Kauno kolegijos veiklos valstybinį reguliavimą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija. Aukštosios mokyklos valdymo organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Mokslo ir studijų įstatymu. Kolegija turi kolegialius valdymo organus – Tarybą ir Akademinę tarybą, taip pat vienasmenį valdymo organą – direktorių.

Įgyvendinant  Lietuvos Respublikos  Darbo kodekse numatytą darbuotojų atstovavimo teisę, Kauno kolegijoje veikia Darbo taryba.

Kauno kolegijos studentų interesams atstovauja Studentų atstovybė. Tai savarankiška, pelno nesiekianti, nereliginė, nepolitinė organizacija, į kurią studentai jungiasi siekdami prisidėti prie studijų proceso gerinimo, vykdyti tarnystės visuomenei funkciją, turiningai leisti laisvalaikį po paskaitų

Kauno kolegijoje veikia darbuotojų Profesinė sąjunga. Ji yra savanoriška, savarankiška ir savaveiksmė organizacija. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.

Kauno kolegijos statutas nustato pavadinimą, buveinės adresą, teisinę formą, veiklos tikslus ir uždavinius, veiklos sritis ir rūšis, mokslo ir studijų organizavimo pagrindines nuostatas, kolegijos organus ir jų kompetenciją, jų rinkimo (skyrimo, šaukimo) ir atšaukimo tvarką, studentų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, studentų priėmimo ir šalinimo tvarką, ginčų tarp studentų, administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisijų sudarymo, ginčų nagrinėjimo ir sprendimų įgyvendinimo tvarką, lėšų šaltinius, turto ir lėšų naudojimo tvarką, filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo tvarką, statuto keitimo tvarką ir kitus kolegijos veiklos dalykus.

Kauno kolegijos taryba

Kolegijos taryba yra aukštosios mokyklos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas ir Kauno kolegijos statutas.
Kadencija: 5 metai

Kauno kolegijos tarybos metinės ataskaitos

dr. Kristina Bespalova fizinių mokslų srities mokslų daktarė, Kauno kolegijos Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovė
Vidas Butkus AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos prezidiumo narys, SoDros Tarybos narys
Saulius Drasutis AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo vadovas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarybos narys
Eduardas Jasas UAB „SDG grupė“ prezidentas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarybos viceprezidentas
Rimvydas Aksomas Kauno kolegijos Studentų atstovybės prezidentas, Teisės studijų programos studentas
Vitalija Skėruvienė Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Administravimo katedros lektorė, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo vicepirmininkė, Kauno kolegijos profesinės sąjungos vadovė
Donatas Valentinavičius UAB „Kvadratu LT“ pardavimų ir marketingo direktorius, Kauno kolegijos absolventas
dr. Inga Valentinienė meno srities, dizaino krypties mokslų daktarė, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos vadovė;
Faustas Zubka

Studijų valdymo sistemos vystymo vadovas, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Informatikos katedros lektorius.

Sudėtis paskelbta 2017 m. spalio 27 d. Nr. (2.2.)-3-18
 • teikia Vyriausybei statuto pakeitimus;
 • tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija, vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;
 • tvirtina direktoriaus teikiamus aukštosios mokyklos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;
 • nustato aukštosios mokyklos ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
 • tvirtina aukštosios mokyklos direktoriaus rinkimo viešo konkurso būdu organizavimo aprašą;
 • renka, skiria, atleidžia direktorių;
 • svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
 • tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
 • tvirtina kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Vyriausybei;
 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai kolegijos interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato kolegijos bendruomenei;
 • atlieka kitas funkcijas, nustatytas kolegijos statute ir kituose teisės aktuose.

Akademinė taryba

Tai yra akademinių reikalų valdymo organas, kurios nariai nariais gali būti Kolegijos akademinės bendruomenės nariai, administracijos darbuotojai, patenkantys į Akademinę tarybą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, dėstytojai ir pripažinti menininkai.  Ne mažiau kaip 20 procentų akademinės tarybos narių sudaro studentų skiriami atstovai.

Kadencija: 5 metai

Kauno kolegijos Akademinės tarybos metinės ataskaitos

1. Paulius Baltrušaitis Direktorius
2. Vytas Baranauskas Technologijų fakulteto lektorius
3. Jolanta Bareikienė Menų ir ugdymo fakulteto dekanė
4. Povilas Beseckas Medicinos fakulteto lektorius
5. dr. Andrius Brusokas Verslo fakulteto docentas
6. Julius Dovydaitis Medicinos fakulteto lektorius
7. Giedrius Gecevičius Technologijų fakulteto docentas
8. Mantas Gedrimas Technologijų fakulteto studentas
9. Milda Gintilienė Medicinos fakulteto lektorė
10. Lukas Gudeliauskas Verslo fakulteto studentas
11. Dalia Ilevičienė Verslo fakulteto lektorė
12. Dovydas Janulevičius Technologijų fakulteto studentas
13. dr. Rima Jasnauskaitė Menų ir ugdymo fakulteto docentė
14. Ona Junevičienė Verslo fakulteto lektorė
15. Mantas Juotka Technologijų fakulteto studentas
16. Virginija Kondratavičienė Medicinos fakulteto lektorė
17. Renata Krygerienė Medicinos fakulteto lektorė
18. dr. Vaclovas Makūnas Technologijų fakulteto lektorius
19. Nijolė Meškelienė Menų ir ugdymo fakulteto lektorė
20. Danguolė Mieldažienė Medicinos fakulteto lektorė
21. dr. Mindaugas Misiūnas Direktoriaus pavaduotojas
22. Janina Morkūnienė Technologijų fakulteto lektorė
23. Gelmina Motiejūnė Verslo fakulteto lektorė
24. Lijana Navickienė Medicinos fakulteto docentė
25. Toma Petrylaitė Verslo fakulteto studentė
26. dr. Viktorija Piščalkienė Medicinos fakulteto docentė
27. dr. Donatas Rekus Technologijų fakulteto docentas
28. Daiva Sajek Technologijų fakulteto lektorė
29. dr. Irma Spūdytė Technologijų fakulteto docentė, Akademinės tarybos pirmininkė
30. Inga Stravinskienė Valdymo ir kokybės departamento vadovė
31. Karolina Urbonaitė Menų ir ugdymo fakulteto studentė
32. Virginijus Valčiukas Technologijų fakulteto lektorius
33. Klaudijus Virmauskas Medicinos fakulteto studentas

