Duomenų valdytojas

VšĮ „Kauno Kolegija“

Buveinės adresas: Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas

Telefonas +370 37 352324

El. paštas: dap@go.kauko.lt

Įmonės kodas: 111965284

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes kreipdamiesi ar turėdami socialinių / teisinių santykių su Duomenų valdytoju, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, mes negalėsime tenkinti Jūsų prašymų, teikti Jums paslaugų,  Jūsų apsilankymas Duomenų valdytojo svetainėje gali būti apribojamas ir kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Duomenų valdytojas šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) bei Asmens duomenų tvarkymo Kauno kolegijoje tvarkos aprašu ir juose išdėstytomis nuostatomis siekia aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenis. Mūsų Privatumo politikoje, be kitų dalykų, aprašoma, kokius duomenis ir kokiu tikslu renkame, kaip galite valdyti savo duomenis ir kaip su mumis susisiekti.

Jūsų duomenis tvarkome laikantis šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Bendrosios nuostatos

Kauno kolegijoje tvarkomi visų kolegijos bendruomenės narių – esamų ir buvusių darbuotojų, studentų / klausytojų, ir kitų asmenų, įstatymų nustatyta tvarka, sutartinių ir kitų teisinių santykių pagrindu pateikusių savo asmens duomenis kolegijai.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas, susipažinimas ir t. t.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami elektroninėmis priemonėmis, t. y. įvairiomis informacijos ir ryšių priemonėmis: kompiuteriais, telefonais, planšetiniais kompiuteriais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais ir t. t.

Duomenų subjektas – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

Duomenų valdytojas – organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e. parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla, advokatas, antstolis, notaras ir t. t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t. y. kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises, kokią programinę įrangą naudoja duomenims tvarkyti ir t. t.

Duomenų tvarkytojas – organizacija, duomenų valdytojo įgaliota atlikti duomenų tvarkymo darbą. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų duomenis?

Studijų proceso administravimo tikslu

Apgyvendinimo paslaugų Kolegijos bendrabučiuose administravimo tikslu

Mokslo proceso administravimo tikslu

Vidaus administravimo tikslu

Bibliotekos lankytojų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu

Informacinių sistemų autentifikavimo tikslu

Naudotojo paskyrai administruoti bei tapatybės nustatymo tikslu

Konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslu

Finansinių atsiskaitymų ir skolų išieškojimo tikslu

 

Kandidatų, pretenduojančių eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, administravimo tikslu

 

Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo bei vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslu

Viešosios tvarkos ir praėjimo kontrolės tikslu

Komunikacijos su darbuotojais ir (ar) studentais / klausytojais, alumnais tikslu

Komunikacijos su bendruomene ir (ar) visuomene tikslu

 

Sutartinių santykių su juridiniais ir (ar) fiziniais asmenimis įgyvendinimo tikslu

Socialinių tinklų administravimo tikslu

Informavimo apie Kolegijoje vykdomas studijas ir (ar )mokslo ir meno bei projektinę veiklą tikslu

Visuomenės sveikatos tikslu

Studijų proceso individualizavimo studentams / klausytojams, turintiems negalią ir (ar) mokymosi sunkumus, tikslu

Kam gali būti teikiami Jūsų duomenys?

Asmens duomenys gali būti perduoti nurodytiems subjektams  tokiems, kaip:

 • įmonėms, kurios teikia paslaugas kolegijai;
 • bankams, kurie vykdo kolegijos atsiskaitymo operacijas;
 • Švietimo ministerijai ir Švietimo informacinių technologijų centrui (ITC), tvarkančiai studentų, pedagogų, diplomų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrus;
 • Studentų organizacijoms – Lietuvos studentų sąjungai, Kauno kolegijos studentų atstovybei, ir panašioms organizacijoms;
 • kitoms organizacijoms ir valstybės institucijoms (SODRA, VMI, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos), kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas;
 • Valstybės ir kitoms informacinėms sistemoms, tokioms kaip eLABa, Turnitin, Liemsis.

Šių paminėtų įmonių / įstaigų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, nes jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti kolegijos teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Kauno kolegija asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkia šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų, kolegijos privatumo politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Diegiame protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais.

Dėmesio: nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys, nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. Tai reiškia, kad informacija bus pašalinta, kai nebus reikalinga tikslams, kuriems ji buvo surinkta, vykdyti.

