Kauno kolegija pradeda įgyvendinti projektą „Kauno kolegijos visapusiško tarptautiškumo plėtros programos sukūrimas siekiant tapti Europos taikomųjų mokslų universitetu“, kurio tikslas – sukurti aiškią, veiksmingą kolegijos visapusiško tarptautiškumo (angl. comprehensive internationalisation) plėtojimo programą, kurios poreikį demonstruoja ir ambicingas Kauno kolegijos tikslas – tapti Europos taikomųjų mokslų universitetu.

Siekiant tapti pažangiu Europos taikomųjų mokslų universitetu bei lygiaverčiu Europos mokslinių tyrimų erdvės veikėju, Kauno kolegijos strateginės veiklos priemonės yra nukreiptos į tikslingą įvairių sričių tobulinimą ir reikalauja institucinių pokyčių. Projekto veiklomis Kauno kolegijoje bus sukurta palanki aplinka ir sudarytos vienodos sąlygos moksliniams tyrimams ir mokymuisi tarptautiniu mastu, taip prisidedant prie Europos mokslinių tyrimų erdvės bei Europos aukštojo mokslo erdvės plėtojimo.

Projekto metu sukurta visapusiško tarptautiškumo programa apims Kauno kolegijos visapusiško tarptautiškumo plėtros plano penkeriems metams parengimą, trijų lygių (studentams, akademiniam ir moksliniam personalui bei administracijai) mokymus kolegijoje, kolegijos tyrėjų stažuotes į užsienio partnerių plėtojamus tyrimų ir inovacijų kūrimo centrus bei darbuotojų mokomuosius vizitus į tarptautinius renginius užsienio šalyse, siekiant gerosios patirties perėmimo bei kolegijos įvaizdžio tarptautiniu mastu stiprinimo.

Kaip teigia projekto vadovė Jolanta Valiaugienė, parengtas Kauno kolegijos visapusiško tarptautiškumo plėtros planas penkeriems metams padės užtikrinti planingą glaudesnės partnerystės su aukštosiomis mokyklomis Europoje ir už jos ribų plėtojimą ir abipusiškumu grindžiamo tarptautinio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Projekto metu bus perimta Suomijos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo su išorės suinteresuotomis šalimis patirtis, kuri bus panaudota siekiant efektyviau išnaudoti kolegijos tinklo su socialiniais partneriais potencialą vykdant užsakomuosius mokslo tyrimus tarptautiniu mastu, taikant mokslo pasiekimus studijose bei didinant kolegijos užsienio studentų integracijos į studijas bei įsidarbinimo galimybes.

Balandžio mėnesį jau yra suplanuoti koučingo mokymai kolegijos dėstytojams „Komandos koučingo metodai: kaip įveiklinti studentus dirbti tarptautinėse / daugiadisciplinėse komandose“.

Įgytos žinios, susijusios su aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtojimu, studentų įgalinimu dirbti tarpkultūrinėse komandose, reaguoti į pagrindinius visuomenės iššūkius ir bendradarbiaujant tarpusavyje vykdyti daugiadisciplinę mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų veiklą bus pritaikytos užtikrinant efektyvią studijų, mokslo ir verslo integraciją bei įtraukiant į projektinę bei tyriminę veiklą studentus, dėstytojus ir tyrėjus. Įgyvendintos priemonės sukurs prielaidas dėstytojų ir tyrėjų mobilumo ir bendradarbiavimo su užsienio partneriais mokslinių tyrimų srityje didinimui, inovatyvių studijų programų, bendradarbiaujant su užsienio partneriais ir verslo pasauliu, kūrimui, studentų mobilumo didinimui, leis pretenduoti į papildomą mokslinių tyrimų finansavimą.

Projektas įgyvendinamas pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ veiklą, orientuotą į Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetų įgyvendinimą, siekiant institucinių pokyčių, ir yra finansuojamas pagal 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonę, t. y. iš Europos Sąjungos „NextGenerationEU“ programos lėšų.