Kauno kolegijos 2021 – 2025 m. strategija

Kauno kolegija (toliau – Kolegija) susikūrė 2000 metų rugsėjo pirmąją dieną, Lietuvoje įteisinus binarinę aukštojo mokslo sistemą ir sujungus Kauno technologijos bei ekonomikos aukštesniąsias mokyklas. Šios dvi mokyklos šalies lygmeniu pademonstravo aukščiausius pasiekimus ir gavo teisę vykdyti aukštąsias studijas. Iki 2003 metų į Kauno kolegijos sudėtį įsiliejo kraštotvarkos, menų, medicinos, Kėdainių J. Radvilos, maisto pramonės aukštesniosios mokyklos. Atliepiant regiono poreikius, buvo įsteigtas padalinys Tauragėje.

Kolegijos 2021 – 2025 m. strategija grindžiama Kolegijos tradicijomis, vertybėmis, sukaupta patirtimi ir kompetencijomis, šalies ir tarptautiniais reikalavimais bei visuomenės poreikiais. Strategijoje Kolegija brėžia siekį po penkerių metų tapti pažangia ir tvaria Europos aukštojo mokslo institucija, puoselėjančia Lietuvos tautinę kultūrą ir tradicijas.

Misija

Mes vykdome inovacijomis grįstas aukštojo mokslo studijas, orientuotas į praktinę veiklą, plėtojame visuomenės raidai reikšmingą mokslo ir meno taikomąją veiklą.

Vizija

Kauno kolegija – pažangi ir tvari Europos aukštojo mokslo institucija, puoselėjanti Lietuvos tautinę kultūrą ir tradicijas.

Vertybės

 • ATSAKOMYBĖ mums yra sąžiningas, skaidrus sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į studentų, dėstytojų, socialinių partnerių, darbdavių ir kitų visuomenės narių poreikius. Atsakomybė – tai įsipareigojimų, duotų sau ir kitiems, vykdymas, užtikrinant darbo ir studijų kokybę, akademinį sąžiningumą, tvariai naudojant turimus išteklius, Kolegijos veiklą grindžiant Darnaus vystymosi filosofija.
 • PROFESIONALUMAS mums yra pažinimas, prasidedantis nuo savęs, tikėjimas savo ir kitų jėgomis, būtinybė kokybiškai įgyvendinti sumanymus ir nuolatinis tobulėjimas, augimas, kompetencijų ugdymas. Profesionalumą skatina nuolatinis žinių troškimas, asmens ir aplinkos savitarpio dermė, noras pasiekti užsibrėžtus tikslus, siekis lyderiauti savo srityje.
 • ATVIRUMAS mums padeda atrasti, priimti, taikyti ir kurti naujoves bei žengti į priekį kartu su dinamišku veiklos pasauliu. Atvirumas – mūsų poreikis ir varomoji jėga, skatinantys dalytis patirtimi ir tobulėti. Tik laisvoje ir demokratiškoje aukštojoje mokykloje, kurioje vyrauja akademinė laisvė, auga savarankiškai mąstančios ir kūrybiškos asmenybės. Esame atviri kitoms kultūroms, remiame daugiakalbystę.
 • PAGARBA mums yra tolerancija žmogui, nepriklausomai nuo jo amžiaus, lyties, rasės, išsilavinimo, socialinės padėties, negalios, požiūrio ir įsitikinimų. Pagarba kiekvieno asmens darbui ir indėliui į bendrą veiklą bei tarpusavio pagarba padeda pasiekti norimų rezultatų. Pagarba praeičiai, savo šalies ir organizacijos kultūrai kuria mūsų tapatybę ir užtikrina esamų tradicijų tęstinumą bei naujų kūrimą.
 • BENDRUOMENIŠKUMAS mums yra nuolatinis procesas, kurio rezultatas – ilgalaikiai ir glaudūs bendruomenės narių santykiai. Mūsų principai – bendravimas ir bendradarbiavimas, dalijantis sukaupta patirtimi, žiniomis bei idėjomis. Kolegijos sėkmę kuria bendrai sutelktos kiekvieno bendruomenės nario pastangos.

