Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į kolegines studijas 2017 m.

Geriausiųjų eilės sudarymo pagrindiniai kriterijai:

 1. Pirmojo dalyko brandos, stojamojo egzamino įvertinimas;
 2. Antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. Trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, įvertinimas.

Geriausiųjų eilės pagrindiniai kriterijai, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas taikomi, atsižvelgus į studijų sritį, kryptį arba krypčių grupę ir minimalius rodiklius:

 1. Stojant į universitetinių studijų programas, asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 m., privalomas yra valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas, į kolegijas – mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas;
 2. Užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu, yra privalomas asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų;
 3. Matematikos brandos egzaminą, kuris yra privalomas visiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų, išskyrus stojantiesiems į menų studijų srities studijas.

Geriausiųjų eilės sudarymo papildomi kriterijai:

 1. Tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas (stojantiesiems į humanitarinių, socialinių, biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų sričių studijų programas);
 2. Tarptautinių ir šalies vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos laimėjimas (priimamiems į dailės, architektūros, dizaino, amatų, fotografijos ir medijų krypčių studijų programas);
 3. Motyvacijos įvertinimas stojantiesiems į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas;
 4. Stojantiesiems į koleginių studijų programas – tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas ir vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją;
 5. Bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

Tiesioginis priėmimas į menų srities programas

Priėmimas atskirąja tvarka skirtas tik tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis.

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas vykdo tiesioginį priėmimą į šias menų srities studijų programas:

 • Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas (nuolatinės studijos);
 • Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas (nuolatinės studijos);
 • Fotografija (nuolatinės studijos);
 • Dizainas (nuolatinės studijos);
 • Aprangos dizainas (nuolatinės studijos);
 • Įvaizdžio dizainas (nuolatinės studijos).

Daugiau informacijos

Stojamieji egzaminai, kursai

Norint studijuoti kai kuriose Kauno kolegijos studijų programose, reikalingi stojamieji egzaminai, testai, motyvaciniai pokalbiai. Norinčius kokybiškai jiems pasiruošti, Kauno kolegija kviečia į parengiamuosius kursus.

Programa Egzamino forma Pasirengimas
Dantų technologijos Manualinių gebėjimų testas Parengiamieji kursai dažniausiai vyksta gegužės – birželio mėnesiais. Laikas ir vieta tikslinami.
Dizainas; Aprangos dizainas; Įvaizdžio dizainas Piešimas + kompozija  

 

 

Piešimas+Tapyba+Kompozicija Kauno kolegijoje Justino Vienožinskio menų fakultete

Fotografija Vizualinė kompozicija
Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas; Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas Tapyba + kompozcija
Ikimokyklinis ugdymas; Socialinė pedagogika Motyvacinis testas Pasirengimas motyvaciniam testui nėra vykdomas.

Pretenduojant į Dantų technologijos studijų programą

Stojant į Dantų technologijos studijų programą laikomas egzaminas – manualinių gebėjimų patikrinimo testas.

Parengiamieji kursai. Stojančiųjų į dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų parengiamieji kursai vyks 2017 m. gegužės 15 – 26  d.d., nuo 14:00 val. iki 18:00 val., (po 4 val) ir 2017 m. birželio 12 – 23 d.d., nuo 14:00 val. iki 18:00 val., (po 4 val)., 103 aud. Kaunas, tel.: (8-37) 33 09 98

Registracija internetu jau pradėta vykdyti: Registracija

Egzamino užduotys. Manualinių gebėjimų egzamino metu stojantieji atlieka dvi užduotis: pagal pateiktą modelį iš gipso ruošinio išdrožia modelio kopiją, iš vielos išlenkia pateikto piešinio kopiją.

Egzamino vertinimas. Manualinių gebėjimo patikrinimo testo rezultatai įvertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Gavusieji testo įvertinimą „neįskaityta“ konkurse nedalyvauja.

Egzamino vieta. Manualinių gebėjimų patikrinimas organizuojamas Kauno kolegijos Medicinos fakultete (K. Petrausko g. 15, Kaunas), Dantų technologijos laboratorijoje.

Egzamino data. Stojamasis manualinių gebėjimų patikrinimas vyks pagal bendrojo priėmimo taisyklėse nustatytą sesijos datą.

Manualinių gebėjimų testo laikymo nuostatai

Rekvizitai:

Gavėjas: Kauno kolegija
Įmonės kodas: 1119 65284
Gavėjo bankas: „SWEDBANK“, AB
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT28 7300 0100 0222 9776
 
Gavėjo bankas: „DnB NORD“, AB
Banko kodas: 4010
Atsiskaitomoji sąskaita: LT93 4010 0425 0249 9574
 

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 33 09 98.