Jūsų teises ir kaip galite jas ginti

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas

 1. paštu: rastine@go.kauko.lt

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija mums.

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines.
Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Kita mūsų renkama informacija
Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti apribotas naudojimasis svetaine.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus skelbimus ir siųsti pranešimus apie renginius, įvertinti ir analizuoti savo auditoriją (įskaitant ir jūsų nuomonės rinkimą bei apklausų organizavimą).
 • Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį.
 • Kitais būdais su jūsų sutikimu.

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 5 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu komunikacija@go.kauko.lt ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Rinkodaros pranešimams optimizuoti nuolat naudojame analizavimo programinę įrangą „Google Analytics“ iš „Google LLC.“. Ji leidžia sekti elgesį internete: Interneto svetainėje praleistą laiką, geografinę vietą ir naudojimąsi Interneto svetaine. Ši informacija renkama naudojant sekimo pikselius ir (arba) slapukus. Per sekimo pikselius ir (arba) slapukus gauta informacija yra anoniminė ir nėra siejama su asmeniniais duomenimis. „Google“ apdoroja asmens informaciją savo serveriuose įvairiose pasaulio šalyse. Asmens informacija gali būti apdorojama serveryje, kuris nėra šalyje, kurioje gyvena naudotojas. Mes nesidalijame šia informacija su jokiomis trečiosiomis šalimis, kurios galėtų ja naudotis laisvai. Jei nesutinkate, kad būtų atliekama analizė, savo atsisakymą tvarkyti Jūsų duomenis galite pateikti čia.

Kadangi ši svetainė turi sąsają su trečiųjų šalių komunikacijos kanalais „Facebook“, „Instagram“, „Linkedin“ ir „Youtube“, kuriuose talpiname informaciją apie kolegijos veiklą, šių duomenų tvarkytojų slapukai mums leidžia gauti apibendrintus statistinius duomenis ir įžvalgas apie tai kaip lankytojai sąveikauja su mūsų įrašais, skelbimais, šia svetaine, vaizdo įrašais ir kitu turiniu šiuose socialinėse medijose.

Siekdami suteikti galimybę mūsų svetainės lankytojams su mumis susiekti kuo operatyviau, esame įdiegę „Facebook“ valdomo „Messenger“ įskiepį.

Daugiau apie mūsų svetainėje naudojamas trečiųjų šalių stebėsenos technologijas galite sužinoti čia:

Slapuko identifikatorius Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
„Facebook“ ir „Messenger“ naudojamos vartotojų stebėsenos technologijos „Facebook“ lankytojų ir „Messenger“ naudotojų stebėsenos technologijos naudojamos lankytojo identifikacijai, jo elgsenos monitoringui bei turinio gerinimui. Apsilankymo metu Daugiau informacijos apie „Facebook“ ir Facebook „Messenger“ slapukus
„Instagram“ naudojamos lankytojų stebėsenos technologijos „Instagram“ lankytojų stebėsenos technologijos naudojamos lankytojo identifikacijai, jo elgsenos monitoringui bei pritaikyto turinio pateikimui. Apsilankymo metu Daugiau informacijos apie „Instagram“ slapukus
„Linkedin“ naudojamos lankytojų stebėsenos technologijos „Linkedin“ lankytojų stebėsenos technologijos naudojamos lankytojo identifikacijai, jo paskyros saugumui užtikrinti, jo elgsenos monitoringui bei pritaikyto turinio, tame tarpe ir reklamų, pateikimui. Apsilankymo metu Daugiau informacijos apie „Linkedin“ slapukus
„YouTube“ naudojamos lankytojų stebėsenos technologijos „YouTube“ lankytojų stebėsenos technologijos naudojamos, kad stebint lankytojų elgseną būtų galima pastoviai gerinti ir labiau pritaikyti lankytojui pateikiamą turinį. Apsilankymo metu Daugiau informacijos apie „YouTube“ slapukus

 

