[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vasario 29 dieną prasideda viešas konkursas dėstytojų pareigoms Kauno kolegijoje užimti. Kandidatai kviečiami dokumentus teikti iki kovo 29 dienos. Darbo pradžia numatoma 2024 m. rugsėjo 1 dieną.

Į dėstytojų pareigas (docento, asistento, vyresniojo lektoriaus, lektoriaus) asmenys penkerių metų kadencijai priimami viešo konkurso būdu, laikantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatytų reikalavimų.

Tokios apimties konkursas į dėstytojų pareigas Kauno kolegijoje organizuojamas pirmą kartą

Dr. Inga Stravinskienė

Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. Inga Stravinskienė pažymi, kad tokios apimties konkursas į dėstytojų pareigas kolegijoje organizuojamas pirmą kartą – ieškoma daugiau nei 250 akademinių darbuotojų.

„Reaguojant į Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, susijusius su įtvirtinta dėstytojų pareigybių sistema, kuri koleginiam sektoriui yra iš esmės nauja, per visą Kauno kolegijos gyvavimo laikotarpį pirmą kartą skelbiame tokios apimties konkursą į dėstytojų pareigas – 283 pozicijas į docento, asistento, vyresniojo lektoriaus ir lektoriaus pareigas“, – sako direktoriaus pavaduotoja organizacijos vystymui dr. I. Stravinskienė ir primena, kad docento ir asistento pareigybių reikalavimai grindžiami Lietuvos mokslo tarybos patvirtintu Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomu kompetencijų aprašu.

Ji atkreipia dėmesį, kad konkursinės vietos buvo formuojamos siekiant sutelkti kuo didesne etato dalimi dirbantį kompetentingą akademinį personalą.

„Tad labai kviečiame įsilieti į Kauno kolegijos bendruomenę profesionalius akademinius darbuotojus, tyrėjus bei kartu kurti vertę plačiajai visuomenei, rengiant darbo rinkai reikalingus specialistus, vykdant taikomuosius mokslinius tyrimus bei plėtojant meną“, – kandidatuoti į atviras pozicijas skatina dr. I. Stravinskienė.

Konkursų organizavimo tvarka

Kauno kolegijos Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė Renata Krygerienė atkreipia dėmesį, kad į įvairių studijų krypčių docento, asistento, vyresniojo lektoriaus ir lektoriaus pareigas kviečiami kandidatuoti pretendentai, atitinkantys šioms pareigybėms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos patvirtino Kauno kolegijos Akademinės taryba.

Renata Krygerienė

„Konkursų organizavimo procedūra apims kelis etapus. Pirmiausia, Žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai patikrins, ar pateikti visi nurodyti dokumentai. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, pretendentui apie tai bus pranešama, nurodant 3 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Trūkumų nepašalinus, pretendento kandidatūra tolesnėse konkurso procedūrose nebus svarstoma.

Po dokumentų patikros, pretendentų atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams ir privalomoms tyrėjų kompetencijoms patikrins komisija, į kurios sudėtį įeina administracijos padalinių atsakingi darbuotojai, koordinuojantys mokslo taikomąją veiklą, studijų, tarptautiškumo, projektinę veiklas ir kt. Jeigu pretendentas neatitinka privalomų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) kompetencijų, konkurse toliau nedalyvauja“, – apie konkursų organizavimo etapus sako R. Krygerienė.

Toliau kandidatai kviečiami į konkurso komisijos posėdžius diskusijai. Kandidatai supažindins komisiją su mokslinių tyrimų ir (ar) meno veiklos rezultatais, projektine veikla, išleistais studijų leidiniais ar kita akademine veikla, atsakys į komisijos narių klausimus.

„Diskusijoje bus aptariama, ar kandidatai atitinka fakulteto mokslo ir (ar) studijų kryptis ir konkrečius konkurso sąlygose pareigoms eiti nustatytus reikalavimus, taip pat aptariamas kandidato pateiktas 5 metų veiklos planas. Su asmeniu, laimėjusiu konkursą dėstytojo pareigoms eiti, bus sudaroma terminuota darbo sutartis 5 metų laikotarpiui arba, jeigu asmuo jau dirbo kolegijoje neterminuotos sutarties pagrindu ir laimėjo konkursą į kitas pareigas, darbo santykiai bus tęsiami pagal neterminuotą sutartį“, – dalinasi Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė.

Ji pažymi, kad konkursas į dėstytojų pareigas vykdomas laikantis skaidrumo, nešališkumo, kompetencijų pritraukimo, nediskriminavimo, objektyvumo, lygybės, pagarbos, konfidencialumo principų.

Naudų paketas darbuotojams

Siekiant pritraukti motyvuotus, kompetentingus darbuotojus bei užtikrinti jų gerovę, Kauno kolegijoje stengiamasi atliepti jų poreikius, kurti palaikančią aplinką, užtikrinti profesinį augimą ir savirealizaciją, rūpintis fizine ir emocine sveikata bei kt., todėl kolegijoje dirbantiems darbuotojams siūlome:

  • Darbo aplinką, kurioje yra svarbios mūsų organizacijos vertybės – atsakomybė, profesionalumas, atvirumas, pagarba bei bendruomeniškumas.
  • Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes: vidinius kompetencijų tobulinimo renginius ir mokymus; galimybę mokytis užsienio kalbų; kaštų padengimą dalyvaujant išoriniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose; laisvas dienas savišvietai.
  • Tarptautines galimybes: dalyvavimą tarptautinėse stažuotėse bei mokymuose pagal tarptautines mainų programas.
  • Asmens gerovės ir sveikatinimo priemones: lygias galimybes ir įvairovę palaikančią aplinką; nemokamas psichologų konsultacijas; nemokamus sporto užsiėmimus kolegijos sporto centre ir sveikatinimo mokymus; galimybę naudotis maldos ir tylos kambariu darbo aplinkoje; papildomas laisvas dienas sveikatai gerinti (profesinės sąjungos nariams), renginius emocinei gerovei stiprinti; žaidimų kambarį darbuotojų vaikams.
  • Finansinių naudų paketą: paramą švenčiant jubiliejų, vestuvių proga, patyrus artimojo netektį, susirgus kritine liga ir pan.
  • Galimybes dalyvauti kultūriniame bendruomenės gyvenime: parodose, bendruomenės išvykose, kalėdiniuose renginiuose, laisvalaikio užsiėmimuose ir kt.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”DETALESNĖ INFORMACIJA APIE KONKURSĄ” style=”custom” custom_background=”#399e97″ custom_text=”#ffffff” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.kaunokolegija.lt%2Fvisuomenei%2Fdarbo-pasiulymai%2F|target:_blank”][/vc_column][/vc_row]