Šiandien Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas ir Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama stiprinti ir plėtoti tarpinstitucinę partnerystę – rengti bendras mokslo ir studijų integracijos iniciatyvas, projektus bei dalintis gerąja patirtimi.

Bendradarbiavimą su Birštono savivaldybe inicijavęs Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas mokslui ir partnerystei dr. Mantas Dilys pabrėžia, kad ši bendradarbiavimo sutartis sudarys palankesnes sąlygas vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus, sklandžiau įsitraukti studentams į praktines veiklas. Bus sudaromos patrauklios sąlygos analizuoti įvairius verslo atvejus ir pritaikyti studijų metu įgytas žinias bei novatoriškas idėjas.

„Kauno kolegija ir Birštono savivaldybė planuoja rengti bendrus švietėjiškus renginius, sudaryti sąlygas Kauno kolegijos studentams įgyti praktinės patirties ir sklandžiau įsilieti į darbo rinką, teikti pagalbą plėtojant sporto ir aktyvaus laisvalaikio iniciatyvas, vykdyti mokslinius tyrimus, organizuoti mokymus bei teikti konsultacijas. Pirminiame etape planuojama atlikti turinio rinkodaros taikymo tyrimą, patikrinant modelį vietokūros apsektu. Išanalizavus 10 metų turinio rinkodaros raišką moksliniuose darbuose kultūros ir kūrybinių industrijų tyrėjų grupė iš Verslo fakulteto inicijavo bendradarbiavimą, siekiant įvertinti modelio taikymo ypatumus Birštono paslaugų vartotojų atveju.

Kauno kolegijos studentai, dėstytojai, tyrėjai turi sutelkę didelį potencialą ir gali pasiūlyti greitus bei profesionalius naujausių žinių taikymo scenarijus. Vienas iš pagrindinių akcentų yra gebėjimas atrinkti, sisteminti ir pritaikyti naujausias mokslo žinias ir modelius, formuojant sprendimus vertingam poveikiui regione. Taip pat gali prisidėti kokybiškai įveikiant dinamiškos darbo rinkos iššūkius – pasiūlyti suinteresuotoms šalims sprendimus formuojant išskirtinę vertę“, – pasakoja dr. M. Dilys.

Šia sutartimi Birštono savivaldybė įsipareigoja sudaryti sąlygas Kauno kolegijos įvairių studijų programų studentams atlikti pažintinę, mokomąją ar profesinės veiklos praktiką.

Birštono savivaldybė siekia stiprinti vietos savivaldą, skatinant aktyvų socialinių partnerių įsitraukimą į regioninės plėtros įgyvendinimo procesus, bendradarbiaujant ir priimant kūrybiškus, efektyvius ir atsakingus sprendimus, nešančius naudą Birštonui ir jo apylinkėms.