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Pavadinimas Tipas Galiojimas Aprašymas
__cfduid būtinas 2 metai Naudojamas turinio tinkle “Cloudflare”, siekiant nustatyti patikimą žiniatinklio srautą.
_ga statistinis 1 diena Registruoja unikalius ID, kad būtų galima gauti statistinius duomenis apie tai, kad lankytojas naudoja svetainę.
_gat statistinis 1 diena Google Analytics slapukas, naudojamas padidinti siunčiamų vartotojų užklausų greitį.
_gid statistinis 1 diena Šis slapukas naudojamas siekiant atpažinti asmenį.
collect statistinis sesija Google Analytics slapukas skirtas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną.
GPS rinkodarai 1 diena Registruoja unikalius ID, kad būtų galima gauti statistinius duomenis apie tai, kad lankytojas naudoja svetainę pagal geografinius duomenis.
IDE rinkodarai 1 metai
NID rinkodarai 6 mėnesiai
PREF rinkodarai 8 mėnesiai

 

r/collect rinkodarai sesija Google Analytics slapukas skirtas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną.
test_cookie rinkodarai 1 diena Patikrinimo ar naudotojas gali naudoti slapukus slapukas
VISITOR_INFO1_LIVE rinkodarai 179 dienos Youtube video slapukai
YSC rinkodarai sesija Youtube video slapukai
yt-remote-cast-installed rinkodarai sesija Youtube video slapukai
yt-remote-connected-devices rinkodarai nuolatinis Youtube video slapukai
yt-remote-device-id rinkodarai nuolatinis Youtube video slapukai
yt-remote-fast-check-period rinkodarai sesija Youtube video slapukai
yt-remote-session-app rinkodarai sesija Youtube video slapukai
yt-remote-session-name rinkodarai sesija Youtube video slapukai

 

ZB_ADMIN_LAST_URL_ neklasifikuotas sesija Neklasifikuotas
ZB_ADMIN_TIME_STAMP neklasifikuotas sesija Neklasifikuotas
_ZB_STATS_VISIT neklasifikuotas sesija Neklasifikuotas
algoliasearch-client-js neklasifikuotas nuolatinis Neklasifikuotas
qos_token neklasifikuotas 1 diena Neklasifikuotas

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu (anglų kalba): http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Tam kad svetainė galėtų veikti, Jums nebūtina sutikti su visais čia naudojamais slapukais, bet tai padarius naršyti Jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti visus slapukus, išskyrus būtinuosius, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta, ir kaskart, kai lankysitės mūsų svetainėje, Jums gali tekti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis.

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Kaip atsisakyti slapukų?

Atsisakyti slapukų galite mūsų svetainės pagrindiniame puslapyje iš naujo pakeisdami savo slapukų nustatymus.

Visos šiuolaikinės interneto naršyklės leidžia keisti slapukų nustatymus. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl., Settings, Internet Options ir pan.) meniu:

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine mūsų svetaine.

Slapukų pranešimų versijos

Mes reguliariai peržiūrime svetainėje naudojamus slapukus ir, prireikus Jums pranešti apie esminius pasikeitimus čia naudojamose lankytojų stebėjimo technologijose, atnaujiname šį Slapukų pranešimą.

 

 

 

 

INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Šis dokumentas paaiškina, kaip VšĮ Kauno kolegija (toliau – Kolegija) tvarko savo studentų, lankytojų, darbuotojų asmens duomenis, kuriuos gauna vykdydamas vaizdo stebėjimą.

Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, Asmens duomenų tvarkymo Kauno kolegijoje tvarkos aprašu (www.kaunokolegija.lt).

Duomenų valdytojas Kauno kolegija, įmonės kodas 111965284, adresas: Pramonės pr. 20, Kaunas, tel. (+ 370 37 35 23 25, el. paštas info@go.kauko.lt (toliau – Kolegija)
Kolegijos duomenų apsaugos pareigūnė Neringa Lisina, tel. + 370 37 75 11 23, el. paštas: dap@go.kauko.lt.
Asmuo atsakingas už vaizdo duomenų tvarkymą Mindaugas Žemaitaitis, tel. (+ 370 352 324).
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Turto saugos užtikrinimas
Tvarkomų asmens duomenų apimtis Atvaizdas ir kiti duomenys, galimai papuolantys į stebėjimo aprėptį
Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai Asmens duomenys numatytais tikslais yra tvarkomi teisėto intereso pagrindu
Duomenų šaltinis Duomenys surenkami vaizdo stebėjimo kameromis
Asmens duomenų gavėjai / jų kategorijos valstybinės institucijos pagal kompetenciją, esant įvykiui
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 7 kalendorinės dienos
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas Duomenų subjektas turi teisę kreiptis  su prašymu:

·   leisti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);

·   juos ištaisyti arba ištrinti (BDAR 16, 17 straipsniai);

·  apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis);

·  pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos galima rasti www.vdai.lrv.lt).