Stojantiesiems į Medicinos fakulteto Dantų technologijos studijų programą nustatytas 30 € mokestis už manualinių gebėjimų testo laikymą ir atliktų užduočių vertinimą. Nuo manualinių gebėjimų egzamino laikymo mokesčio atleidžiami stojantieji, lankę manualinių gebėjimų parengiamuosius kursus ir našlaičiai.

Pretenduojant į švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programas

Stojant į Ikimokyklinio ugdymo ir Socialinės pedagogikos studijų programas laikomas  motyvacinis testas. Stojantieji, nelaikę motyvacinio testo, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Egzamino užduotys. Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras;

Egzamino vertinimas.  Išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas studijų programas).

Egzamino vieta. Aukštosiose mokyklose, turinčiose teisę vykdyti motyvacinį testą .  Konkretus adresas nurodomas (ar pasirenkamas iš pateikto sąrašo) pildant prašymą.

Egzamino data. Konkreti data ir laikas nurodomi pildant prašymą.

Priėmimo statistika

Kauno kolegija kasmet atsiranda tarp lyderių pagal priimtų mokytis studentų skaičių. Prognozuoti savo įstojimo į Kauno kolegiją galimybes galite lygindami stojamąjį balą su šiais metais priimtų studentų stojamaisiais balais čia (užspaudus turi atsidaryti visa žemiau esanti lentelė). Primename, kad tai tik orientacinė priemonė. Stojamasis balas kinta kasmet.

Bendruoju priėmimu į Lietuvos aukštąsias mokyklas pakviestųjų studijuoti Kauno kolegijoje balai 2017 m.
Studijų programos pavadinimas Pagrindiniu priėmimu Antruoju etapu Papildomu priėmimu
Balai Balai Balai
vf st vnf vf st vnf vf st vnf
Agroverslų technologijos, dieninė 1,68 1,76 1,68 1,66 2,82 3,42
Akušerija, dieninė 5,68 5,24 5,72 5,32 6,04
Anglų kalba ryšiams su visuomene, dieninė 3,4 9,16 3,46 3,3 3,26 4,46
Aprangos dizainas, dieninė 6,72 5,76 5,26
Automatinis valdymas, dieninė 2,02 2,1 2,22 1,72
Baldų ir medienos dirbinių gamyba, dieninė 2,12 4,14 1,7 2,1
Baldų ir medienos dirbinių gamyba, sesijinė 1,84 1,8 2,11
Bendrosios praktikos slauga, dieninė 4,22 4,44 4,12 4,2 3,96 4,1
Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba), dieninė 3,8 1,96 3,58 2,54 6,18 1,96
Biomedicinos diagnostika, dieninė 5,7 5,36 6,8 5,3 5,3
Buhalterinė apskaita, dieninė 3,5 2,82 1,72 3,28 1,72 5,14 2,96
Buhalterinė apskaita, sesijinė 2,96 3,14 1,63 1,6 5,28 2,17
Burnos higiena, dieninė 6,76 6,52 7,88 6,48 6,78 6,8
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas, dieninė 7,16
Dantų technologija, dieninė 3,88 2,68
Dietetika, dieninė 3,94 3,94 3,64 3 3,96
Dizainas, dieninė 6,48 4,33 6,44 5,29
Ergoterapija, dieninė 3,8 2,62 4,2 2,78 4,2 3,52
Farmakotechnika, dieninė 3,82 6,72 1,74 3,64 1,88 4,22 2,68
Finansai, dieninė 3,52 3,43 2,9 3,34 5,2
Fotografija, dieninė 6,48 4,2
Geodezija, dieninė 1,62 1,72 1,76 2,1 2,68
Grafinės technologijos, dieninė 1,92 2,2 2,1 1,74 1,82
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, dieninė 2,28 1,74 2,86 9,58 2,64
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, sesijinė 2,15 1,84 5,04
Informacinės finansų sistemos, dieninė 2,96 4,28 2,7 2,84
Infotronika, dieninė 1,8 1,78 2,18 1,62
Interjero ir baldų projektavimas, dieninė 1,66 2,3 7,98 1,76 2,08 2,04
Įstaigų ir įmonių administravimas), dieninė 3,56 2,92 1,78 4,24 2,3 1,62 2,48
Įstaigų ir įmonių administravimas, sesijinė 2,96 1,66 2,96 1,74 1,6
Įstaigų ir įmonių administravimas (Tauragėje), dieninė 6,76 2,58 1,86 4,58 4,5 1,68
Įstaigų ir įmonių administravimas (Tauragėje), sesijinė 4,64 2,12 2,16 1,6
Įvaizdžio dizainas, dieninė 6,62 5,25 6,47 3,7
Kineziterapija, dieninė 5,7 4,48 5,36 5,06 5
Kompiuterinių tinklų administravimas, dieninė 3,48 4,94 3,62 3,02 8,2
Kompiuterinių tinklų administravimas, vakarinė 1,78 1,84 2,92 1,64 3 1,66
Kosmetologija, dieninė 4,74 9,16 4,44 4,34 4,02 4 4,4
Kultūrinės veiklos organizavimas, dieninė 3,56 3,34 1,72 3,42 1,92 3,74 5,56 2,74
Logistika, dieninė 4,34 5,6 4,22
Logistika, sesijinė 2,76 2,02 1,8 1,71 3,92 3,24
Maisto pramonės verslo vadyba, dieninė 4,01 1,6 4,01 2,06 1,66
Maisto sauga ir kokybė, dieninė 1,66 1,62 3,86 2,16 2,24
Maisto sauga ir kokybė, sesijinė 1,6 1,9 1,98 2,06 1,62
Maisto technologija, dieninė 1,66 1,74 2,12 1,74 1,88 1,98
Maisto technologija, sesijinė 1,62 2,12 1,98 1,6
Multimedijos technologija, dieninė 3,36 3,06 3,08 4,44 4,5
Multimedijos technologija, sesijinė 1,95 1,78 1,61 1,74 3,94 6,4
Odontologinė priežiūra, dieninė 4,3 8,38 4,38 3,96 3,82 6,32 6,35
Pardavimų vadyba, dieninė 3,5 3,44 2,6 3,3 4,4 3,86
Radiologija, dieninė 4,24 4,08 4,08 3,48 6,8 3,18
Reklamos technologijos, dieninė 2,4 2,84 2,02 1,82
Socialinis darbas, dieninė 2,84 2,82 2,99 2,64 3,96
Socialinis darbas, sesijinė 2,42 3,26 1,6 1,66 5,33 4,39 1,6
Sporto vadyba, dieninė 3,62 3,28 3,12 3,26 4,46 3,14
Taikomoji komunikacija, dieninė 3,32 3,24 2,4 2,7 4,98 3,8
Teisė, dieninė 1,78 1,72 2,16
Teisė, sesijinė 1,74 1,62 2,14
Turizmo ir viešbučių vadyba, dieninė 3,52 3,46 3,16 3,32 3,46 2,44 4,54 3
Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba), dieninė 3,66 2,64 1,66 1,88
Verslo anglų kalba, dieninė 3,54 4 3 5,92
Verslo anglų kalba, sesijinė 2,84 4,51 2,98 2,46 1,82 4,04
Verslo vadyba, dieninė 3,51 3,02 2,44 3,3 2,48 4,62
Verslo vadyba, sesijinė 3,23 1,62 2,06 1,6 5,66 1,62
Viešasis maitinimas, dieninė 1,82 1,72 3,06 1,7 1,76

