Kauno kolegija turi teisę sėkmingai baigusiems studijas teikti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį (2007 m. vasario 2 d. įsakymas numeris: ISAK-157) .

Profesinis bakalauras – tai toks laipsnis, kuris suteikiamas asmeniui, baigusiam nuosekliųjų neuniversitetinių studijų programą aukštojoje mokykloje. Tokiu pat terminu taip pat vadinamas asmuo, turintis profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Profesinio bakalauro diplomai jau seniai pripažįstami daugelyje Europos valstybių, todėl, įteisinus profesinį bakalaurą, Lietuvos aukštojo mokslo sistema labiau tenkina Bolonijos proceso reikalavimus, o kolegijos absolventai turi aiškesnes studijų tęstinumo ir karjeros galimybes bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje.

Profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį žymintis diplomas sėkmingai baigusiems studijų programą gali būti išduodamas tik tos aukštosios mokyklos, kurios veiklą Studijų kokybės vertinimo centras įvertino teigiamai. Kauno kolegijos veiklą Studijų kokybės vertinimo centras įvertino palankiai dar 2005 metais.

Kauno kolegijos profesinio bakalauro diplomas

Profesinio bakalauro diplomas išduodamas asmeniui, baigusiam kolegines studijas ir įgijusiam profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją.

Diplomo priedėlis yra neatskiriama diplomo dalis, diplomą papildantis dokumentas, pateikiantis informaciją apie įgyto aukštojo išsilavinimo turinį. Diplomo priedėlis atitinka Europos komisijos, Europos Tarybos ir UNECSO/CEPES sukurtą pavyzdį. Priedėlio paskirtis – pateikti pakankamai objektyvios informacijos, reikalingos aiškiam ir teisingam tarptautiniam kvalifikacijų (diplomų, laipsnių, sertifikatų ir t. t.) akademiniam bei profesiniam pripažinimui. Jame aprašoma studijų, kurių diplomo savininkas siekė ir kurias sėkmingai baigė, esmė, lygmuo ir turinys.

Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement – DS Label) suteikiama aukštojo mokslo institucijoms, kurių išduodamas priedėlis atitinka šiam dokumentui keliamus formos, turinio ir išdavimo sąlygų reikalavimus. Diplomo priedėlio etiketė galioja 3 metus ir yra tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas. Etiketę suteikia Europos Komisija po ekspertinio vertinimo. Kauno kolegijai buvo suteikta diplomo priedėlio etiketė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 bei įgyvendinant Europos šalių švietimo srities ministrų 2003 m. rugsėjo 19 d. Berlyne pasirašytą komunikatą, nuo 2006 m. kiekvienas studentas, baigęs profesinio bakalauro studijas Kauno kolegijoje, automatiškai gauna nemokamą diplomo priedėlį lietuvių ir Europoje plačiai naudojama (anglų) kalba. „Automatiškai“ reiškia, kad studentui nereikia pateikti prašymo dėl diplomo priedėlio gavimo.

Informacija parengta pagal:
LRV nutarimas 2018 m. liepos 31 d. Nr. V-675
MSĮ 52 straipsnis, 3 punktas
LRV nutarimas 2017 m. gegužės 15 d. Nr. V-362

Naudingos nuorodos