AKADEMINĖ PARAMA

Studijų administravimo skyriaus studentų priėmimo specialistai vykdo konsultacijas apie priėmimą į Kauno kolegiją. Asmenys, pageidaujantys asmeninių konsultacijų, turi susisiekti ir susitarti dėl susitikimo.

Specialistai suteiks informaciją:

 • apie minimalius reikalavimus stojantiesiems:
  • kokius brandos egzaminus reikia laikyti,
  • kokie keliami reikalavimai priėmimui į valstybės finansuojamas studijų vietas (studijuoti nemokamai);
 • apie bendrojo ir institucinio priėmimo procedūras:
  • kur ir kada pateikti prašymą,
  • kokius stojamuosius egzaminus ir testus privaloma išlaikyti,
  • kur ir kada ieškoti kvietimo studijuoti,
  • kur ir kaip pasirašyti studijų sutartį;
 • apie priėmimo į Kauno kolegiją taisykles:
  • koks yra minimalus konkursinis balas,
  • kaip skaičiuojamas stojamasis konkursinis balas,
  • kokie galimi papildomi balai,
  • apie privalomus stojamuosius egzaminus ir testus,
  • kokia studijų kaina.
 • patars, kaip išsirinkti tinkamą studijų programą,
 • ką reikia žinoti, jei bendrojo lavinimo mokykla baigta seniau.

Kontaktai:
Pramonės pr. 22A, 104 kab., Kaunas
El. paštas: priemimas@go.kauko.lt
Tel. nr.  + 370 37 32 1111

Mob. tel. nr. + 370 620 52 041

Integravimas į studijas: pirmo kurso studentams organizuojami įvadiniai susitikimai, kurių metu studentai supažindinami su teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais studijų procesą, Kauno kolegijos ir fakulteto struktūra, studijų organizavimo tvarka, studijų grafiku, egzaminų sesijos organizavimo tvarka, vidaus taisyklėmis, stipendijų skyrimo nuostatais, bibliotekos darbu bei galimybe pasinaudoti jos paslaugomis, studijų programos struktūra, apimtimi, studijų planų ir mokymosi pasiekimų vertinimo sistema, privalomais ir laisvai pasirenkamais dalykais, galimybe gauti paskolas bei socialines stipendijas.

Studijų dalyko / modulio dėstytojas (-ai) pirmojo užsiėmimo metu supažindina studentus / klausytojus su:

 • studijų dalyko / modulio tikslais ir turiniu;
 • numatomais studijų dalyko / modulio rezultatais;
 • kaupiamojo vertinimo sistema;
 • vertinimo kriterijais ir kt.;
 • primena apie akademinio sąžiningumo svarbą;
 • informuoja apie akademinio sąžiningumo nepaisymo ar galimas plagijavimo pasekmes.

Studijų dalyko / modulio dėstytojas (-ai) taip pat konsultuoja dėstomo dalyko / modulio klausimais, rengiantis sesijos ir baigiamiesiems egzaminams, rengiant savarankiškus, baigiamuosius bei kitus rašto darbus. Konsultacijos vykdomos pagal nustatytą grafiką ar individualiai pagal studentų poreikius. Konsultacijos gali vykti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu, naudojant virtualią aplinką ir / ar  el. paštą.

Akademinės grupės kuratorius – dėstytojas:

 • konsultuoja studentus, suteikia pirminę informaciją apie studijas, studijų programą;
 • padeda spręsti kuruojamos akademinės grupės studentams iškilusius klausimus ir problemas;
 • pagal poreikį inicijuoja akademinės grupės susitikimus.

Praktikos vadovas-dėstytojas studentus / klausytojus konsultuoja:

 • praktikos atlikimo klausimais ir padeda spręsti iškilusias problemas,
 • pasibaigus praktikai aptaria su studentu jo veiklą praktikos metu ir ją įvertina.

Baigiamojo darbo vadovas studentus konsultuoja:

 • pagal baigiamojo darbo rengimo planą,
 • teikia pasiūlymus baigiamojo darbo tobulinimui,
 • suderinus su katedros vedėju / akademijos vadovu / centro vadovu siūlo studentui konsultantus, jeigu jų reikia.

Fakulteto tarptautinės veiklos koordinatorius:

 • konsultuoja studentus apie mobilumo galimybes į konkrečias partnerines institucijas pagal studijuojamą programą;
 • padeda spręsti organizacinius, administracinius mobilumo įgyvendinimo klausimus;
 • organizuoja ir koordinuoja fakulteto mobilumo dalyvių atranką;
 • užtikrina fakultete užsienio studentų integraciją bei organizuoja jų priėmimą.

Studijų vedėjas konsultuoja studentus / klausytojus:

 • studijų organizavimo ir vykdymo klausimais;
 • mokėjimo už studijas klausimais;
 • bendradarbiauja su akademinių grupių seniūnais studijų organizavimo klausimais.