vf – valstybės finansuojamos studijos;

vnf – valstybės nefinansuojamos studijos;

st – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija.

 1. Išsirink tau patinkančią studijų programą
  • Jei turi klausimų ar reikia konsultacijos, kreipkis į Kauno kolegijos studentų priėmimo tarnybą:
   • Telefonu: (8 37) 32 11 11;
   • El. paštu: priemimas@go.kauko.lt;
   • Adresu: Pramonės pr. 22A – 104 kab., Kaune.
 2. Parašyk prašymą
  • Prašymai priimami tik internetu nuo birželio 1 d. iki liepos 19 d. Užsiregistruok www.lamabpo.lt interneto svetainėje;
  • Jei pasirinkai meno srities, dantų technologijos ar pedagogines studijų programas, prašymą turėtum pateikti iki stojamųjų egzaminų sesijos likus ne mažiau, kaip 24 val., t.y. geriausia, kad prašymą pateiktum iki birželio 16 d.;
  • Prašymų teikimas nemokamas.
 3. Pateik duomenis
  • Jei mokyklą baigei 2010 – 2017 metais, atestato duomenis įsikelk skiltyje „Atestatai ir pažymos“ esančio mygtuko „Įkelti/atnaujinti“ pagalba;
  • Jei mokyklą baigei 2009 metais ir anksčiau, reikalingus dokumentus nuskenuok ar nufotografuok ir prisek prie papildomo prašymo. Pagrindiniai reikalingi dokumentai – brandos atestatas, asmens dokumentas ir pavardės keitimo (jei atestate ir asmens dokumente pavardės nesutampa) dokumentas. Pilną pateikiamų dokumentų sąrašą rasi Bendrojo priėmimo taisyklėse www.lamabpo.lt svetainėje.
 4. Išlaikyk reikalingus stojamuosius egzaminus ar testus
  • (jei pasirinkai dantų technologijos, meno srities ar pedagogines studijų programas, į kurias reikia laikyti stojamuosius egzaminus arba tesus)
   • Egzaminai vyks pagal tvarkaraštį nuo birželio 16 d. iki liepos 7 d. Konkrečią stojamojo egzamino datą, laiką ir vietą matysite savo prašyme, kai tik pageidavimų sąraše pasirinksite atitinkamą studijų programą.
 5. Sulauk kvietimo studijuoti
  • Kvietimą studijuoti matysi prisijungęs prie tos pačios sistemos, kurioje pateikei prašymą. Naudok tau suteiktą prisijungimo slaptažodį;
  • Jei teisingai prašyme parašei savo elektroninio pašto adresą (pageidautina gmail.com, yahoo.com), kvietimą gausi ir elektroniniu laišku;
  • Kvietimą gali gauti:
   • Pagrindinio priėmimo I etapu 2017-07-24;
   • Pagrindinio priėmimo II etapu 2017-08-01;
   • Papildomo priėmimo etapu 2017-08-21.
 6. Ateik ir pasirašyk sutartį
  • Gavai kvietimą studijuoti? Priimsi jį? Jei taip, tuomet turi ateiti pasirašyti sutartį į tą aukštąją mokyklą, iš kurios gavai kvietimą ir tapti tikru studentu.
  • Jei gavai kvietimą į Kauno kolegijos studijų programą, tuomet turi ateiti į Kauno kolegiją Pramonės pr. 20.:
   • Pagrindinio priėmimo I etapu, nuo 2017-07-25 9 val. iki 2017-07-27 16 val.,
   • Pagrindinio priėmimo II etapu, nuo 2017-08-02 9 val. iki 2017-08-03 16 val.,
   • Papildomo priėmimo etapu, nuo 2017-08-22 9 val. iki 2017-08-23 16 val.
  • Ateidamas pasiimk tokius dokumentus (reikalingi dokumentų originalai ir paprastos kopijos):
   • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
   • asmens fotonuotrauką 3X4;
   • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
   • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją;
   • sumokėtos studijų registravimo mokesčio kvitą (registracijos mokestis – 40 €):
    • Gavėjas: Kauno kolegija. Įmonės kodas: 1119 65284
Gavėjo bankas: „SWEDBANK“, ABBanko kodas: 73000