Kolegija, praėjus penkerių metų laikotarpiui, yra tarptautiniu lygmeniu pripažinta, pažangi ir tvari Europos aukštojo mokslo institucija, vykdanti dviejų pakopų – profesinio bakalauro ir profesinio magistro – studijas, sudaranti lanksčias sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojanti į visuomenės raidą ir pažangą orientuotą mokslo ir meno taikomąją veiklą, puoselėjanti šalies kultūrą ir tradicijas. Kolegijos veikla grindžiama tokiomis vertybėmis kaip atsakomybė, profesionalumas, atvirumas, pagarba ir bendruomeniškumas.

Kolegijoje vykdomos aukštos kokybės, į besimokančiojo ir visuomenės poreikius orientuotos aukštojo mokslo studijos yra PRAKTIŠKOS ir GRĮSTOS INOVACIJOMIS. Stipri socialinė partnerystė, atsižvelgiant į besikeičiančius šalies ir tarptautinės darbo rinkos poreikius, užtikrina praktinį studijų pritaikomumą; programų rengime, jų tobulinime bei pačiame studijų procese proaktyviai dalyvauja veiklos pasaulio atstovai bei kitos suinteresuotosios šalys (studentai, absolventai, darbuotojai ir t. t.). Studijos pasižymi teorinių žinių ir praktinių įgūdžių derme; sujungiamos skirtingų sričių studijos ir sukuriama aplinka įvairiapusėms kompetencijoms įgyti, taip užtikrinant studijų tarpkryptiškumą; naudojami kūrybiškumą, analitinį mąstymą skatinantys pažangūs mokymo ir mokymosi metodai, orientuoti į veiklos pasaulio iššūkių sprendimus ir jo vystymo poreikius. Kartu socialiniais partneriais, kitomis regioninio, nacionalinio lygmens suinteresuotomis šalimis suformuota mokymosi visą gyvenimą ekosistema, siekiant patenkinti veiklos pasaulio poreikius.

Į asmens ir visuomenės poreikius nukreiptos inovacijos, augant tarptautiškumo svarbai, yra būtinos, siekiant sėkmingos Kolegijos veiklos. Tad į studijas nuolat integruojamos naujos technologijos, pritaikomi vertę kuriantys technologiniai sprendimai; studijų turinys grindžiamas naujausiais mokslo ir meno rezultatais, žiniomis bei pasiekimais. Kompetencijų ugdymu grindžiamo mokymo (-si) metu naudojamos išmanios technologijos studijų turiniui individualizuoti, mokymuisi personalizuoti. E-mokymas (-is), paremtas išplėtota skaitmenine infrastruktūra, traktuojamas kaip kokybiška priemonė studijų prieinamumui užtikrinti. Studentams sudaromos galimybės atlikti praktiką pažangiausiose šalies ir užsienio organizacijose. Ne mažiau kaip pusė Kolegijos personalo yra profesionalūs dėstytojai-praktikai, kartu su motyvuotais studentais ir socialiniais partneriais sėkmingai užtikrinantys praktiškų ir inovacijomis grįstų studijų vykdymą.

Kolegijoje plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir profesionalusis menas. Tai yra kita Kolegijos veiklos sritis šalia studijų, tačiau esminė aukštai studijų kokybei užtikrinti, nes ši sritis tarnauja kaip pagrindas inovacijų integravimui į studijas. Kolegijos tyrėjai (dėstytojai ir studentai) vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, projektus ir meninę veiklą bei jos rezultatų sklaidą su tarptautiniais partneriais, pristato tyrimų rezultatus tarptautinei bendruomenei. Kolegija, kaip veiklos pasaulio, valstybinių ir visuomeninių organizacijų partneris, atlieka taikomuosius tarpkryptinius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą technologijos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių ir žemės ūkio mokslų srityse, bei vykdo meninę veiklą, orientuojantis į sveikatai palankių aplinkų kūrimą ir technologijų pažangą, kuriant naujus produktus, paslaugas ir technologinių bei meninių procesų naujoves visuomenės ir veiklos pasaulio problemų sprendimui. Integruojant į studijų ir kursų turinį verslumo aspektą, mokslinių taikomųjų tyrimų pagrindu suformuota ekosistema startuoliams, leidžianti Kolegijos tyrėjų kuriamus sprendimus vystyti ir komercionalizuoti.