Bibliotekos ir mokslinės komunikacijos centre studentai gali:

 • skolintis knygas į namus;
 • skaityti leidinius ir studijuoti bibliotekoje;
 • naudotis bibliotekoje esančiais kompiuteriais ir bevieliu internetu, specialiomis studijoms skirtomis kompiuterinėmis programomis
 • pasiskolinti ir grąžinti knygas savitarnos įrenginiais;
 • atlikti savarankiškas užduotis bibliotekos kambariuose savarankiškam ir komandiniam darbui;
 • naudotis įrenginiais ir programomis studentams su klausos ar regos negalia;
 • dalyvauti bibliotekos organizuojamuose mokymuose ir konsultacijose apie informacijos šaltinių paiešką bei atranką studijoms ir mokslui, šaltinių naudojimą rašto darbuose, plagiato prevenciją ir šaltinių citavimą, autorių teises ir kt.

Biblioteka teikia interaktyvias paslaugas:

 • prieigą prie prenumeruojamų duomenų bazių ir kitų išteklių;
 • išteklių paiešką atskirose duomenų bazėse ir kolegijos virtualioje bibliotekoje vieno langelio principu;
 • prisijungimą prie savo paskyros;
 • priminimus ir informaciją el. paštu;
 • knygų užsakymą ir jų grąžinimo laiko pratęsimą internetu;
 • pagalbą internetu bibliotekos svetainėje ir Youtube mokomuosius filmukus;
 • naujienas ir aktualijas bibliotekos Facebookir Instagram tinkluose, svetainės naujienose, el. paštu;
 • nuotolinius mokymus ir konsultacijas;
 • atsakymus į individualius klausimus el. paštu.

Kontaktai:
Pramonės pr. 22A (Studijų centras, 2 aukštas)

El. paštas: biblioteka@go.kauko.lt
Tel. nr. + 370 37 75 11 32

Darbuotojai studentams / klausytojams:

 • teikia individualias konsultacijas karjeros planavimo / valdymo, verslumo, studijų tęstinumo klausimais;
 • organizuoja bendrųjų kompetencijų mokymus ir seminarus karjeros planavimo klausimais,
 • padeda užmegzti pažintis su būsimais darbdaviais kasmet organizuojamame renginyje „Karjeros dienos“.

Konsultacijos data ir laikas derinamas individualiai. Į susitikimą studentų prašome registruotis pateiktais kontaktais.

Studentų reikalų ir karjeros skyriaus kontaktai:
Pramonės pr. 22A, 104–105 kab. (Studijų centras, I aukštas)

Kaunas, LT-50468
El. paštas: karjera@go.kauko.lt
Tel. nr. + 370 37 32 11 11
Mob. nr. + 370 679 35 459

Tarptautinių ryšių skyriaus specialistas:

 • teikia pagalbą susijusią dėl vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvoje (teikia tarpininkavimo dokumentus Migracijos departamentui);
 • tarpininkauja gaunant tarptautinį studento pažymėjimą – ISIC;
 • tarpininkauja atidarant sąskaitą Lietuvoje esančiuose bankuose;
 • tarpininkauja ir teikia pagalbą esant sveikatos problemoms;
 • teikia informaciją dėl kolegijos pašto ir prisijungimo duomenų.

Fakulteto tarptautinės veiklos koordinatorius:

 • teikia pagalbą integracijos fakultete, tvarkaraščio ir kt. klausimais;
 • konsultuoja ir tarpininkauja tvarkant dokumentus Dekanate ar gaunant pažymas, susijusias su studijomis;
 • teikia informaciją dėl Moodle ir Studijų valdymo sistemos;
 • konsultuoja ir teikia pagalbą studijų ar praktikos užsienyje klausimais.

Studentai – mentoriai:

 • teikia pagalbą bendrabučių, laisvalaikio ir kt. klausimais;
 • organizuoja kultūrinius bei pažintinius renginius;
 • esant poreikiui palydi studentus į kitas institucijas, pvz., banką, ligoninę ir kt.

Kalbų centras studentams / klausytojams siūlo:

 • šias kalbų studijas kaip laisvai pasirenkamus dalykus: Vokiečių kalba (A1, A2), Prancūzų kalba (A1, A2), Rusų kalba (A1, A2, B1), Ispanų kalba (A1, A2), Italų kalba (A1, A2), Lenkų kalba (A1), Estų kalba (A1), Norvegų kalba (A1, A2), Švedų kalba (A1), Suomių kalba (A1), Turkų kalba (A1), Arabų kalba pradedantiesiems, Japonų kalba pradedantiesiems, Kinų kalba pradedantiesiems, Lietuvių gestų kalba (girdintiems studentams);
 • konsultuoja pagal „Erasmus+” išvykstančius studentus kaip prisijungti prie OLS (“Online Linguistic Support“) sistemos, laikyti OLS testą, pasinaudoti OLS kursais ir kt.;
 • organizuoja intensyvius lietuvių kalbos kursus iš užsienio atvykstantiems studentams.