Sudėtis paskelbta 2017 m. vasario 27 d. įsak. Nr. 1-80

Sudėties pakeitimai paskelbti 2017 m. gegužės 19 d. įsak. Nr. 1-194

Sudėties pakeitimai paskelbti 2017 m. lapkričio 27 d. įsak. Nr. 1-397

Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. vasario 1 d. įsak. Nr. 1-26

Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 1-206

Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 1-207

Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 1-209

Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 1-212

Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. gegužės 25 d. įsak. Nr. 213

Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. birželio 6 d. įsak. Nr. 1-236

Sudėties pakeitimai paskelbti 2018 m. spalio 18 d. įsak. Nr. 1-381

Sudėties pakeitimai paskelbti 2019 m. vasario 7 d įsak. Nr. 1-47

Sudėties pakeitimai paskelbti 2019 m. gegužės 27 d įsak. Nr. 1-218

Sudėties pakeitimai paskelbti 2020 m. sausio 2 d. įsak. Nr. 1-5

 • nustato studijų tvarką;
 • tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir dėl -kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos kokybę ir lygį;
 • tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
 • nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;
 • kolegijos statuto nustatyta tvarka šaukia akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems kolegijos veiklos klausimams aptarti;
 • savo nustatyta tvarka teikia garbės ir kitus vardus;
 • svarsto ir derina su taryba siūlymus dėl kolegijos statuto pakeitimų;
 • svarsto direktoriaus pateiktą kolegijos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama ir kolegijos misija ir vizija, ir teikia dėl jo nuomonę tarybai;
 • svarsto direktoriaus teikiamus kolegijos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti, ir teikia dėl jų nuomonę tarybai;
 • svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;
 • svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų;
 • svarsto ir teikia siūlymus tarybai dėl kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
 • tvirtina studijų kainas ir nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
 • atlieka kitas teisės aktuose ir kolegijos statute nustatytas funkcijas.

Darbo taryba  yra nepriklausomas  kolegialus Kauno kolegijos darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.  Savo  veikloje Darbo taryba  vadovaujasi LR Konstitucija, LR Darbo kodeksu, LR įstatymais, reglamentuojančiais darbo santykius ir Kauno kolegijos Darbo tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu 2018 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 13-41.

Darbo tarybą sudaro 11 narių. Ją atstovauja ir jai vadovauja Darbo tarybos pirmininkė Aušra Arminienė (Verslo fakulteto Vadybos ir teisės katedros vedėja)

Nariai:

Vytas Baranauskas, Skaitmeninių technologijų skyriaus vadovas;

Nerijus Beržinskas, Ūkio reikalų tarnybos Ūkio dalies vedėjas Pramonės pr. pastatų kompleksui;

Sigita Danilevičienė, Verslo fakulteto studijų vedėja;

Sigrida Eimutienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė;

Gintarė Jurkševičiūtė, Technologijų fakulteto Informatikos katedros administratorė;

Danguolė Mieldažienė, Medicinos fakulteto Studijų vedėja;

Jolanta Valiaugienė, Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė;

Rita Valkūnienė, Žmogiškųjų išteklių tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė;

Jurgita Žukauskienė, Teisės ir dokumentų valdymo tarnybos vyr. specialistė;

Jovita Žigelytė, Technologijų fakulteto administratorė

 

Daugiau informacijos apie  Darbo tarybos  ir jos narių teises ir pareigas bei Darbo tarybos veiklos organizavimo principus  yra pateikta Kauno kolegijos Darbo tarybos veiklos reglamente.

 

Kontaktai: el. p. darbotaryba@go.kauko.lt

Kauno kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga

Kauno kolegijoje veikia Darbuotojų profesinė sąjunga, priklausanti Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui (LAMPSS).  Atstovaudama darbuotojų interesus ir vykdydama kitą veiklą, Sąjunga vadovaujasi įstatais.
Pirmininkė: Vitalija Skėruvienė

Tarybos nariai: Vitalija Skėruvienė, Viktorija Marcinkevičienė, Rita Gerbutavičienė, Sigrida Eimutienė, Halina Pečiulienė,  Lina Kukanauzaitė, Alma Bartusevičienė, Nijolė Armonienė, Violeta Grybauskienė.
Revizijos komisija: Alma Pocienė, Gitana Banionytė, Juozas Gibavičius

Naudingos nuorodos