Taikomoji mokslo ir meno veikla Kauno kolegijoje apima taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir meninę veiklą.

Taikomoji mokslo ir meno veikla yra nukreipta į visuomenės raidos problemų sprendimus, aktualių verslo įmonėms ir organizacijoms programų kūrimą, studijų proceso kokybės gerinimą, papildomų lėšų pritraukimą, Kauno kolegijos pripažinimo tarptautiniame lygmenyje siekimą. Šioje veikloje dalyvauja Kauno kolegijos akademinis personalas, socialiniai ir akademiniai partneriai iš Lietuvos ir užsienio šalių, studentai.

Kolegijos studijų ir taikomosios mokslo ir meno veiklos politikoje išskiriami šie pagrindiniai bruožai: rezultatų praktinis pritaikomumas, tarpkryptiškumas, integracija į studijas ir tarptautiškumas.

Naudingos nuorodos