Kokybės politika. Kauno kolegijos kokybės politikos pamatas – Kolegijos vertybės, puoselėjamos įgyvendinant jos viziją ir misiją. Mes kokybę suprantame kaip veiksmingą mūsų išsikeltų tikslų, nubrėžtų Kauno kolegijos strategijoje 2020, įgyvendinimą. Šie strateginiai siekiai – visų Kolegijos veiklų tobulinimo pagrindas.

Periodiškai vertiname ir tobuliname studijas, mokslo ir meno taikomąją veiklą bei jas palaikančią aplinką. Puoselėjame kokybės kultūrą ir esame tvirtai įsitikinę, kad kokybė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų studijų pasiekimų ir darbo rezultatų – kokybė yra kiekvieno mūsų atsakomybė.

Bendradarbiavimą su absolventais, darbdaviais ir kitomis suinteresuotomis šalimis grindžiame tarpusavio pasitikėjimu. Dalyvaujame šalies ir tarptautiniuose procesuose, atsinaujiname numatydami ateities perspektyvas.

Mes atsakingai formuojame visuomenę apie savo veiklos pasiekimus. Esame komanda, susitelkusi veiksmingai įgyvendinti Kolegijos misiją – vykdyti kokybiškas aukštojo mokslo studijas, orientuotas į praktinę veiklą, besimokančiojo ir visuomenės poreikius bei plėtoti mokslo ir meno taikomąją veiklą.

Kokybės užtikrinimo sistema. Atsižvelgiant į Mokslo ir studijų įstatymo keliamus reikalavimus kokybės užtikrinimui bei siekiant dermės su Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis Kauno kolegijoje nuolat tobulinama vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema. Ji veikia pagal įdiegtą ir nuolat tobulinamą kokybės vadybos modelį, grindžiamą Visuotinės kokybės vadybos principais. Šis modelis veikia cikliškai bei įgyvendinamas pasirinkus kasmetinės veiklos savianalizės, palyginamumo ir kitas priemones.

Kokybės vertinimas. Savęs vertinimas atliekamas kiekviename lygmenyje: dėstytojo, katedros, fakulteto, tarnybos, kolegijos. Šiame procese nenutrūkstamas kokybės gerinimo siekis laikomas neatsiejamu nuo atskaitomybės principo. Atlikus dėstytojo, katedros, fakulteto, kolegijos veiklos savianalizę, atskleidžiami atitinkamos veiklos srities privalumai, tobulintini aspektai, galimybės ir grėsmės, pateikiami gerosios patirties pavyzdžiai, palyginami atskiri kolegijos ir jos padalinių veiklos rodikliai, nustatomos prioritetinės kokybės gerinimo kryptys bei sudaromas veiksmų planas kokybei gerinti.

Leidiniai apie kokybę

Susiję dokumentai

Naudingos nuorodos