Kalbų centro mokamos paslaugos:

 • įvairaus lygio bendrinės anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, italų, ispanų kalbų kursai;
 • verslo anglų kalbos kursai;
 • anglų kalbos testavimo paslaugos (Cambridge English Placement testas, CEPT).

Kalbų centro kontaktai:
Pramonės pr. 22, 4-28 kab.
Tel. nr. + 370 606 44 305
El. paštas: ieva.brazauskaite@go.kauko.lt

NEAKADEMINĖ PARAMA

Stipendijos Kauno kolegijos studentams už išskirtinius studijų ir/ar mokslinės veiklos rezultatus ar dėl asmeninių priežasčių:

 • skatinamosios stipendijos;
 • vienkartinės stipendijos.

Valstybinio studijų fondo ir kitų organizacijų skiriama/administruojama finansinė parama ir stipendijos:

 • studijų stipendijos;
 • vardinės stipendijos;
 • finansinė parama pedagoginių studijų studentams;
 • tikslinės skatinamosios stipendijos žemės ūkio studijoms;
 • socialinės stipendijos;
 • tikslinės išmokos studentams, turintiems negalią;
 • stipendija ir/ar socialinė išmoka užsienio lietuviams;
 • valstybės remiama paskola studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ar dalinėms studijoms.

Parama mokėjimui už studijas:

 • studentai semestro studijų kainą gali mokėti dalimis, jeigu pretenduoja gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti arba pateikia prašymą dėl semestro studijų kainos mokėjimo dalimis;
 • studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose ir geriausiais rezultatais baigusiems vienerius studijų metus, gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina;
 • studentams, atlikusiems karo tarnybą, gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kainos dalis.

Studijų galimybės:

 • studentas/klausytojas norėdamas, kad jam būtų sudaryta galimybė lankyti paskaitas laisvu grafiku arba studijuoti individualia tvarka, kad būtų suteikta studijų pertrauka ar akademinės atostogos, paankstinama ar nukeliama egzaminų sesija turi pateikti prašymą fakulteto dekanate (daugiau informacijos Kauno kolegijos studijų tvarkoje);
 • studentas/klausytojas norėdamas, kad tam tikros studijų sąlygos būtų pritaikytos pagal jo individualius poreikius, Paramos studentams koordinatoriui gali pateikti prašymą su negalią ir (ar) mokymosi sunkumus įrodančiais dokumentais ir (ar) informacija apie individualius poreikius, susijusius su studijų procesu (daugiau informacijos Kauno kolegijos studentų / klausytojų, turinčių negalią ir (ar) mokymosi sunkumų studijų proceso individualizavimo tvarkos apraše).

Finansinė parama:

 • išmokos iš Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • tikslinės išmokos iš Valstybinio studijų fondo.

Bibliotekos paslaugos:

 • studentai, turintys regos, klausos negalią ar sutrikimus gali naudotis įrenginiais ir specialiomis programomis, esančiais bibliotekoje;
 • judėjimo negalią ar sutrikimus turintys studentai gali patekti į bibliotekos reikiamus aukštus studijų centre įrengtu liftu;
 • knygas galima užsakyti iš anksto internetu, grąžinti savitarnos įrenginiais ar perduoti bibliotekos darbuotojui;
 • bibliotekoje įrengta darbo vieta su koreguojamo aukščio stalu bei ergonomiška kėde.

Kauno kolegija studentams/klausytojams teikia apgyvendinimo paslaugos keturiuose bendrabučiuose:

Kauno kolegijos bendrabutis Nr. 1
Taikos pr. 121, Kaunas
Tel. nr. + 370 37 35 24 68
El. paštas: jolita.poceviciene@go.kauko.lt

Kauno kolegijos bendrabutis Nr. 2
V. Krėvės pr. 92, Kaunas
Tel. nr. + 370 37 31 19 81
El. paštas: ona.vaitekuniene@go.kauko.lt

Kauno kolegijos bendrabutis Nr. 3
V. Krėvės pr. 90, Kaunas
Tel. nr. + 370 37 45 56 89
El. paštas: sandra.lisauskiene@go.kauko.lt

Kauno kolegijos bendrabutis Nr. 4
Kalniečių g. 126, Kaunas
Tel. nr. + 370 37 73 07 66
El. paštas: vida.sutoviene@go.kauko.lt

Parama dėl mokėjimo už bendrabutį:
Studentui, kuris yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę bei turinčiam teisę į globos (rūpybos) išmoką (pateikus tai įrodančius dokumentus) taikoma 40 procentų nuolaida už apgyvendinimo paslaugas Kauno kolegijos bendrabutyje.