Kadangi Kolegiją 2025 metais matome kaip pažangią Europos aukštojo mokslo instituciją, kryptingai brėžiamos strateginės gairės Kolegijos veiklos tarptautiškumo didinimui. Tarptautiškumas Kolegijos bendruomenėje suvokiamas kaip priemonė, kuri ženkliai prisideda prie kokybiško Kolegijos misijos įgyvendinimo. Kolegijai, sėkmingai įsiliejus į tarptautinį Europos universitetų aljansą bei aktyviai dalyvaujant tarptautinių tinklų veiklose, nuosekliai didinamas abipusis studentų ir dėstytojų mobilumas; kasmet pasiūloma vis daugiau studijų programų užsienio kalba; didėja užsienio studentų dalis; teikiami mikrokvalifikacijų kursai, pripažįstami tiek šalies, tiek tarptautinėje aukštojo mokslo erdvėje ir darbo rinkoje; pritraukiami geriausi užsienio dėstytojai iš Europos ir kitų šalių taikomųjų mokslų universitetų; suteikiami bendri diplomai kartu su pažangiais Europos taikomųjų mokslų universitetais; kartu su užsienio partneriais vykdomi tarptautinio lygmens moksliniai taikomieji tyrimai, eksperimentinė plėtra ir profesionalus menas.

 Kolegija dirba ir veikia globaliai atsakingai, vadovaudamasi vienu iš ES prioritetu – transformacijos spartinimas link klimatui draugiškos ekonomikos. Vienas iš kertinių Kolegijos veiklos principų – tvarumas, kuris akcentuojamas tiek Kolegijos strateginėse nuostatose, tiek jos praktikoje, tiek veiklų įgyvendinime. Į Kolegijos veiklą įtraukti socialinės, ekonominės, aplinkosaugos bei sociokultūriniai klausimai; didelis dėmesys skiriamas žiedinei ekonomikai tiek studijų, tiek taikomųjų tyrimų aspektu, kitoms ekologinėms inovacijoms. Kolegija savo santykius su suinteresuotomis šalimis grindžia pagarbos žmogui, visuomenei ir aplinkai, akademinės ir mokslo etikos bei kitais vertybiniais principais. Studijų programų turinyje integruotos darnaus vystymosi nuostatos.    

Kolegija, kaip pažangi Europos aukštojo mokslo institucija, puoselėja nuolatinio veiklos tobulinimo kultūrą, pasižyminčią nuolatiniu mokymusi ir veiksmingu veiklos į(si)vertinimu, sukuriančiu sąlygas tinkamų sprendimų priėmimui. Kolegija suvokiama kaip nuolat besimokanti organizacija, kurioje užtikrinamas kryptingas darbuotojų (dėstytojų, tyrėjų ir kitų darbuotojų) kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas; mokymasis ir saviugda suvokiami kaip kiekvieno bendruomenės nario teisė ir pareiga; bendruomenės nariai dalijasi žiniomis su kitais bendruomenės nariais. Dėmesys skiriamas ne tik naujų, talentingų, motyvuotų, įkvepiančių dėstytojų ir kitų darbuotojų pritraukimui, bet ir esamų darbuotojų vidinės karjeros projektavimui. Sukurta veiksminga darbuotojų motyvacijos didinimo sistema, skatinanti siekti aukščiausių Kolegijos veiklos rezultatų. Gerbiama įvairovė Kolegijos bendruomenėje, tad didelis dėmesys Kolegijoje skiriamas lygių galimybių ir įvairovės užtikrinimui. Sutelkta tokia Kolegijos bendruomenė, kurioje Kolegijos vertybės tapo kasdienės veiklos dalimi. Kolegija visuomenėje suvokiama kaip patraukli darbo vieta, sudaranti puikias sąlygas vertę didinančiai kūrybai. Tai nulėmė Kolegijos, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdžio suformavimą. Atvirumas naujovėms, gebėjimas būti atspariems bei plėtoti pagrindines veiklas aktualiomis strateginėmis kryptimis ir pažangiais būdais leidžia Kolegijai tinkamai reaguoti į pokyčius, juos inicijuoti bei valdyti. Profesionalaus personalo sutelkimas, aktyvus investicijų pritraukimas bei tinkamos aplinkos jų panaudojimui sukūrimas yra pažangios ilgalaikės Kolegijos strategijos, kurioje įtvirtintas augimas, pagrindas.

