Darnus vystymasis institucijoje. Kauno kolegijos realizuojamos studijos, taikomųjų tyrimų praktika ir trečioji aukštosios mokyklos misija – tarnystė visuomenei – yra grindžiami darnios plėtros principais. Aukštoji mokykla sąlygas įgyti profesinio bakalauro laipsnį ir profesinę kvalifikaciją išsilavinimo siekiantiems asmenims, vykdo neformalųjį suaugusiųjų mokymą (perkvalifikavimą, tęstinį mokymą), ugdo švietimui, kultūrai, žinioms imlią, kūrybingą, išsilavinusią, orią, pilietišką, savarankišką ir verslią asmenybę. Kolegija propaguoja ir remia mokymosi visą gyvenimą kultūros formavimąsi tiek šalyje, tiek regionuose.

Kolegijos teikiamas išsilavinimas ir mokslo taikomųjų tyrimų sistema yra orientuota į aukštojo mokslo prieinamumą, atvirą ir lanksčią partnerystę su verslo, kultūros, viešojo sektoriaus organizacijomis ir bendruomenių nariais. Kolegijoje įdiegta kokybės ir socialinio atsakingumo vadybos sistema, užtikrinanti visuminę studijų kokybės priežiūrą ir nuolatinį gerinimą, sukurianti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą bei tarnystę visuomenei.

Dalyvavimas Pasauliniame susitarime. 2012 metais Kauno kolegija tapo „United Nations Global Compact“ tinklo nare. Šis tinklas skatina visų pasaulio šalių organizacijas veikti atsakingai: saugoti gamtą, skaidriai elgtis darbe, nekenkti įvairioms visuomenės grupėms, verslo sektoriui, valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt., spręsti socialines ir aplinkos apsaugos problemas, palaikyti visuomenės raidos ir ekonomikos augimą. Išsamesnė informacija pateikiama Socialinės atsakomybės ataskaitose.

Akademinė etika. Kauno kolegijos bendruomenė – administracijos, pedagoginio personalo darbuotojai, mokslo ir meno taikomosios veiklos ir kiti darbuotojai bei studijuojantieji – vadovaujasi akademinės etikos kodeksu. Taip siekiama palaikyti ir skatinti sąžiningumą, pagarbą žmogaus orumui ir jo teisėms, toleranciją, teisingumą, profesinę atsakomybę. Kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys įsipareigoja laikytis etinių normų, apibrėžiamų Kauno kolegijos akademinės etikos kodekse.

Ginčų atvejus sprendžia Kauno kolegijos Etikos komitetas arba Lietuvos Respublikos Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba.

Apie darnios plėtros iniciatyvas kviečiame skaityti Kauno kolegijos elektroniniame leidinyje „Diktum faktum“.

Naudingos nuorodos