Kauno kolegijos veiklos valstybinį reguliavimą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija. Aukštosios mokyklos valdymo organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Mokslo ir studijų įstatymu. Kolegija turi kolegialius valdymo organus – Tarybą ir Akademinę tarybą, taip pat vienasmenį valdymo organą – direktorių.

Kauno kolegijos studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė. Tai savarankiška, pelno nesiekianti, nereliginė, nepolitinė organizacija, į kurią studentai jungiasi siekdami prisidėti prie studijų proceso gerinimo, vykdyti tarnystės visuomenei funkciją, turiningai leisti laisvalaikį po paskaitų

Kauno kolegijoje veikia darbuotojų Profesinė sąjunga. Ji yra savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.

Kauno kolegijos statutas nustato pavadinimą, buveinės adresą, teisinę formą, veiklos tikslus ir uždavinius, veiklos sritis ir rūšis, mokslo ir studijų organizavimo pagrindines nuostatas, kolegijos organus ir jų kompetenciją, jų rinkimo (skyrimo, šaukimo) ir atšaukimo tvarką, studentų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, studentų priėmimo ir šalinimo tvarką, ginčų tarp studentų, administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisijų sudarymo, ginčų nagrinėjimo ir sprendimų įgyvendinimo tvarką, lėšų šaltinius, turto ir lėšų naudojimo tvarką, filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo tvarką, statuto keitimo tvarką ir kitus kolegijos veiklos dalykus.

Kauno kolegijos taryba

Kolegijos taryba yra aukštosios mokyklos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas ir Kauno kolegijos statutas.
Kadencija: 5 metai

Kauno kolegijos tarybos metinės ataskaitos

dr. Kristina Bespalova fizinių mokslų srities mokslų daktarė, Kauno kolegijos Studijų tarnybos vedėja
Vidas Butkus AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidiumo narys, SoDros Tarybos narys
Saulius Drasutis AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo vadovas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarybos narys
Eduardas Jasas

 

UAB „SDG grupė“ prezidentas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarybos viceprezidentas
Mantas Gedrimas

 

Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, Multimedijos technologijų studijų programos studentas
Vitalija Skėruvienė Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Administravimo katedros lektorė, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo vicepirmininkė, Kauno kolegijos profesinės sąjungos vadovė
Donatas Valentinavičius UAB „Kvadratu LT“ pardavimų ir marketingo direktorius, Kauno kolegijos absolventas
dr. Inga Valentinienė meno srities, dizaino krypties mokslų daktarė, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Pramoninių technologijų katedros vedėja;
Faustas Zubka

 

 

Kauno kolegijos Studijų aprūpinimo informacija centro vedėjas, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Informatikos katedros lektorius.
Sudėtis paskelbta 2017 m. spalio 27 d. Nr. (2.2.)-3-18
 • teikia Vyriausybei statuto pakeitimus;
 • tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija, vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;
 • tvirtina direktoriaus teikiamus aukštosios mokyklos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;
 • nustato aukštosios mokyklos ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 • tvirtina aukštosios mokyklos direktoriaus rinkimo viešo konkurso būdu organizavimo aprašą;
 • renka, skiria, atleidžia direktorių;
 • svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 • tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
 • tvirtina kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Vyriausybei;
 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai kolegijos interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato kolegijos bendruomenei;
 • atlieka kitas funkcijas, nustatytas kolegijos statute ir kituose teisės aktuose.

Akademinė taryba

Tai yra akademinių reikalų valdymo organas, kurios nariai nariais gali būti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai.  Ne mažiau kaip 20 procentų akademinės tarybos narių sudaro studentų skiriami atstovai.

Kadencija: 5 metai

Paulius Baltrušaitis Direktorius
Jolanta Bareikienė Menų ir ugdymo fakulteto dekanė
Andrius Bumblauskas Verslo fakulteto studentas
Julius Dovydaitis Medicinos fakulteto lektorius
Milda Gintilienė Medicinos fakulteto lektorė
Dalia Ilevičienė Verslo fakulteto lektorė
Dovydas Janulevičius Technologijų fakulteto studentas
Ona Junevičienė Verslo fakulteto lektorė
Miglė Klevickaitė Medicinos fakulteto studentė
Virginija Kondratavičienė Medicinos fakulteto lektorė
Renata Krygerienė dėstytoja, Medicinos fakultetas
Austumas Maliauskas Verslo fakulteto studentas
Nijolė Meškelienė Menų ir ugdymo fakulteto lektorė
Danguolė Mieldažienė Medicinos fakulteto lektorė
dr. Mindaugas Misiūnas Direktoriaus pavaduotojas
Janina Morkūnienė Technologijų fakulteto lektorė
Gelmina Motiejūnė Verslo fakulteto lektorė
Regina Motienė Medicinos fakulteto lektorė
Lijana Navickienė Medicinos fakulteto docentė
Toma Petraitytė Verslo fakulteto studentė
Viktorija Pikelytė Medicinos fakulteto studentė
dr. Viktorija Piščalkienė Medicinos fakulteto docentė
dr. Donatas Rekus Technologijų fakulteto docentas
Daiva Sajek Technologijų fakulteto lektorius
Rokas Savickas Medicinos fakulteto studentas
Inga Stravinskienė Strateginio planavimo ir studijų kokybės valdymo tarnybos vedėja
Virginijus Valčiukas Technologijų fakulteto lektorius
Sudėtis paskelbta 2017 m. vasario 27 d. įsak. Nr. 1-80
Sudėties pakeitimai paskelbti 2017 m. gegužės 19 d. įsak. Nr. 1-194
Sudėties pakeitimai paskelbti 2017 m. lapkričio 27 d. įsak. Nr. 1-397
Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. vasario 1 d. įsak. Nr. 1-26
Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 1-206
Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 1-207
Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 1-209
Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 1-212
Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 213
Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. birželio 6 d. įsak. Nr. 1-236
Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. spalio 18 d. įsak. Nr. 1-381
 • nustato studijų tvarką;
 • tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir dėl -kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos kokybę ir lygį;
 • tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
 • nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
 • kolegijos statuto nustatyta tvarka šaukia akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems kolegijos veiklos klausimams aptarti;
 • savo nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus;
 • svarsto ir derina su taryba siūlymus dėl kolegijos statuto pakeitimų;
 • svarsto direktoriaus pateiktą kolegijos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama ir kolegijos misija ir vizija, ir teikia dėl jo nuomonę tarybai;
 • svarsto direktoriaus teikiamus kolegijos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę tarybai;
 • svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;
 • svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų;
 • svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
 • tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
 • atlieka kitas teisės aktuose ir kolegijos statute nustatytas funkcijas.

Kauno kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga

Kauno kolegijoje veikia Darbuotojų profesinė sąjunga, priklausanti Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui (LAMPSS).  Atstovaudama darbuotojų interesus ir vykdydama kitą veiklą, Sąjunga vadovaujasi įstatais.
Pirmininkė: Vitalija Skėruvienė

Tarybos nariai: Nijolė Armonienė, Lina Kukanauzaitė, Rita Gerbutavičienė, Alma Bartusevičienė, Viktorija Marcinkevičienė, Sigrida Eimutienė, Halina Pečiulienė, Dominykas Baltrušaitis
Revizijos komisija: Alvydas Jonaitis, Giedrė Gudeliūnienė, Rita Keibienė

Informacija atnaujinta: 2018-07-03

Skelbimai