Kauno kolegijoje vykdoma taikomoji mokslo ir meno veikla, orientuota į:

 • praktinį taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymą, suprantamą kaip kolegijos tyrėjų praktinių novatoriškų sprendimų paiešką konkrečioms įmonių, vyriausybinių ir visuomeninių organizacijų problemoms spręsti.
 • tikslinių užsakomųjų taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujant su darbo rinka ir tiesiogiai atliepiant verslo (įmonių, organizacijų) perspektyvinius poreikius bei galinčių daryti įtaką visuomenės pokyčiams.
 • tarpkryptinių taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujant su tyrėjų ar įmonių/organizacijų grupėmis, siekiant sinergijos efekto bendroje veikloje.
 • studijų ir mokslo vienovę, suprantamą kaip grįžtamąjį ryšį diegiant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus studijų procese, siekiant nuolat papildyti studijų programas pažangiausiomis žiniomis, įgalinančiomis parengti būsimus darbuotojus, turinčius darbo rinkos atsinaujinančius poreikius atliepiančius įgūdžius.

Pagrindiniai Kauno kolegijos taikomosios mokslo ir meno veiklos prioritetai:

 • technologijos mokslai (energetikos, inžinerijos, maisto kokybės, maisto technologijų, agrotechnologijų, geodezijos tyrimai);
 • biomedicinos mokslai (sveikatos priežiūros sistema ir pasirengimas dirbti joje, žmogaus gyvenimo kokybės, sveikos gyvensenos tyrimai);
 • socialiniai mokslai (rinkos, vartotojų elgsenos, tarpkultūrinės etikos, aplinkosaugos ir darnios plėtros, civilinės ir darbo teisės, administracinės teisės, socialinės apsaugos teisės tyrimai, dėstytojų kompetentingumas, studijų aplinkos plėtra, į studentą sutelktas mokymaisi, kūrybiškumo ugdymas, švietimo sistemos modernizavimas, specialistų poreikio ir integracijos į darbo rinką prognostika);
 • kiti mokslai (humanitariniai, kultūros tyrimai ir kt.);
 • meno veikla.

Kauno kolegija aktyviai dalyvauja tarptautinėje taikomojoje mokslinėje veikloje:

 • „Erasmus+“ projekte „Empowering teachers for student“;
 • „Erasmus+“ / Comenius Strateginės partnerystės projekte EXPEDUCOM (Experiential Education Competence);
 • tarptautiniame projekte „ELLAN – European Later Life Active Network“ (Nr. 539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW);
 • Yra Europos Taikomųjų mokslų universitetų UASnet ir UAS4EUROPE tinklų narė.

Kauno kolegijoje leidžiami periodiniai leidiniai

Kauno kolegijoje leidžiamas periodinis mokslinis  žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“, kuris skatina Lietuvos kolegijų dėstytojus skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus, kviesti juos diskusijai bei sutelkti kolegijose parengtą mokslinę produkciją viename periodiniame mokslo leidinyje. Taip pat leidžiami periodiniai  mokslo darbai „Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“ bei kiti konferencijų, meno renginių leidiniai.

Mokslinis žurnalas

„Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“. Tai tęstinis daugiadalykinis  mokslo žurnalas, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba užsienio kalbomis (anglų ir rusų). Siekiant atliepti Lietuvos kolegijų tyrėjų publikavimosi poreikius, jame publikuojami straipsniai, priskiriami visoms mokslo sritims (ir kryptims) (patvirtintoms Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. Nr. V 1457, įsakymu):

 • humanitarinių mokslų;
 • socialinių mokslų;
 • fizinių mokslų;
 • žemės ūkio mokslų;
 • biomedicinos mokslų;
 • technologijos mokslų.

Šis leidinys yra recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904), leidžiamas vieną kartą per metus ir indeksuojamas Google Scholar.

Redakcinė kolegija skelbiama kiekviename leidinyje.

Žurnalo nuoroda:

Leidinio leidybą reglamentuojantys dokumentai:

„Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ archyvas:

Mokslo darbai

„Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas“. Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra leidžia periodinį mokslo darbų leidinį „Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas”, kuriame publikuojami originalūs, kitur neskelbti mokslininkų, dėstytojų, praktikų ir studentų straipsniai lietuvių arba anglų kalba. Leidinys yra įtrauktas į tarptautines mokslines informacijos duomenų bazes CAB Abstracts, CABI Full Text, EBSCO Publishing. Tai recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 2029-1906, online ISSN 2335-7282) leidžiamas nuo 2004 m. vieną kartą per metus, moksliniai straipsniai publikuojami nemokamai. Straipsniai gali būti žemės ūkio ir technologijų mokslų.

Mokslo darbų nuoroda:

Leidinio leidybą reglamentuojantys dokumentai:

Publikuotų straipsnių archyvas:

Konferencijos

Kasmet Kauno kolegija rengia specializuotas konferencijas, kurių dauguma yra mokslinės-praktinės, sutelkiančios aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus ir įvairių sričių specialistus. Dalis konferencijų rengiamos išskirtinai kolegijos studentams – aukštoji mokykla skatina studijuojančiuosius dalintis taikomųjų mokslinių tyrimų įžvalgomis. Išsamesnė informacija padalinių svetainėse.

Organizuojamos konferencijos ir kt. taikomųjų mokslo ir meno veiklos rezultatų sklaidos renginiai 2018 m.

Data: 2018 vasario 23 d.

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Renginio forma: Respublikinė mokslinė praktinė konferencija

Data: 2018 kovo 20 d.

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Renginio nuoroda

Data: 2018 kovo 22 d.

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Renginio forma: Konferencija, skirta Pasaulinei vandens dienai paminėti

Data: 2018 balandžio 19-20 d.

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Renginio nuoroda

Data: 2018 balandžio 26 d.

Organizuoja: Justino Vienožinskio menų fakultetas

Renginio forma: Tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija

Data: 2018 balandžio 10 d.

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Renginio forma: Studentų mokslinė praktinė konferencija

Data: 2018 balandžio 17 d.

Organizuoja: Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Renginio forma: Studentų mokslinė praktinė konferencija

Data: 2018 balandžio 19 d.

Organizuoja: Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Renginio forma: Studentų mokslinė praktinė konferencija (Tauragės skyriuje)

Data: 2018 gegužės 3 d.

Organizuoja: Humanitarinių Studijų Centras

Renginio forma: Forumas

Data: 2018 gegužės 25 d.

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Kontaktai: Dr. Eglė Stasiūnaitienė, egle.stasiunaitiene@go.kauko.lt

Renginio forma: Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija

Data: 2018 spalio 12 d.

Organizuoja: Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Data: 2018 spalio 18 d.

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Renginio forma: VI respublikinė studentų konferencija

Data: 2018 lapkričio 16 d.

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Renginio forma: Tarptautinė studentų konferencija

Data: 2017 lapkričio mėn.

Organizuoja: Justino Vienožinskio menų fakultetas

Data: 2017 gruodžio mėn.

Organizuoja: Justino Vienožinskio menų fakultetas

Renginio forma: Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

Informacija atnaujinta: 2018-01-09

Skelbimai