Nors Kolegija sėkmingai veikia tarptautinėje erdvėje, tačiau ne mažesnis dėmesys skiriamas šalies pažangos kūrimui. Kolegija, kokybiškai vykdydama Lietuvos ekonomikos ir visuomenės darniai plėtrai aktualias laipsnį suteikiančias studijų programas, sudarydama lanksčias mokymosi visą gyvenimą sąlygas, grindžiamas studijų, taikomosios mokslo ir meno veiklos bei veiklos pasaulio integracija, reikšmingai prisideda ne tik prie Kauno regiono augimo, bet ir kuria pridėtinę vertę visos Lietuvos pažangai.

Kolegijos studentai rekomenduoja Kolegiją, kaip instituciją, kuri parengia kompetentingus, pilietiškus, socialiai atsakingus, kūrybingus, verslius specialistus, kurioje sudarytos sąlygos mokytis visą gyvenimą. Kompetencijų pagrindu sudaryti moduliai / dalykai, derinant su veiklos pasaulio poreikiais, gali būti studijuojami lanksčiai derinant studijas su darbu. Ugdomos ne tik profesinės kompetencijos, kurios svarbios darbo vietai, bet ir studijuojančiųjų pilietiškumas, verslumas ir kt.

Siekiant įgyvendinti šiuos strateginius siekius, didinančius Kolegijos sukuriamą vertę, brėžiami šie strateginiai Kolegijos veiklos prioritetai iki 2025 metų:

 • Pažangi Europos aukštojo mokslo institucija.
 • Į Lietuvos pažangą orientuota aukštojo mokslo institucija.
 • Bendruomeniškumą ir besimokančios organizacijos kultūrą puoselėjanti aukštojo mokslo institucija.

Šiems strateginiams Kolegijos veiklos prioritetams įgyvendinti suformuotos 4 strateginės veiklos kryptys:

 1. Praktiškos ir inovacijomis grįstos aukštojo mokslo studijos.
 2. Į visuomenės raidą orientuota mokslo ir meno taikomoji veikla.
 3. Darni bendruomenė, puoselėjanti besimokančios organizacijos kultūrą.
 4. Veiksmingas valdymas ir optimizuota infrastruktūra.
Kolegijos strateginiai veiklos prioritetai, tikslai, programos ir uždaviniai 2021-2025 metais
Strateginiai veiklos prioritetai Strateginiai tikslai Strateginiams tikslams įgyvendinti numatomos veiklos programos Tikslų įgyvendinimui pasiekti iškelti uždaviniai
 

 

 

Pažangi Europos aukštojo mokslo institucija

 

 

 

 

 

Į Lietuvos pažangą orientuota aukštojo mokslo institucija

 

 

 

 

 

 

 Bendruomeniškumą ir besimokančios organizacijos kultūrą puoselėjanti aukštojo mokslo institucija

1. Vykdyti praktiškas ir inovacijomis grįstas aukštojo mokslo studijas.  Praktiškos ir inovacijomis grįstos aukštojo mokslo studijos 1. Vykdyti valstybės pažangai ir regionų plėtrai aktualias studijas bei kitas švietimo paslaugas.

