2022 m. balandžio 7–8 dienomis Kauno kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė Jolanta Valiaugienė dalyvavo Švedijos nacionalinės „Erasmus+“ agentūros (angl. Swedish Council for Higher Education) organizuotame kontaktiniame seminare „Inclusive Mobility in Higher Education“.

Naujame 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ etape vienas iš pagrindinių prioritetų yra programos įtraukumo ir įvairovės didinimas, todėl seminaro tikslas buvo didinti informuotumą ir žinias apie tai, kaip įveikti dalyvavimo kliūtis ir didinti dalyvių įtrauktį į aukštojo mokslo mobilumo veiklas. Seminaro metu užsienio šalių nacionalinių agentūrų ir aukštųjų mokyklų atstovai dalijosi patirtimi, kaip pasiekti ir didinti mažiau galimybių turinčių asmenų bei nepakankamai atstovaujamų grupių, dalyvaujančių „Erasmus+“ mobilume, skaičių. Belgijos nacionalinės agentūros atstovė akcentavo, kad informacijos trūkumas apie šalį, mokymosi sistemą, praktikos ar mokymų galimybes stabdo studentus ir darbuotojus nuo apsisprendimo dalyvauti mobilume. Šiuo atveju naudinga pasidomėti europinio „Euroguidance“ tinklo parengta informacija, kurią galima rasti čia.

Kopenhagos aukštosios verslo mokyklos atstovai pasidalijo savo patirtimi keičiant studentų atrankos dalyvauti mobilume kriterijus, didesnį svorį skiriant studentų įsitraukimui į kitas, neakademines veiklas (savanorystę, ESN veiklą ir pan.). Seminaro metu buvo dalijamasi informacija, kaip paskatinti negalią turinčius studentus dalyvauti mobilumo veiklose, kokiais komunikacijos kanalais pasiekti tikslines grupes, su kokiomis problemomis susiduriama organizuojant mobilumą.

Vienas iš svarbiausių Kauno kolegijos strateginių uždavinių yra plėtoti studijų tarptautinį atvirumą, taip pat numatyta puoselėti besimokančios organizacijos kultūrą, stiprinti bendruomenės darną ir darbuotojų gerovę. Siekiant, jog studentams ir darbuotojams būtų lengviau dalyvauti mobilumo veiklose, Kauno kolegija, laikydamasi „Erasmus+“ chartijos principų, siekia užtikrinti lygiateisę ir sąžiningą prieigą ir kitas galimybes potencialiems dalyviams. Kolegija yra pasitvirtinusi mažiau galimybių mobilumo veiklose turinčias studentų ir darbuotojų grupes, kurioms skiriamas papildomas (top-up) finansavimas iš Europos Komisijos (EK) lėšų. Daugiau informacijos apie papildomą finansavimą studentų ir darbuotojų grupėms, turinčioms mažiau galimybių „Erasmus+“ mobilumo veiklose, galima rasti čia.

Taip pat, siekiant paskatinti studentus dalyvauti mobilume, kolegija skiria papildomą finansavimą iš institucijos lėšų prie patvirtintos EK stipendijos vykstantiems į studijas studentams. Siekiant užtikrinti studentams lanksčias dalyvavimo mobilume sąlygas, suteikiamos galimybės dalyvauti mišriame trumpalaikiame mobilume dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose projektuose su užsienio partneriais.