Nuo 2021 m. nuo vasario 1 d. iki 2021 m. balandžio 4 d. (iki pavasario atostogų) studijų procesas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Studentams, kuriems suplanuotos išorinės praktikos, į praktikos vietas leidžiama vykti pagal trišales praktinio mokymo sutartis, jei priimančioji organizacija neprieštarauja ir užtikrina valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų, saugaus atstumo laikymosi, sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Informacija dėl studijų veiklų organizavimo kolegijos patalpose

Fakultetų dekanams katedrų vedėjų / akademijos vadovo / centro vadovo / skyriaus vadovo pagrįstu teikimu nuo 2021 m. vasario 1 d. leidžiama taikyti išimtis ir Kauno kolegijos patalpose organizuoti tik laboratorinių ir kitų praktinių darbų studijų užsiėmimus, kuriems vykdyti reikalinga kolegijoje esanti įranga, studijų dalyko (modulio) atsiskaitymus, kurių neįmanoma organizuoti nuotoliniu būdu, taip pat veiklas, būtinas studijuojančiųjų baigiamiesiems darbams rengti laikantis šių reikalavimų:

  1. Asmenys studijų veiklų vykdymo vietose turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukė). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir asmenims, kurie negali jų dėvėti pagal darbo pobūdį.
  2. Turi būti užtikrinta, kad asmenys, dalyvaujantys studijų veiklose, neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina studijų veiklų vykdymas, ar kitais pašaliniais asmenimis.
  3. Tarp studijų veiklose dalyvaujančių asmenų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.
  4. Būtina laikytis ir kitų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Prašome sekti tvarkaraščius ir informaciją, gaunamą el. paštu.