Kontaktinis asmuo:
Albina Prišmantienė

Apgyvendinimo paslaugų skyrius vedėja
Tel. nr. + 370 37 35 24 68, mob. nr. + 370 673 23 617
El. paštas: albina.prismantiene@go.kauko.lt

Kauno kolegijoje vyksta įvairios sporto treniruotės, organizuojami sporto renginiai ir varžybos, laisvalaikio užsiėmimai.

Studentai gali rinktis šias sporto šakas ir/ar treniruotes:

 • tinklinį;
 • futbolą;
 • stalo tenisą;
 • lengvąją atletiką;
 • krepšinį;
 • svarsčių kilnojimas;
 • grupinius užsiėmimus (kūno dizainas, Ball training, intervalinė treniruotės, Cross training)

Studentams siūloma dalyvauti Kauno kolegijoje veikiančių meno kolektyvų veikloje:

 • Kauno kolegijos tautinių šokių kolektyve „Kaukas“.

Kauno kolegijos studentai gali kreiptis psichologinės pagalbos, kai patiria emocinius sunkumus, kai yra sunku mokytis, kamuoja nerimas, vienišumo jausmas, liūdesys, motyvacijos stoka, kai atsiranda nesutarimų su aplinkiniais, sunku priimti sprendimus, aplanko slegiančios mintys, kai atrodo, kad nėra išeities. Taip pat paveiktiems asmeninių traumų, skyrybų, šeimos narių netekties ar sunkios ligos, turintiems problemų darbe ar moksle, valgymo sutrikimų, piktnaudžiaujantiems alkoholiu ar kitomis narkotinėmis medžiagomis.

Dėl psichologinių konsultacijų galima kreiptis ne tik asmeniniais klausimais ir klausimais susijusiais su psichologine sveikata, bet ir su studijomis: laiko planavimo, efektyvaus mokymosi, motyvacijos stokos, viešo kalbėjimo klausimais.

Kviečiame Kauno kolegijos studentus registruotis į konfidencialias nemokamas psichologines konsultacijas.

Dėl konsultacijos lietuvių, anglų, rusų kalbomis nuotoliniu būdu galite rašyti el. paštu marina.guptor@go.kauko.lt.  Konsultacijos vyksta nuo 8 val. iki  20 val., iš anksto elektroniniu paštu suderintu laiku.

Dėl konsultacijos lietuvių, anglų kalbomis kontaktiniu ar nuotoliniu būdu galite rašyti el. paštu austeja.makulaviciene@go.kauko.ltKonsultacijos vyksta darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., iš anksto elektroniniu paštu suderintu laiku.

Dėl konsultacijos lietuvių kalbomis kontaktiniu ar nuotoliniu būdu galite rašyti el. paštu rugile.pekoriute@go.kauko.ltKonsultacijos vyksta darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., iš anksto elektroniniu paštu suderintu laiku.

Kita naudinga informacija:
Informacija, kur galima kreiptis pagalbos skubiu atveju:
Psichologinė pagalba

Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centro specialistai konsultuoja:

 • dėl tinkamo spaudos būdo parinkimo;
 • dėl medžiagų parinkimo ir pritaikymo;
 • su leidinių leidyba susijusiais klausimais;
 • su spauda ir pospaudiminiais procesais susijusiais klausimais.

Kauno kolegijos Reklamos ir medijų  centras teikia šias mokamas paslaugas:

 • maketavimas ir dizainas;
 • leidinio leidybos paslaugos;
 • skaitmeninė spauda (spausdinimas, kopijavimas, skenavimas) ant įvairių rūšių ir storių popieriaus;
 • plačiaformatė spauda ;
 • sublimacinė spauda;
 • laminavimas (vokeliais)/ celofonavimas;
 • pjovimas;
 • bigavimas;
 • segimas (sąsagėlėmis, metaline spirale);
 • kirtimas / išpjovimas (technika naudojama dėžučių, pakuočių, etikečių, karulių gaminių gamyboje);
 • ploteriavimas (lipnių plėvelių pjaustymas);
 • termo plėvelių prikaitinimas ant tekstilės gaminio;
 • pjovimas, graviravimas lazeriu;
 • įrišimas minkštais viršeliais (knygos bloko klijavimas);
 • segtų, spirale segtų brošiūrų gaminimas;
 • vizitinių kortelių, atvirukų, kalendorių gamyba.

Reklamos ir medijų centro (RMC) kontaktai:
Pramonės pr. 20, 1-97/1-96 kab.

Tel. nr. + 370 37 75 11 30, 281278
El. paštas: alma.pociene@go.kauko.lt

Dėl papildomos informacijos galite rašyti: parama@go.kauko.lt