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT28 7300 0100 0222 9776

ARBA Gavėjo bankas: „DnB NORD“, ABBanko kodas: 4010

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT93 4010 0425 0249 9574

Priėmimas į Kauno kolegiją

Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į kolegines studijas 2017 m.

Studentų priėmimo į Kauno kolegiją taisyklės 2017 m.

Geriausiųjų eilės sudarymo pagrindiniai kriterijai:

 1. pirmojo dalyko brandos, stojamojo egzamino įvertinimas;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, įvertinimas.

Geriausiųjų eilės sudarymo papildomi kriterijai:

 1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas (stojantiesiems į humanitarinių, socialinių, biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų sričių studijų programas);
 2. tarptautinių ir šalies vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos laimėjimas (priimamiems į dailės, architektūros, dizaino, amatų, fotografijos ir medijų krypčių studijų programas);
 3. motyvacijos įvertinimas stojantiesiems į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas;
 4. stojantiesiems į koleginių studijų programas – tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas ir vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją;
 5. bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

Geriausiųjų eilės pagrindiniai kriterijai, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas taikomi, atsižvelgus į studijų sritį, kryptį arba krypčių grupę ir minimalius rodiklius:

 1. lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminą. Stojant į universitetinių studijų programas, asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 m., privalomas yra valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas, į kolegijas – mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas;
 2. užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu, yra privalomas asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų;
 3. matematikos brandos egzaminą, kuris yra privalomas visiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų, išskyrus stojantiesiems į menų studijų srities studijas.
Studijų programos arba programų grupės Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai Svertiniai koeficientai
Sveikatos mokslai
Akušerija (NL)Bendrosios praktikos slauga (NL)

Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba) (NL)

Biomedicinos diagnostika (NL)

Burnos higiena (NL)

Dantų technologija2* (NL)

Dietetika (NL)

Ergoterapija (NL)

Farmakotechnika (NL)

Kineziterapija (NL)

Kosmetologija (NL)

Radiologija (NL)

Odontologinė   priežiūra (NL)

1.     biologija2.     chemija arba matematika1*

3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4.     lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Žemės ūkio mokslai
Agroverslų technologijos (NL) 1.     biologija2.     chemija arba matematika1*

3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4.     lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Humanitariniai mokslai
Anglų kalba ryšiams su visuomene (NL)Verslo anglų kalba (NL, I) 1.     lietuvių kalba ir literatūra2.     istorija

3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4.     užsienio kalba

0,40,2

0,2

0,2

Menai
Aprangos dizainas3* (NL)Dailės kūrinių konservavimas ir restaura­vi­mas3* (NL) Dizainas3* (NL)

Fotografija3* (NL)

Įvaizdžio dizainas3* (NL)

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės, menas3* (NL)

1.     stojamasis egzaminas2.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su trečiuoju

3.     lietuvių kalba ir literatūra

0,70,1

0,2

Socialiniai mokslai
Socialinis darbas (NL, I) 1.     istorija2.     matematika

3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4.     lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Taikomoji komunikacija (NL) 1.     lietuvių kalba ir literatūra2.     informacinės technologijos

