Kauno kolegijoje vykdoma taikomoji mokslo ir meno veikla, orientuota į:

 • praktinį taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatų pritaikymą, suprantamą kaip kolegijos tyrėjų praktinių novatoriškų sprendimų paiešką konkrečioms įmonių, vyriausybinių ir visuomeninių organizacijų problemoms spręsti.
 • tikslinių užsakomųjų taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujant su darbo rinka ir tiesiogiai atliepiant verslo (įmonių, organizacijų) perspektyvinius poreikius bei galinčių daryti įtaką visuomenės pokyčiams.
 • tarpkryptinių taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujant su tyrėjų ar įmonių/organizacijų grupėmis, siekiant sinergijos efekto bendroje veikloje.
 • studijų ir mokslo vienovę, suprantamą kaip grįžtamąjį ryšį diegiant taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus studijų procese, siekiant nuolat papildyti studijų programas pažangiausiomis žiniomis, įgalinančiomis parengti būsimus darbuotojus, turinčius darbo rinkos atsinaujinančius poreikius atliepiančius įgūdžius.

Pagrindiniai Kauno kolegijos taikomosios mokslo ir meno veiklos prioritetai:

 • technologijos mokslai (energetikos, inžinerijos, maisto kokybės, maisto technologijų, agrotechnologijų, geodezijos tyrimai);
 • biomedicinos mokslai (sveikatos priežiūros sistema ir pasirengimas dirbti joje, žmogaus gyvenimo kokybės, sveikos gyvensenos tyrimai);
 • socialiniai mokslai (rinkos, vartotojų elgsenos, tarpkultūrinės etikos, aplinkosaugos ir darnios plėtros, civilinės ir darbo teisės, administracinės teisės, socialinės apsaugos teisės tyrimai, dėstytojų kompetentingumas, studijų aplinkos plėtra, į studentą sutelktas mokymaisi, kūrybiškumo ugdymas, švietimo sistemos modernizavimas, specialistų poreikio ir integracijos į darbo rinką prognostika);
 • kiti mokslai (humanitariniai, kultūros tyrimai ir kt.);
 • meno veikla.

Kauno kolegija aktyviai dalyvauja tarptautinėje taikomojoje mokslinėje veikloje:

 • „Erasmus+“ projekte „Empowering teachers for student“;
 • „Erasmus+“ / Comenius Strateginės partnerystės projekte EXPEDUCOM (Experiential Education Competence);
 • tarptautiniame projekte „ELLAN – European Later Life Active Network“ (Nr. 539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW);
 • Yra Europos Taikomųjų mokslų universitetų UASnet ir UAS4EUROPE tinklų narė.

Leidyba

Kauno kolegijoje leidžiamas žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“, kuris skatina Lietuvos kolegijų dėstytojus skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus, kviesti juos diskusijai bei sutelkti kolegijose parengtą mokslinę produkciją viename periodiniame mokslo leidinyje. Leidžiami periodiniai specializuotų konferencijų leidiniai, mokslo darbai.

Daugiadalykis žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ skatina Lietuvos kolegijų dėstytojus skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus, kviesti juos diskusijai bei sutelkti kolegijose parengtą mokslinę produkciją viename periodiniame mokslo leidinyje.

Šis leidinys yra recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904), leidžiamas vieną kartą per metus ir indeksuojamas Google Scholar.

Redakcinė kolegija skelbiama kiekviename leidinyje.

Žurnalo nuoroda:

„Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ archyvas

Konferencijos

Kasmet Kauno kolegija rengia specializuotas konferencijas, kurių dauguma yra mokslinės-praktinės, sutelkiančios aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus ir įvairių sričių specialistus. Dalis konferencijų rengiamos išskirtinai kolegijos studentams – aukštoji mokykla skatina studijuojančiuosius dalintis taikomųjų mokslinių tyrimų įžvalgomis. Išsamesnė informacija padalinių svetainėse.

Tradicinės Kauno kolegijos konferencijos

Data: 2017 ruduo

Organizuoja: Justino Vienožinskio menų fakultetas

Renginio nuoroda

Data: 2018 pavasaris

Organizuoja: Humanitarinių studijų centras

Renginio nuoroda

Data: 2018 pavasaris

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Renginio nuoroda

Data: 2018 pavasaris

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Renginio nuoroda

Data: 2018 pavasaris

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Kontaktai: Dr. Eglė Stasiūnaitienė, egle.stasiunaitiene@go.kauko.lt

Informacija atnaujinta: 2017-11-13

Skelbimai