Kauno kolegijoje vykdoma taikomoji mokslo ir meno veikla, orientuota į:

 • praktinį taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymą, suprantamą kaip kolegijos tyrėjų praktinių novatoriškų sprendimų paiešką konkrečioms įmonių, vyriausybinių ir visuomeninių organizacijų problemoms spręsti.
 • tikslinių užsakomųjų taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujant su darbo rinka ir tiesiogiai atliepiant verslo (įmonių, organizacijų) perspektyvinius poreikius bei galinčių daryti įtaką visuomenės pokyčiams.
 • tarpkryptinių taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujant su tyrėjų ar įmonių/organizacijų grupėmis, siekiant sinergijos efekto bendroje veikloje.
 • studijų ir mokslo vienovę, suprantamą kaip grįžtamąjį ryšį diegiant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus studijų procese, siekiant nuolat papildyti studijų programas pažangiausiomis žiniomis, įgalinančiomis parengti būsimus darbuotojus, turinčius darbo rinkos atsinaujinančius poreikius atliepiančius įgūdžius.

Pagrindiniai Kauno kolegijos taikomosios mokslo ir meno veiklos prioritetai:

 • technologijos mokslai (energetikos, inžinerijos, maisto kokybės, maisto technologijų, agrotechnologijų, geodezijos tyrimai);
 • biomedicinos mokslai (sveikatos priežiūros sistema ir pasirengimas dirbti joje, žmogaus gyvenimo kokybės, sveikos gyvensenos tyrimai);
 • socialiniai mokslai (rinkos, vartotojų elgsenos, tarpkultūrinės etikos, aplinkosaugos ir darnios plėtros, civilinės ir darbo teisės, administracinės teisės, socialinės apsaugos teisės tyrimai, dėstytojų kompetentingumas, studijų aplinkos plėtra, į studentą sutelktas mokymaisi, kūrybiškumo ugdymas, švietimo sistemos modernizavimas, specialistų poreikio ir integracijos į darbo rinką prognostika);
 • kiti mokslai (humanitariniai, kultūros tyrimai ir kt.);
 • meno veikla.

Kauno kolegija aktyviai dalyvauja tarptautinėje taikomojoje mokslinėje veikloje:

 • „Erasmus+“ projekte „Empowering teachers for student“;
 • „Erasmus+“ / Comenius Strateginės partnerystės projekte EXPEDUCOM (Experiential Education Competence);
 • tarptautiniame projekte „ELLAN – European Later Life Active Network“ (Nr. 539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW);
 • Yra Europos Taikomųjų mokslų universitetų UASnet ir UAS4EUROPE tinklų narė.

Kauno kolegijoje leidžiami periodiniai leidiniai

Kauno kolegijoje leidžiamas periodinis mokslinis  žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“, kuris skatina Lietuvos kolegijų dėstytojus skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus, kviesti juos diskusijai bei sutelkti kolegijose parengtą mokslinę produkciją viename periodiniame mokslo leidinyje. Taip pat leidžiami periodiniai  mokslo darbai „Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“ bei kiti konferencijų, meno renginių leidiniai.

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“. Tai tęstinis daugiadalykinis  mokslo žurnalas, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba užsienio kalbomis (anglų ir rusų). Siekiant atliepti Lietuvos kolegijų tyrėjų publikavimosi poreikius, jame publikuojami straipsniai, priskiriami visoms mokslo sritims (ir kryptims ( patvirtintoms Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 6 d. Nr. V-93, įsakymu):

 • gamtos mokslų;
 • technologijos mokslų;
 • medicinos ir sveikatos mokslų;
 • žemės ūkio mokslų;
 • socialinių mokslų;
 • humanitarinių mokslų.

Šis leidinys yra recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904), leidžiamas vieną kartą per metus, registruotas tarptautiniame atvirosios prieigos recenzuojamų mokslo žurnalų registre Directory of Open Access Journals (DOAJ) <https://doaj.org/>, taip pat indeksuojamas Google Scholar.