Centro veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka Centro, kaip duomenų valdytojo, atliekamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas duomenų subjekto gali būti apskųstas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

___________________

INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ (studentams (alumnams))

Šis dokumentas paaiškina, kaip VšĮ Kauno kolegija (toliau – Kolegija) tvarko kolegijos baigiančių ir baigusių studijas studentų  (toliau – „duomenų subjektai“) kontaktinius asmens duomenis, kuriuos Kolegija gauna iš duomenų subjektų, jiems pateikiant atnaujintą kontaktinę informaciją.

Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, Asmens duomenų tvarkymo Kauno kolegijoje tvarkos aprašu (paskelbta www.kaunokolegija.lt).

 

Duomenų valdytojas Kauno kolegija, įmonės kodas 111965284, adresas: Pramonės pr. 20, Kaunas, tel. (8 37) 352325, el. paštas rastine@go.kauko.lt (toliau – Kolegija)
Kolegijos duomenų apsaugos pareigūnė Neringa Lisina, tel. (8 37) 751123, el. paštas: dap@go.kauko.lt.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas Studijų administravimo tikslu – absolventų karjeros stebėsenos vykdymui
Kolegijos tvarkomų asmens duomenų apimtis vardas(-ai), pavardė, el. pašto adresas,

tel. numeris – jei duomenų subjektas sutinka

 

Kolegija tvarko duomenis  Su išvardytais asmens duomenimis būtų atliekami šie tvarkymo veiksmai:

·       El. paštu siunčiamos apklausos anketos

·       Tel. numeriu skambučiai dėl priminimo apie anketos pildymą ir anketos užpildymo žodžiu telefoninio pokalbio metu.

 

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai Asmens duomenys numatytais tikslais yra tvarkomi: (1) sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 dalies 1 punktas); (2) teisinė prievolė pagrindu (BDAR 6 str. 1 dalies 3 punktas)
Duomenų šaltinis Duomenų subjektas
Asmens duomenų gavėjai / jų kategorijos neteikiami
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis Asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, t.y. 42 mėn. nuo studijų baigimo. Jei duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu – iki sutikime numatyto termino arba sutikimo atšaukimo.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Kolegiją su prašymu:

· leisti susipažinti su Kolegijos tvarkomais asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);

· juos ištaisyti arba ištrinti (BDAR 16, 17 straipsniai);

· apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis);

· būti pamirštas**, t. y. reikalauti atšaukti sutikimą tvarkyti mano asmens duomenis ir patvirtinu, kad man yra žinoma, jog teisė būti pamirštam nėra absoliuti teisė ir gali būti neįgyvendinta tokiais atvejais, kaip 1) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę; 2) siekiant laikytis Europos Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas; 3) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais; 4) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

· pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos galima rasti www.vdai.lrv.lt).

Kolegijos veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka Kolegijos, kaip duomenų valdytojos, atliekamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas duomenų subjekto gali būti apskųstas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

** 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

______________

 

Asmens duomuo tel. numeris bus naudojamas nurodytu tikslu tik, jei duomenų subjektas išreikš sutikimą.  Sutikimas laikomas duotu, jei duomenų subjektas užpildo tel. numerio lauką. Sutikimas galioja 42 mėn. nuo studijų baigimo, tačiau gali būti bet kada atšauktas raštu pateikus prašymą el. pašto adresu karjera@go.kauko.lt.

 

Jums pažymėjus, kad sutinkate, jog Jūsų kontaktiniai duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, Jūsų duomenys bus naudojami tik siunčiant rinkodaros pranešimus, susijusius su Kauno kolegijos teikiamomis paslaugomis kolegijos Alumnams. Šis sutikimas gali būti bet kada atšauktas raštu pateikus prašymą el. pašto adresu karjera@go.kauko.lt arba atsisakius siunčiamų pasiūlymų aktyvioje nuorodoje, kuri bus kiekviename siunčiamame pranešime Jums.