Korupcijos prevencija korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Kauno kolegija savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, o iš kiekvieno darbuotojo yra tikimasi, kad jis sąžiningai tarnaus visuomenės interesams, tinkamai ir skaidriai vykdys savo pareigas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Pranešimus gali pateikti esami ir buvę Kauno kolegijos darbuotojai arba asmenys, susiję su Kauno kolegija sutartiniais santykiais (studijų, konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) (toliau – Pranešėjas).

DĖMESIO! Vidinis kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant išskirtinai apginti įtariama pažeistas asmens teises ar teisėtus interesus.

Aktualūs teisės aktai

Vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimus Kauno kolegijoje galite pateikti dėl:

 • galbūt rengiamos daryti, daromos ar padarytos neteisėtos veikos;
 • administracinio, tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo;
 • netinkamo pareigų vykdymo ar nevykdymo;
 • biurokratizmo;
 • piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais;
 • šiurkštaus privalomų profesinės etikos normų pažeidimo;
 • kitų grėsmę viešajam interesui keliančių arba jį pažeidžiančių teisės pažeidimų;

Norėdami pateikti informaciją apie pažeidimus Kauno kolegijoje, prašome užpildyti  Pranešimo apie pažeidimą formą  (galima atsisiųsti .pdf  arba  .docx  formatu) ir atsiųsti elektroninio pašto adresus pranesk@go.kauko.lt arba įteikti tiesiogiai kompetentingam subjektui arba atsiųsti paštu (Pramonės per. 20, Kaunas), nurodant  ant voko žymą „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildomą informaciją gali suteikti korupcijos prevencijos pareigūnas el. paštas pranesk@go.kauko.lt

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Kolegijoje nepriimamos jokios kitos dovanos, išskyrus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Darbuotojų gautos dovanos yra registruojamos ir įvertinamos.

Jei darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi būti atsisakoma priimti tokią dovaną, ji turi būti grąžinta dovanos davėjui. Apie siūlomus neteisėto atlygio atvejus įmonės darbuotojai privalo pranešti korupcijos prevencijos pareigūnui ir savo tiesioginiam vadovui.

Korupcijos prevencijos pareigūnas tel. 8 37 75 11 23 el. paštas pranesk@go.kauko.lt

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, pateikiamas pareigybių sąrašą, į kurias prieš skiriant (nuolat ar laikinai) ar teikiant skirti asmenį turi būti teikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) informacijai surinkti:

Kolegijos direktoriaus pavaduotojo (-jos)

Kolegijos departamentų vadovo (-ės)

Akademinių padalinių (fakultetų) dekanų (-ių)

Apskaitos tarnybos vadovo(-ės)

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovo(-ės) ir specialisto (-ės)

Vidaus audito tarnybos vadovo(-ės) ir specialisto (-ės)

Tokios informacijos surinkimo tikslas – įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, ar ne.

Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT. STT pagal kompetenciją surenka teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą informaciją apie asmenį, duomenis iš valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia besikreipiančiam subjektui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 12  straipsniu ir Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovu, atliktas Kauno kolegijos atsparumo korupcijai lygio vertinimas už 2022 metus. Nustatytas bendras Kauno kolegijos atsparumo korupcijai lygis 2022 m. 0,71 (aukštas).

 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovas;
 • Valdymo ir kokybės departamento vadovas;
 • Apskaitos tarnybos vadovas;
 • Dekanas;
 • Prodekanas;
 • Katedros vedėjas / Menų akademijos vadovas / Kalbų centro vadovas;
 • Tauragės skyriaus vadovas;
 • Studijų vedėjas;
 • Verslo centro vadovas;
 • Apgyvendinimo paslaugų skyriaus vedėjas;
 • Vadovas praktiniam mokymui;
 • Tęstinių studijų vedėjas;
 • Laboratorijos vedėjas;
 • Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas;
 • Karjeros centro vadovas;
 • Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovas;
 • Kokybės valdymo skyriaus vadovas;
 • Žmogiškųjų išteklių tarnybos vadovas;
 • Teisės ir dokumentų valdymo tarnybos vadovas;
 • Projektų skyriaus vadovas;
 • Studijų skyriaus vadovas;
 • Bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovas;
 • Mokslo taikomosios veiklos skyriaus vadovas;
 • Studentų priėmimo skyriaus vadovas;
 • Tarptautinių ryšių skyriaus vadovas;
 • Ekonomikos skyriaus vadovas;
 • Skaitmeninių technologijų skyriaus vadovas;
 • Akademinės tarybos narys (įskaitant studentus);
 • Tarybos narys;
 • IT projektų vystymo vadovas;
 • Kultūrinės veiklos vadovas;
 • Sportinės veiklos vadovas;
 • Projektų vadovas;
 • Reklamos ir medijų centro vedėjas;
 • Ūkio dalies vedėjas;
 • Darbuotojai, kuriems direktoriaus įsakymu paskirta vykdyti viešųjų pirkimų iniciatoriaus, viešųjų pirkimų organizatoriaus ir (ar) viešųjų pirkimų komisijos nario ar pirmininko funkcijas.