3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4.     istorija

0,40,2

0,2

0,2

Verslo ir viešoji vadyba
Buhalterinė apskaita  (NL, I)Finansai (NL)

Įstaigų ir įmonių administravimas

Kaune (NL, I) ir Tauragėje (NL, I)

Kultūrinės veiklos organizavimas (NL)

Logistika (NL, I)

Maisto pramonės verslo vadyba (NL)

Pardavimų vadyba (NL)

Sporto vadyba (NL)

Turizmo ir viešbučių vadyba (NL)

Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) (NL)

Verslo vadyba (NL, I)

1.     matematika2.     istorija arba geografija1*

3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4.     lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Teisė
Teisė (NL, I) 1.     istorija2.     matematika

3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4.     lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Ugdymo mokslai
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas4* (NL, I) Socialinė pedagogika4* (I) 1.   lietuvių kalba ir literatūra2.   matematika

3.   bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4.   istorija

0,40,2

0,2

0,2

Inžinerijos mokslai
Automatinis valdymas (NL)Infotronika (NL)

Želdiniai ir jų dizainas (NL)

1.     matematika2.     fizika

3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

4.     lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Geodezija (NL)Interaktyvioji kartografija (NL) 1.     matematika2.     chemija arba fizika1*

3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

4.     lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Technologijų mokslai
Baldų ir medienos dirbinių gamyba (NL, I)Interjero ir baldų projektavimas (NL)

Grafinės technologijos (iki 20169-01 Leidybos ir spaudos technologijos) (NL)

Reklamos technologijos (NL)

1.       matematika2.       chemija arba fizika1*

3.       bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

4.       lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Maisto sauga ir kokybė (NL, I)Maisto technologija (NL, I) 1.       matematika2.       chemija

3.       bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

4.       lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Viešasis maitinimas (NL,I) 1.       biologija2.       chemija arba matematika1*

3.       bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

4.       lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

Informatikos mokslai
Informacinės finansų sistemos (NL)Kompiuterinių tinklų administravimas (NL, I)

Multimedijos technologija (NL, I)

1.   matematika2.   informacinės technologijos arba fizika1*

3.   bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

4.   lietuvių kalba ir literatūra

0,40,2

0,2

0,2

1* – į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas;

2*– pasirinkus šią studijų programą laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas. Gavusieji įvertinimą „neįskaityta“ konkurse nedalyvauja. Patikrinimas vyks  Medicinos fakultete (K. Petrausko g. 15). Manualinių gebėjimų testo patikrinimo metu stojantieji atlieka dvi užduotis: pagal pateiktą modelį iš gipso ruošinio išdrožia modelio kopiją ir iš vielos išlenkia pateikto piešinio kopiją. Egzaminas skirtas įvertinti stojančiojo manualinius gebėjimus stebint atlikti  pateiktų formų kopijas.

3*- stojamasis egzaminas į šias studijų programas laikomas LAMA BPO nustatyta tvarka. Asmenys, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino įvertinimą, konkurse valstybiniam finansavimui gauti nedalyvauja.

4* – stojantieji, pasirinkę Socialinę pedagogiką ir Ikimokyklinį ugdymą, turės laikyti motyvacinį testą LAMA BPO nustatyta tvarka.

5* – Kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorijos ir praktinio darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis perskaičiuojamas kaip valstybiniai brandos egzaminai, tačiau nedalijama iš 10.

Tiesioginis priėmimas į menų srities programas

Priėmimas atskirąją tvarka skirtas tik tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis.

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų  fakultetas skelbia tiesioginį priėmimą į šias menų srities studijų programas:

 • Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas (nuolatinės studijos),
 • Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas (nuolatinės studijos),
 • Fotografija (nuolatinės studijos),
 • Dizainas (nuolatinės studijos)
 • Aprangos dizainas (nuolatinės studijos)
 • Įvaizdžio dizainas (nuolatinės studijos)

1. Konkursinio balo sandara.

Stojant tiesiogiai į Kauno kolegiją (ne per bendrąjį priėmimą LAMA BPO) konkursinį balą sudaro:

Studijų programos Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai Svertiniai koeficientai
Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menasDailės kūrinių konservavimas ir restauravimas

Fotografija

Dizainas

Aprangos dizainas

Įvaizdžio dizainas

1.kūrybinių darbų aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio vertinimas2.bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su trečiuoju

3.lietuvių kalba ir literatūra

0,70,1

0,2

Kūrybinių darbų aplanko (portfolio) vertinimas ir motyvacinis pokalbis: stojantieji pateikia savo kūrybinių darbų  aplanką (piešiniai, kūrybiniai darbai, refleksijos ir kt.) pagal nurodytą struktūrą. Stojamojo pokalbio metu aiškinamasi stojančiojo stojimo motyvai ir lūkesčiai, atsakoma į pateiktus komisijos klausimus.

