Siekiant sėkmingai įgyvendinti Kolegijos strategiją, vadovaujamasi Jungtinių Tautų socialiai atsakingos veiklos tinklo Pasaulinio susitarimo darnaus vystymosi iniciatyva, pritaikyta aukštosioms mokykloms, bei kreipiančia į keturias sritis: 

  • Žmogaus teisių srityje Kolegija įsipareigoja gerbti prigimtines žmogaus teises ne tik institucijoje, bet ir visoje savo įtakos sferoje – nepriklausomai nuo rasės, tautybės, įsitikinimų, socialinės kilmės ar statuso. Kauno kolegija gerbia žmogaus teises, nustatydama darbuotojų įdarbinimo bei studentų priėmimo ir studijų sąlygas. Nediskriminavimas, saviraiška, dalyvavimas valdyme, pagarba vietos kultūrai ir tarpkultūriniam bendravimui – esminiai elementai, sudarantys sąlygas  asmenybių brandai. 
  • Darbuotojų teisės Kolegijoje suprantamos kaip akademinės bendruomenės – darbuotojų ir studentų – teisės. Bendruomenė skatinama kurti asociacijas ir kitokias organizacijas, vykdoma skaidri ir efektyvi akademinių ginčų sprendimo politika. Studijų tvarka, neįgaliųjų darbo / studijų taisyklės, darbo ir poilsio / gyvenimo sąlygos, darbo aplinkos, sveikatos ir saugos klausimai sprendžiami atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir socialiai atsakingos organizacijos veiklos principus.
  • Aplinkos apsaugos srityje Kolegija įsipareigoja užtikrinti, kad jos veikla nekelia pavojaus žmonėms ir aplinkai bei tausoja gamtos ir visuomenės resursus, ieškodama būdų, kaip taikyti efektyvius išteklių vartojimo modelius, vykdyti palankias aplinkai transporto, maitinimo paslaugų, atliekų perdirbimo ir kitas taršos mažinimo programas, įgyvendinti „žaliųjų pirkimų“ praktiką, tausoti  vandens, energijos išteklius, prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo.

Kova su korupcija Kolegijoje vykdoma vadovaujantis skaidrumo ir atskaitomybės principais. Organizacijoje įgyvendinami šiuos principus atitinkantys sprendimai, susiję su viešaisiais pirkimais, aiškiomis studentų ir darbuotojų atrankos ir skatinimo procedūromis.

Išsamesnė informacija pateikiama Socialinės atsakomybės ataskaitose.

 

Akademinė etika. Kolegijos bendruomenė – administracijos, pedagoginio personalo darbuotojai, taikomosios mokslo ir meno veiklos ir kiti darbuotojai, Kolegijos valdymo organų nariai bei studijuojantieji – vadovaujasi bendražmogiškaisiais moraliniais nuostatais, institucijos vertybėmis ir akademinės etikos kodeksu bei šalies įstatymais siekdami palaikyti ir skatinti skaidrumą, akademinį sąžiningumą, lygybę, nediskriminavimą, teisingumą, intelektinės nuosavybės apsaugą, profesinę atsakomybę. Kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys įsipareigoja laikytis etinių normų, apibrėžiamų Kauno kolegijos akademinės etikos kodekse.

Ginčų atvejus sprendžia Kauno kolegijos Etikos komitetas arba Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

Naudingos nuorodos