Kauno kolegija siekia sudaryti lygias galimybes studijuoti ir dirbti visiems bendruomenės nariams. Įgyvendinant lygių galimybių politiką vadovaujamasi šiais principais:

 • Kolegijoje netoleruojamos tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos formos, taip pat nurodymas diskriminuoti dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ar religijos;
 • Kolegija pagal turimas galimybes ir turimus finansinius išteklius imasi priemonių, kad asmenims, turintiems negalią, būtų sudarytos sąlygos kandidatuoti į laisvas pozicijas Kolegijoje, taip pat dirbti, siekti karjeros, mokytis ir studijuoti.

Kauno kolegija siekdama užtikrinti tinkamas studijų sąlygas studentams su negalia ir (ar) mokymosi sunkumais:

 • taiko stojimo į Kolegiją lengvatas;
 • sudaro sąlygas individualizuoti studijų procesą;
 • suteikia galimybę atsiskaityti alternatyviais būdais;
 • skiria finansinę paramą;
 • investuoja į Kolegijos studijų aplinkų pritaikymą.

Išsamesnė informacija:

Studentas / klausytojas, turintis negalią ir (ar) mokymosi sunkumų gali pasinaudoti šiomis galimybėmis:

 • studijuoti pagal individualų studijų planą;
 • lankyti paskaitas laisvu grafiku;
 • prašyti pratęsti semestre studijuojamų dalykų /modulių atsiskaitymo laikotarpį;
 • prašyti suteikti studijų pertrauką ar akademines atostogas;

Prašymai teikiami fakulteto dekanui / skyriaus vadovui.

Daugiau informacijos apie šias galimybes rasite: Kauno kolegijos studijų tvarkoje

Studentas / klausytojas, turintis negalią ir (ar) mokymosi sunkumų, norėdamas, kad tam tikros studijų sąlygos:

 • auditorijų prieinamumas,
 • studijų medžiagos formatas,
 • atsiskaitymų organizavimo būdas,
 • bei kitos sąlygos pagal individualius poreikius

būtų pritaikytos

 • turi pateikti prašymą su negalią ir (ar) mokymosi sunkumus įrodančiais dokumentais,
 • prašymas teikiamas Paramos studentams koordinatorei iki semestro pradžios arba ne vėliau kaip per 10 naujo semestro dienų,
 • dėl prašymo pildymo ir kitų klausimų rekomenduojama kreiptis į Paramos studentams koordinatorę.

Prašymo formą ir daugiau informacijos apie studijų sąlygų pritaikymą rasite: Kauno kolegijos studentų / klausytojų, turinčių negalią ir (ar) mokymosi sunkumų studijų proceso individualizavimo tvarkos apraše

Studentai, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, gali gauti šią finansinę paramą:

 1. Atleidimas nuo stojamosios studijų įmokos mokėjimo: stojant į Kauno kolegiją asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0-45% gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos mokėjimo. Šie asmenys studijų sutarties pasirašymo su Kauno kolegija metu parodo dokumentus, įrodančius teisė į lengvatą.
 2. Išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti: 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – 134,88 Eur (nuo 2023 m. sausio 1 d.), mokama kas mėnesį iš Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prašymas teikiamas fakultetuose.
 3. Išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti: studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti 3,2 BSI dydžio per semestrą – 176 Eur (nuo 2023 m. sausio 1 d ), mokama studijuojantiems valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose iš Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prašymas teikiamas fakultetuose.
 4. Tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti: dydis 4 BSI (nuo 2024 m. vasario 1 d. – 220 Eur), mokama kas mėnesį visą studijų laikotarpį, įskaitant atostogas (išskyrus paskutinio kurso studentus) iš Valstybinio studijų fondo. Prašymas teikiamas elektroniniu būdu per IS Parama.
 5. Socialinė stipendija: dydis 6,5 BSI (nuo 2024 m. sausio 1 d. – 357,50 Eur), mokama kas mėnesį visą studijų laikotarpį, įskaitant atostogas (išskyrus paskutinio kurso studentus) iš Valstybinio studijų fondo. Prašymas teikiamas elektroniniu būdu per IS Parama.
 6. Atleidimas nuo studijų kainos grąžinimo. Studijų kainą grąžinti privalo studentai, nutraukę valstybės finansuojamas studijas. Studentai, kuriems nustatytas neįgalumas, atleidžiami nuo prievolės grąžinti studijų „krepšelį“. Dėl atleidimo nuo grąžinimo kreiptis į Valstybinį studijų fondą, Stipendijų ir finansinės paramos skyrių.
 7. Atleidimas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo:
 • Jei paskola gauta nuo 2015-01-01 iki 2020-12-31, studentas atleidžiamas komisijos sprendimu, kai baigia, nutraukia studijas ar yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos. Atleidžiamas nuo vienai studijų programai suteiktos paskolos;
 • Jei paskola gauta nuo 2021-01-01, studentas atleidžiamas nuo pagal vieną studijų sutartį gautų paskolų studijų kainai sumokėti;
 • Dėl atleidimo nuo grąžinimo kreiptis į Valstybinį studijų fondą, Paskolų skyrių.
 1. „Erasmus+“ parama studentams turintiems specialiųjų poreikių. Gali būti skiriama papildoma stipendija / dotacija išvardintoms išlaidoms padengti:
 • Papildomoms išlaidoms, priemonėms ir (ar) paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos / negalios pobūdžio;
 • Lydinčio asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos;
 • Dėl paramos kreiptis į Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyrių ir pateikti dokumentus, pagrindžiančius numatomas išlaidas, susijusias su specialiaisiais poreikiais.
 1. „Erasmus+“ papildoma parama mažiau galimybių turintiems studentams: studentams dalyvaujantiems mobilumo veiklose taikoma papildoma individualios paramos dotacija (top-up) pateikus statusą pagrindžiančius dokumentus (daugiau informacijos).

Kauno kolegijos akademinių padalinių prieinamumas:

 • Įrengti liftai Bibliotekos ir informacijos išteklių centre (Pramonės pr. 22A), Verslo fakultete (Pramonės pr. 20), Technologijų fakultete (Pramonės pr. 22);
 • Įrengti pandusai arba įvažos Medicinos fakultete (Muitinės 15), Menų ir ugdymo fakultete (Mackevičiaus g. 27), Verslo fakultete (Pramonės pr. 20), Technologijų fakultete (Pramonės pr. 22), Bendrabutyje Nr. 2 (V. Krėvės pr. 92);
 • Akademinio miestelio Pramonės pr. automobilių stovėjimų aikštelėse skirtos vietos pažymėtos specialiu ženklu.

Bibliotekos paslaugos:

 • Studentai, turintys regos, klausos negalią ar kitus sutrikimus gali naudotis įrenginiais ir specialiomis programomis, esančiais bibliotekoje;
 • Judėjimo negalią ar sutrikimus turintys studentai gali patekti į bibliotekos reikiamus aukštus studijų centre įrengtu liftu;
 • Knygas galima užsakyti iš anksto internetu, grąžinti savitarnos įrenginiais ar perduoti bibliotekos darbuotojui;
 • Bibliotekoje įrengta darbo vieta su koreguojamo aukščio stalu bei ergonomiška kėde.

Daugiau informacijos apie įrenginius ir specialias programas rasite: https://biblioteka.kaunokolegija.lt/paslaugos-individualiuju-poreikiu-turintiems-asmenims/