Stojančiųjų tiesiogiai į Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto menų srities studijų programas kūrybinių darbų aplanko (portfolio) ir motyvacinio pokalbio vertinimo tvarka patvirtinta Kauno kolegijos JVMF dekanės 2016-01-28 įsakymu Nr. D-3.

2. Priėmimo eiga

Tiesioginis priėmimas vykdomas Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete,  Mackevičiaus g. 27 nuo 2017-07-01  iki 2017-09-14 dienos. Norintieji stoti registruojasi jiems patogiausiu būdu:

Registracijos metu susitariama, kokią palankią abiem pusėms dieną bus priimami dokumentai ir  vykdomas priėmimas.

3. Priėmimo metu pateikiami dokumentai.

Atvykusiejį į išankstinį tiesioginį priėmimą pateikia šiuos dokumentus ir paprastas kopijas:

 • Asmens tapatybės kortelė arba pasas,
 • Asmens fotonuotrauka,
 • Brandos atestatas ir jo priedai arba kiti vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai arba notaro patvirtinti jų nuorašai.
 • Dokumentas, patvirtinantys pavardės pakeitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Kvitas apie sumokėtą registracijos mokestį.

Registracijos mokestis – 40€.

Sąskaitos rekvizitai.

Gavėjas: Kauno kolegijaĮmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: SWEDBANK“, AB

Banko kodas: 73000

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT28 7300 0100 0222 9776

Įmokos kodas: 103117

(detalizacija 1007 – jei prašo nurodyti)

ARBA Gavėjas: Kauno kolegijaĮmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: „DnB NORD“, AB

Banko kodas: 4010

Atsiskaitomoji sąskaita:

LT93 4010 0425 0249 9574

Įmokos kodas: 103117

(detalizacija 1007 – jei prašo nurodyti)

Mokant nurodyti stojančiojo vardą, pavardę ir asmens kodą, bei mokėjimo paskirtį: „Studijų registracijos mokestis, stojant tiesiogiai į JVMF.“

Pastaba: Dalyvavimas tiesioginiame priėmime neužkerta galimybės dalyvauti Bendrojo priėmimo (organizuojamo LAMA BPO) etapuose.

4. Kursai ir konsultacijos stojantiesiems į menų srities studijų programas

Stojantiesiems į visas menų srities studijų programas vykdomi kursai „Piešimas + tapyba + kompozicija“

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 32 28 19 arba informaciją rasite čia

Stojamieji egzaminai, kursai

Pretenduojant į Dantų technologijos studijų programą

Stojant į Dantų technologijos studijų programą laikomas egzaminas – manualinių gebėjimų patikrinimo testas. Egzaminas skirtas įvertinti stojančiojo gebėjimus stebint atlikti pateiktų formų kopijas.

Parengiamieji kursai. Stojančiųjų į dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų parengiamieji kursai  vyks 2017 m. gegužės 15 – 26  d.d., nuo 14:00 val. iki 18:00 val., (po 4 val) ir 2017 m. birželio 12 – 23 d.d., nuo 14:00 val. iki 18:00 val., (po 4 val)., 103 aud. Kaunas, tel.: (8-37) 33 09 98

Registracija internetu jau pradėta vykdyti: Registracija

Egzamino užduotys. Manualinių gebėjimų egzamino metu stojantieji atlieka dvi užduotis: pagal pateiktą modelį iš gipso ruošinio išdrožia modelio kopiją, iš vielos išlenkia pateikto piešinio kopiją.

Egzamino vertinimas. Manualinių gebėjimo patikrinimo testo rezultatai įvertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Gavusieji testo įvertinimą „neįskaityta“ konkurse nedalyvauja.

Egzamino vieta. Manualinių gebėjimų patikrinimas organizuojamas Kauno kolegijos Medicinos fakultete (K. Petrausko g. 15, Kaunas), Dantų technologijos laboratorijoje.

Egzamino data. Stojamasis manualinių gebėjimų patikrinimas vyks pagal bendrojo priėmimo taisyklėse nustatytą sesijos datą.

Manualinių gebėjimų testo laikymo nuostatai

Rekvizitai:

Gavėjas: Kauno kolegija
Įmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: „SWEDBANK“, AB
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT28 7300 0100 0222 9776

ARBA

Gavėjo bankas: „DnB NORD“, AB
Banko kodas: 4010
Atsiskaitomoji sąskaita: LT93 4010 0425 0249 9574

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 33 09 98.

Stojantiesiems į Medicinos fakulteto Dantų technologijos studijų programą nustatytas 30 € mokestis už manualinių gebėjimų testo laikymą ir atliktų užduočių vertinimą. Nuo manualinių gebėjimų egzamino laikymo mokesčio atleidžiami stojantieji, lankę manualinių gebėjimų parengiamuosius kursus ir našlaičiai.

