Kauno kolegijos veiklos valstybinį reguliavimą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija. Aukštosios mokyklos valdymo organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Mokslo ir studijų įstatymu. Kolegija turi kolegialius valdymo organus – Tarybą ir Akademinę tarybą, taip pat vienasmenį valdymo organą – direktorių.

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos  Darbo kodekse numatytą darbuotojų atstovavimo teisę, Kauno kolegijoje veikia Darbo taryba.

Kauno kolegijos studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė. Tai savarankiška, pelno nesiekianti, nereliginė, nepolitinė organizacija, į kurią studentai jungiasi siekdami prisidėti prie studijų proceso gerinimo, vykdyti tarnystės visuomenei funkciją, turiningai leisti laisvalaikį po paskaitų

Kauno kolegijoje veikia darbuotojų Profesinė sąjunga. Ji yra savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.

Kauno kolegijos statutas nustato pavadinimą, buveinės adresą, teisinę formą, veiklos tikslus ir uždavinius, veiklos sritis ir rūšis, mokslo ir studijų organizavimo pagrindines nuostatas, kolegijos organus ir jų kompetenciją, jų rinkimo (skyrimo, šaukimo) ir atšaukimo tvarką, studentų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, studentų priėmimo ir šalinimo tvarką, ginčų tarp studentų, administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisijų sudarymo, ginčų nagrinėjimo ir sprendimų įgyvendinimo tvarką, lėšų šaltinius, turto ir lėšų naudojimo tvarką, filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo tvarką, statuto keitimo tvarką ir kitus kolegijos veiklos dalykus.

Kauno kolegijos taryba

Kolegijos taryba yra aukštosios mokyklos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas ir Kauno kolegijos statutas.
Kadencija: 5 metai

Kauno kolegijos tarybos metinės ataskaitos

Akademinė taryba

Tai yra akademinių reikalų valdymo organas, kurios nariai nariais gali būti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai.  Ne mažiau kaip 20 procentų akademinės tarybos narių sudaro studentų skiriami atstovai.

Kadencija: 5 metai

Kauno kolegijos Akademinės tarybos metinės ataskaitos

Kauno kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga

Kauno kolegijoje veikia Darbuotojų profesinė sąjunga, priklausanti Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui (LAMPSS).  Atstovaudama darbuotojų interesus ir vykdydama kitą veiklą, Sąjunga vadovaujasi įstatais.

Pirmininkė: Sigrida Eimutė

Tarybos nariai: Vitalija Skėruvienė, Alma Pocienė, Rita Gerbutavičienė, Sigrida Eimutė, Alma Bartusevičienė, Loreta Valatkevičienė, Violeta Grybauskienė.

Revizijos komisija: Jurgita Francūžinienė, Karolina Kukcinavičiūtė, Gita Vedegienė.

Naudingos nuorodos