2. Plėtoti į besimokančiojo poreikius orientuotas studijas ir mokymo paslaugas.

3. Plėtoti studijų tarptautinį atvirumą.

2. Plėtoti į visuomenės raidą orientuotą taikomąją mokslo ir meno veiklą nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu.  Į visuomenės raidą orientuota mokslo ir meno taikomoji veikla 1.  Vykdyti taikomąją mokslo ir meno veiklą su Lietuvos ir užsienio socialiniais partneriais bei jos rezultatų sklaidą.

2. Kurti inovatyvius ir tvarius produktus, paslaugas ir technologinių procesų naujoves, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

3. Stiprinti taikomosios mokslo ir meno veiklos ir studijų sąveiką.

3. Telkti darnią bendruomenę, puoselėjančią besimokančios organizacijos kultūrą. Darni bendruomenė, puoselėjanti besimokančios organizacijos kultūrą 1. Sutelkti ir išlaikyti profesionalius darbuotojus.

2. Puoselėti besimokančios organizacijos kultūrą.

3. Stiprinti bendruomenės darną ir darbuotojų gerovę.

 

4. Didinti Kolegijos valdymo veiksmingumą ir optimizuoti infrastruktūrą.

Veiksmingas valdymas ir optimizuota infrastruktūra 1. Optimizuoti Kolegijos valdymą, stiprinant atskirų veiklos sričių integraciją. 

2. Plėtoti išmaniosiomis technologijomis grįstą paslaugų teikimą, didinant skaitmenizuotų Kolegijos veiklos procesų efektyvumą.

3. Optimizuoti Kolegijos infrastruktūrą.

4. Užtikrinti Kolegijos finansinį tvarumą.

Šis strateginis penkerių metų periodas orientuotas į kokybišką Kolegijos misijos įgyvendinimą per tarptautiškumo dimensijos stiprinimą. Pabrėžtina, kad kokybiškas poveikis visuomenės pažangai įmanomas visai Kolegijos bendruomenei dirbant ir veikiant kartu bei veiklą grindžiant tvariu studijų ir taikomųjų tyrimų finansavimu. Kuriant kokybišką pridėtinę vertę, bus didinamas Kolegijos matomumas, stiprinama jos reputacija.

 1. Absolventų laida – kolegiją baigusiųjų studentų procentas nuo bendro priimtų studentų skaičiaus – 75 proc.
 2. Kolegijai tenkanti Lietuvos kolegijų studentų dalis – 20 proc.
 3. Pajamų, tenkančių vienam dėstytojo etatui, iš taikomosios mokslo ir meno užsakomosios veiklos, dalies pokytis – 3,6 karto.
 4. Mokslo publikacijų kokybinio lygmens kaita – 50 proc.
 5. Kolegijos studentų, dalyvaujančių tarptautiniame mobilume, dalis – 50 proc.

Kolegijos strateginėms veikloms įgyvendinti yra numatytas biudžetas kiekvienoje strateginėje veiklos programoje. Dalį Strategijoje numatytų veiklų planuojama finansuoti iš pagrindinių Kolegijos finansinių šaltinių (84 proc.), t. y. iš valstybės biudžeto asignavimų, Kolegijos gautų įmokų lėšų, Erasmus+ programos. Likusią dalį veiklų planuojama finansuoti per projektinę veiklą (16 proc.).

Kolegijos Taryba kiekvienais metais, įvertinusi Kolegijos veiklos rezultatus, studentų skaičių, ekonominę situaciją šalyje ir Akademinės tarybos siūlymus, peržiūri ir vertina veiklos prioritetus bei tvirtina metinę finansavimo programą.

Su Kolegijos Strategija 2021 – 2025 metams galite susipažinti:

Išsami Kolegijos Strategija, apimanti situacijos analizę, detalias strategines veiklos programas pateikta Kolegijos vidaus informacinėje sistemoje.