Redakcinė kolegija skelbiama kiekviename leidinyje.

Žurnalo nuoroda:

Leidinio leidybą reglamentuojantys dokumentai:

Mokslo darbai

„Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“. Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra leidžia periodinį mokslo darbų leidinį „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba anglų kalba. Leidinys yra įtrauktas į tarptautines mokslines informacijos duomenų bazes CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO Publishing. Tai recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus, moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai. Straipsniai gali būti žemės ūkio ir technologijų mokslų.

Leidinio leidybą reglamentuojantys dokumentai:

Konferencijos

Kasmet Kauno kolegija rengia specializuotas konferencijas, kurių dauguma yra mokslinės-praktinės, sutelkiančios aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus ir įvairių sričių specialistus. Dalis konferencijų rengiamos išskirtinai kolegijos studentams – aukštoji mokykla skatina studijuojančiuosius dalintis taikomųjų mokslinių tyrimų įžvalgomis. Išsamesnė informacija padalinių svetainėse.

Organizuojamos konferencijos ir kt. taikomųjų mokslo ir meno veiklos rezultatų sklaidos renginiai 2019 m.

Data: 2019 02 19

Organizuoja: Mokslo taikomosios veiklos skyrius

Renginio forma: Konkursas

Data: 2019 02 26

Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas, Kalbų centras

Renginio forma: Forumas

Data: 2019 03 22

Organizuoja: Medicinos ir Technologijų fakultetai

Renginio forma:Konferencija, skirta Pasaulinei vandens dienai paminėti

Data: 2019 03 26

Organizuoja: Technologijų ir Verslo fakultetai

Renginio forma: Tarptautinė konferencija

Data: 2019 04 05

Organizuoja: Medicinos fakultetas , Socialinio darbo katedra

Renginio forma:Tarptautinis seminaras

Data: 2019 04 11

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Renginio forma:Mokslinė-praktinė konferencija

Data: 2019 04 16

Organizuoja: Verslo ir Menų ir ugdymo fakultetai

Renginio forma: Mokslinė praktinė konferencija (studentų)

Data: 2019 04 17

Organizuoja: Verslo fakultetas

Renginio forma: Mokslinė praktinė konferencija (studentų)

Data: 2019 04 17

Organizuoja: Technologijų fakultetas,  Medijų technologijų katedra

Renginio forma: Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

Data: 2019 04 25

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Renginio forma:Respublikinė mokslinė praktinė konferencija (studentų)

Data: 2019 05 09

Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Renginio forma: Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija (studentų)

Data: 2019 05 09

Organizuoja: Medicinos fakultetas, Slaugos katedra

Renginio forma: Respublikinė mokslinė praktinė konferencija

Data: 2019 05 16

Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas

Renginio forma: Tarptautinis mados renginys

Data: 2019 05 24

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Renginio forma: Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija

Data: 2019 m. rugsėjo mėn.

Organizuoja: Mokslo taikomosios veiklos skyrius

Renginio forma: Atviros laboratorijos praktinei veiklai

Data: 2019 09 27

Organizuoja: Mokslo taikomosios veiklos skyrius

Renginio forma: Atviros laboratorijos praktinei veiklai

Data: 2019 11, diena bus tikslinama

Organizuoja: Menų ir ugdymo fakultetas, Pedagogikos katedra

Renginio forma: Tarptautinė konferencija ir paroda

Data: 2019 11 07

Organizuoja: Mokslo taikomosios veiklos skyrius

Renginio forma: Konkurso  rezultatų pristatymo renginys

Data: 2019 11 22

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Renginio forma: Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija (studentų)

Data: 2019 12 05

Organizuoja: Mokslo taikomosios veiklos skyrius

Renginio forma: Konkurso  rezultatų pristatymo renginys

Naudingos nuorodos