Kauno kolegijos studentams sudaryta galimybė kiekvieno semestro pabaigoje elektroniniu būdu išreikšti nuomonę apie kiekvieno studijų dalyko / modulio turinio ir jo dėstymo kokybę. Apklausa vykdoma Studijų valdymo sistemoje.

Apie 2020–2021 m. m. pavasario semestre studijuotų studijų dalykų / modulių kokybę savo nuomonę pareiškė visų fakultetų studentai. Studijų dalyko / modulio turinio kokybę ir dėstymo kokybę jie vertina itin palankiai – jų bendras vertinimas siekia kiek daugiau nei 88 proc. (iš 100 proc.).

Kviečiame susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais.

Kauno kolegijoje didelis dėmesys skiriamas grįžtamajam ryšiui iš suinteresuotųjų šalių – studentų, absolventų, darbuotojų, darbdavių, kitų socialinių partnerių – gauti. Visų šių suinteresuotųjų šalių įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas apklausose yra itin svarbus, nes taip identifikuojamos tobulintinos sritys, sudaromos sąlygos studijų kokybės vystymui, nustatomas darbuotojų pasitenkinimo lygis ir kt. Tai leidžia laiku imtis reikiamų priemonių bei geriau atliepti visų suinteresuotųjų šalių lūkesčius.

2021–2022 m. m. Kauno kolegijos grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų šalių organizavimo plane numatytos apklausos leis įvertinti darbuotojų pasitenkinimą darbo sąlygomis, kompetencijų tobulinimo renginių poreikį; įvertinti, kaip absolventams sekasi integruotis į darbo rinką, kiek jų darbas yra susijęs su įgyta specialybe; išsiaiškinti darbdavių nuomonę apie praktiką atlikusių studentų pasirengimą profesinei veiklai; įvertinti darbdavių nuomonę apie studijų programos poreikį, turinį, tobulinimo kryptis, specialistų teorinį ir praktinį parengimą kolegijoje; išsiaiškinti studentų nuomonę apie dėstomų dalykų (modulių) turinio ir jų dėstymo kokybę, turimus lūkesčius ir kt. Didžioji dalis apklausų yra tęstinės, vykdomos kasmet.

Su Kauno kolegijos grįžtamojo ryšio suinteresuotųjų šalių organizavimo planu galite susipažinti čia.

Skatinant studentus aktyviai teikti grįžtamąjį ryšį, visi bendruomenės nariai Kauno kolegijos interneto svetainėje gali rasti atšaką „Jūs pasakėte, mes padarėme“, kur pateikiama informacija apie studentų grįžtamąjį ryšį bei tai, kaip į studentų pateiktą nuomonę buvo sureaguota, kokių konkrečių veiksmų imtasi. Daugiau informacijos galima rasti čia.