Pretenduojant į Meno studijų srities programas

Stojant į meno studijų srities programas laikomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino organizavimo tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Egzamino užduotys. Stojamojo egzamino metu atliekamos dvi užduotys, kurios skiriasi priklausomai nuo to, į kokią studijų programą pageidaujama stoti. Informaciją apie stojamųjų egzaminų užduotis, vertinimo sistemą ir kt. rasite čia.

Egzamino vertinimas. Stojamojo egzamino rezultatai vertinami 100 balų sistema. Neišlaikę stojamojo egzamino asmenys į valstybės finansuojamas vietas, studijų stipendijas ir tiksliniu būdu finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

Stojamųjų egzaminų į Kauno kolegiją 2017 m. tvarkaraštis

Egzaminų vieta ir data. Stojamajam egzaminui registruojamasi www.lamabpo.lt sistemoje.

Parengiamieji kursai/ konsultacijos. Dėl parengiamųjų mokamų kursų Piešimas+Tapyba+Kompozicija Kauno kolegijoje Justino Vienožinskio menų fakultete, teiraukitės A. Mackevičiaus g-vė 27, LT- Kaunas, tel.: (8-37) 32 28 19, el. paštas: gita.mykolaityte@go.kauko.lt.
Detalesnė informacija

Pretenduojant į švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programas

Stojant į Ikimokyklinio ugdymo ir Socialinės pedagogikos studijų programas laikomas  motyvacinis testas. Stojantieji, nelaikę motyvacinio testo, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Egzamino užduotys. Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras;

Egzamino vertinimas.  Išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas studijų programas).

Egzamino vieta. Aukštosiose mokyklose, turinčiose teisę vykdyti motyvacinį testą .  Konkretus adresas nurodomas (ar pasirenkamas iš pateikto sąrašo) pildant prašymą.

Egzamino data. Konkreti data ir laikas nurodomi pildant prašymą.

Parengiamieji kursai, konsultacijos

Kursai stojantiesiems į Menų srities studijų programas

Piešimas + Tapyba + Kompozicija Išklausius kursus, suteikiami įgytą kompetenciją liudijantys pažymėjimai,kuriuose nurodoma išklausytos temos, kursų trukmė.
Informacija
78 val. Dėl bendros informacijos kreiptis:
Mackevičiaus g-vė 27
Tel. nr. (8-37) 32 28 19
El. paštas gita.mykolaityte@go.kauko.lt

Priėmimo statistika

Bendruoju priėmimu į Lietuvos aukštąsias mokyklas pakviestųjų studijuoti Kauno kolegijoje balai 2016 m.

