Mokslo metai

Semestro studijoms visi studentai nustatyta tvarka privalo registruotis dekanate ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo semestro pradžios. Studentas, grįžęs iš užsienio šalies po studijų / praktikos pagal mainų programas ar dvišalio bendradarbiavimo susitarimus, privalo registruotis dekanate ne vėliau kaip per 10 dienų po grįžimo.

Studijų semestro trukmė yra 20 savaičių, kai rudens semestro pradžia –  rugsėjo 1 d. (šiame semestre 1–2 savaitės atostogų), pavasario semestro pradžia –  vasario 1 d.  (šiame semestre 1 savaitė atostogų). Kiekviename semestre 2–4 savaitės skiriamos studijų rezultatų įvertinimams (egzaminams laikyti, projektams ir kt. darbams ginti).

Studentams vasaros metu suteikiamos ne trumpesnės negu vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos.

Studijos vyksta valstybine lietuvių kalba. Kita kalba gali būti dėstoma, kai studijų programose turinys siejamas su kita kalba, studijos vyksta pagal tarptautines studijų programas, studijos vyksta pagal tarptautinių studijų mainų programas, studijų dalykus / modulius dėsto užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai.

Mokymo (-si) būdai, lankomumas, praktikos

Kolegijoje naudojami šie mokymo (-si) būdai: kontaktinis darbas (paskaitos, seminarai, laboratoriniai darbai, konsultacijos, pratybos ir kt.), praktika, studentų savarankiškas darbas ir kt. Studentui sudaromos sąlygos individualiai konsultuotis.

Kontaktinis darbas negali trukti ilgiau kaip 8 akademines valandas (nuolatinės studijos) ir ne ilgiau kaip 12 akademinių valandų (ištęstinės studijos) per dieną. Akademinės valandos trukmė – 45 minutės.

Praktinių užsiėmimų (pratybų, seminarų, laboratorinių darbų ir kt.) ir profesinės veiklos praktikos lankymas yra privalomas, išskyrus asmenis, kuriems suteiktas laisvas studijų lankymo grafikas.

Profesinės veiklos praktika ir praktiniai užsiėmimai gali vykti kolegijoje arba išorės organizacijose. Praktikos atliekamos Lietuvos arba užsienio organizacijose, su kuriomis pasirašytos trišalės sutartys (tarp įmonės, kolegijos ir studento). Šias sutartis tvirtina fakulteto dekanas arba jo įgaliotas asmuo.

Profesinės veiklos praktikos atliekamos studijų grafike numatytu laiku. Kai studento praktika yra susijusi su konkrečiomis praktikos atlikimo sąlygomis, ji gali būti organizuojama kitu laiku, nei numatyta studijų grafike. Jei praktikos vietoje organizuojamas darbas neatitinka praktikos programos tikslų, studento prašymu praktikos vieta yra keičiama.

Studentas, gavęs nepatenkinamą profesinės veiklos praktikos įvertinimą, turi kartoti praktiką atostogų arba laisvu nuo teorinių ir praktinių užsiėmimų laiku.

Egzaminai

Egzaminų sesijos tvarkaraščius sudaro darbuotojai pagal jiems priskirtas funkcijas, suderinę su dėstytojais ir grupių seniūnais. Tvarkaraščius tvirtina dekanas / vadovas. Tvarkaraščiai skelbiami savaitę prieš egzaminų sesijos pradžią kolegijos tinklapyje ir informaciniuose stenduose. Egzaminą studentas gali laikyti ir ne egzaminų sesijos metu su dekano / vadovo leidimu. Rekomenduojama egzaminų tvarkaraštyje skirti ne mažiau kaip dvi dienas kitam egzaminui pasirengti.

Studijavimo pasiekimų vertinimas

Studijų dalykų, modulių pasiekimų vertinimo metodai, kriterijai ir vertinimo sistema yra nurodyti studijų programos dalykų, modulių aprašuose.

Studijavimo pasiekimams vertinti kolegijoje taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai ir egzaminas arba projektas. Dalyko, modulio studijų programos apraše nurodoma, ar visų kaupiamojo vertinimo sistemos dalių laikymo rezultatas turi būti „išlaikyta“ ir įvertinta pažymiu. Kiekviename semestre studijuojamo dalyko, modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Rekomenduojama egzaminui arba projektui skirti ne mažiau kaip 50 proc. kaupiamojo pažymio. Kaupiamasis pažymys įrašomas sesijos žiniaraštyje Studijų valdymo informacijos sistemoje. Atspausdintas ir dėstytojo pasirašytas žiniaraštis ne vėliau kaip per 5 dienas po perlaikymų savaitės pateikiamas fakulteto prodekanui, studijų centro vedėjui.

Atskirais atvejais studijų dalyko studijavimo pasiekimų vertinimas gali būti atliekamas ir nuotoliniu būdu kolegijos nustatyta tvarka.

Išlaikymo slenkstis Pažymys* ir trumpas žinių ir gebėjimų apibūdinimas Dalyko / modulio studijų rezultatų pasiekimo lygis
Išlaikyta 10 (puikiai)

Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai

Pasiekti visi dalyko / modulio studijų rezultatai
9 (labai gerai)

Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai

Pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. dalyko / modulio studijų rezultatų
8 (gerai)

Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai

Pasiekta ne mažiau kaip 80 proc. dalyko / modulio studijų rezultatų
7 (vidutiniškai)

Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų

Pasiekta ne mažiau kaip 70 proc. dalyko / modulio studijų rezultatų
6 (patenkinamai)

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų

Pasiekta ne mažiau kaip 60 proc. dalyko / modulio studijų rezultatų
5 (silpnai)

Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus

Pasiekta ne mažiau kaip 50 proc. dalyko / modulio studijų rezultatų
Neišlaikyta 4 (nepatenkinamai)

Netenkinami minimalūs reikalavimai

Pasiekta ne daugiau kaip 40 proc. dalyko / modulio  studijų rezultatų
3 (nepatenkinamai)

Netenkinami minimalūs reikalavimai

Pasiekta ne daugiau kaip 30 proc. dalyko / modulio studijų rezultatų
2 (nepatenkinamai)

Netenkinami minimalūs reikalavimai

Pasiekta ne daugiau kaip 20 proc. dalyko / modulio studijų rezultatų
1 (nepatenkinamai)

Netenkinami minimalūs reikalavimai

Pasiekta ne daugiau kaip 10 proc. dalyko / modulio studijų rezultatų

* Egzaminai / projektai, praktikos ir baigiamieji darbai paprastai vertinami pažymiu.

Išsami informacija apie studijas pateikiama Kauno kolegijos studijų tvarkoje ir kituose dokumentuose.

Naudingos nuorodos