Programos pavadinimas Per pagrindinį priėmimą Per antrą etapą Per papildomą priėmimą
vf st vnf vf st vnf vf st vnf
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Agroverslų technologijos, dieninė 1,52 1,34 2,71 1,82
Agroverslų technologijos, sesijinė 1,34 1,44 1,66
Akušerija, dieninė 5,32 5,38 5,18 4,92 6,24
Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba), dieninė 4,18 1,5 2,6 3,92 1,5
Bendrosios praktikos slauga, dieninė 3,86 3,86 3,68 3,74 4,74 6,24
Biomedicinos diagnostika, dieninė 4,78 4,78 4,26 4,76
Burnos higiena, dieninė 6,48 6,84 6,86 6,47 7,38 6,5
Dantų technologija, dieninė 3,44 5,4
Dietetika, dieninė 3,67 3,7 3,7 3,66
Ergoterapija, dieninė 3,46 3,42 3,22 3,12 4,38
Farmakotechnika, dieninė 3,5 3,48 3,25 2,95 3,82 2,62
Kineziterapija, dieninė 5,24 5,14 4,98
Kosmetologija, dieninė 5,04 5,06 4,67 4,7 4,64 4,62
Odontologinė priežiūra, dieninė 4,44 4,62 4,7 4,34 6,08 5,14
Radiologija, dieninė 4,74 4,57 3,9 4 4,8
Viešasis maitinimas, dieninė 1,98 1,5 1,41 2,7 1,8 1,74
Viešasis maitinimas, sesijinė 1,25 2,23 1,54 1,32
Fizinių mokslų studijų sritis
Informacinės finansų sistemos, dieninė 3 2,54 1,58 2,46 2,92 2,24
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Anglų kalba ryšiams su visuomene (Kaune), sesijinė 3,98 4,2 3,22 1,67 4,12 1,88
Anglų kalba ryšiams su visuomene (Kėdainiuose), dieninė 4,22 5,16 4,34
Verslo anglų kalba (Kaune), sesijinė 3,9 3,38 3,19 3,99 3,72 2,7
Verslo anglų kalba (Kėdainiuose), dieninė 3,96 3,02 3,06 3,32
Meno studijų sritis
Aprangos dizainas, dieninė 6,7 5,74 6,32
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas, dieninė 6,89
Dizainas (interjero dizainas, grafinis dizainas, reklama, baldų dizainas), dieninė 6,43 4,72 6,4 4,97 5,3
Fotografija, dieninė 7,06 3,32 5,48 3,67
Įvaizdžio dizainas, dieninė 6,68 5,42 5,47 6,04
Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės menas, dieninė 7,2 5,94 5,94 6,4
Socialinių mokslų studijų sritis
Buhalterinė apskaita, dieninė 3,34 2,14 3,08 2,4 2,5
Buhalterinė apskaita, sesijinė 4,14 1,22 3,15 1,74 1,73
Finansai, dieninė 3,34 2,42 3,18 4,54 1,81
Ikimokyklinis ugdymas, dieninė 3,48 3,34 3,3 2,32 5,11
Ikimokyklinis ugdymas, sesijinė 3,76 1,37 1,2 1,44
Įstaigų ir įmonių administravimas (Tauragėje), dieninė 3,5 1,6 1,52
Įstaigų ir įmonių administravimas (Tauragėje), sesijinė 4,38 1,23 1,34
Įstaigų ir įmonių administravimas, dieninė 3,36 1,4 3,08 1,28 5,4 1,6
Įstaigų ir įmonių administravimas, sesijinė 3,57 1,31 3,18 1,28 1,28
Kultūrinės veiklos organizavimas (Kaune), sesijinė 3,66 1,59 1,28 4,08 1,28
Logistika, dieninė 3,96 4,64 3,68 3,88 5,9
Logistika, sesijinė 3,88 1,93 3,06 2,3
Maisto pramonės verslo vadyba, dieninė 3,46 1,28 3,52 1,76 1,38
Pardavimų vadyba, dieninė 3,6 1,8 3,26 1,66 1,6
Pardavimų vadyba, sesijinė 1,28 1,28 1,26
Socialinė pedagogika (Kaune), sesijinė 3,26 1,2 1,2
Socialinis darbas, dieninė 3,12 3,28 2,84 3,14 3,57
Socialinis darbas, sesijinė 2,04 1,2 2,03 1,88 2,44
Sporto vadyba, dieninė 3,34 2,18 3,12 1,98 3,43
Sporto vadyba, sesijinė 1,23 1,68 1,74
Teisė, dieninė 4,42 1,26 4,08 2,6 1,31
Teisė, sesijinė 3,68 1,28 1,64 1,2
Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba), dieninė 3,57 2,04 3,1 3,8 2,08
Turizmo ir viešbučių vadyba, dieninė 3,34 2,76 3,12 2,88 4,86 2,33
Verslo vadyba, dieninė 3,34 2,18 3,06 1,6 2,34
Verslo vadyba, sesijinė 3,84 1,61 1,42 1,73
Technologijos  mokslų studijų sritis
Automatinis valdymas, dieninė 1,64 1,22 1,44 1,4 1,2
Baldų ir medienos dirbinių gamyba, dieninė 1,6 1,32 1,64
Baldų ir medienos dirbinių gamyba, sesijinė 1,35 1,22 1,98 1,22
Geodezija, dieninė 1,44 1,62 1,29 1,58
Infotronika, dieninė 1,74 1,54 2,46 1,66 1,65
Interjero ir baldų projektavimas, dieninė 1,64 1,42 2,42 1,58 1,6 1,22
Kompiuterinių tinklų administravimas (anglų kalba), sesijinė 1,81 1,8 1,95
Kompiuterinių tinklų administravimas, dieninė 2,86 3,12 2,28 2,22
Kompiuterinių tinklų administravimas, sesijinė 2,35 2,68 1,23 1,23 3,2
Leidybos ir spaudos technologijos, dieninė 1,82 1,3 1,62 2,24 1,96
Maisto sauga ir kokybė, dieninė 1,46 1,42 1,22 1,34 2,96 2,67
Maisto sauga ir kokybė, sesijinė 1,36 1,3 2,62 1,36 3,08
Maisto technologija, dieninė 2,1 2,34 1,22 2,57 2,9 3,16
Maisto technologija, sesijinė 1,61 1,3 1,3 1,36 1,94 3,62
Multimedijos technologija, dieninė 2,68 2,7 2,58 2,48 3,76
Multimedijos technologija, sesijinė 1,96 1,88 1,37 1,56 2,06 2,26
Reklamos technologijos, dieninė 1,71 1,78 1,32 1,32 1,5 1,66
Želdiniai ir jų dizainas, dieninė 1,52 1,58 1,22 1,74 1,88 1,44
vf – valstybės finansuojamos studijos;
vnf – valstybės nefinansuojamos studijos;
st – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija.

vf – valstybės finansuojamos studijos;

vnf – valstybės nefinansuojamos studijos;

st – valstybės nefinansuojamos studijos su studijų stipendija.

Informacija atnaujinta: 2017-10-27

Skelbimai