Kauno kolegijos studentams sudaryta galimybė kiekvieno semestro pabaigoje elektroniniu būdu išreikšti nuomonę apie kiekvieno studijų dalyko / modulio turinio ir jo dėstymo kokybę. Šioje apklausoje jie turi įsivertinti ir savo lankomumą konkrečiame studijų dalyke / modulyje. Apklausa vykdoma Studijų valdymo sistemoje.

Apie 2020–2021 m. m. rudens semestre studijuotų studijų dalykų / modulių kokybę savo nuomonę pareiškė visų fakultetų studentai. Studijų dalyko / modulio turinio kokybę ir dėstymo kokybę jie vertina itin palankiai – jų bendras vertinimas siekia beveik 88 proc. (iš 100 proc.). Pasak Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovės Ingos Stravinskienės, toks skaičius išties džiugina, įvertinant dar ir tai, kad didžioji studijų dalis rudens semestre buvo vykdoma nuotoliniu būdu. Ji teigia, kad žvelgiant į išsamius apklausų rezultatus, kuomet pateikiami ir atviri atsiliepimai, daug dėstytojų sulaukia itin gražių ir šiltų pagyrimų, aukštais balais įvertinamas jų metodinis pasirengimas, aktyvus studentų įtraukimas į užsiėmimus ir pan. Taip pat studentai teikė pasiūlymus atskirų dalykų / modulių studijų kokybės tobulinimui.

I. Stravinskienė pastebi, kad aukštiems studijų kokybės vertinimo rodikliams įtakos turi ir itin aktyvus dėstytojų įsitraukimas į kompetencijų tobulinimui skirtus renginius. Šiai sričiai kolegijoje skiriamas ypatingas dėmesys. 2020 m. Žmogiškųjų išteklių tarnybos organizuotuose mokymuose, apimančiuose 17 skirtingų tematikų didaktinių, skaitmeninių, akademinės etikos, kūrybiškumo ugdymo ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymo srityse, dalyvavo daugiau nei 500 kolegijos darbuotojų. Šiuos mokymus veda tiek vidiniai kolegijos ekspertai, tiek kviestiniai išorės lektoriai. Taip pat kolegijos Moodle klasėje yra patalpinta kompetencijų tobulinimui aktuali mokomoji medžiaga, apimanti ir vaizdo įrašus, kurių yra daugiau nei 40. Organizuojami ir seminarai-diskusijos, kurių metu su kolegomis dalijamasi gerąja patirtimi, apžvelgiami nuotolinių studijų įrankiai. I. Stravinskienė pabrėžia, kad kompetencijų tobulinimo renginiai organizuojami remiantis ne tik kolegijos studentų, bet ir kolegijos darbuotojų apklausų rezultatais.

I. Stravinskienės teigimu, būtina ir toliau plėtoti grįžtamojo ryšio kultūrą kolegijoje, skatinant studentus aktyviau dalyvauti organizuojamose apklausose. „Studentų įsitraukimas yra ypač svarbus, nes grįžtamojo ryšio rezultatai panaudojami studijų dalyko / modulio turinio ir jo dėstymo kokybės gerinimui, dėstytojų kompetencijų tobulinimo poreikio nustatymui ir kt.“, – pabrėžia I. Stravinskienė. Gauti rezultatai aptariami fakultetuose, numatant priemones studijų kokybės tobulinimui.

Kviečiame susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais. Detalesni rezultatai kiekvieno fakulteto lygmeniu artimiausiu metu bus pateikti fakultetų interneto svetainėse. Su išreikšta studentų nuomone kiekvienas dėstytojas gali susipažinti katedroje / akademijoje / centre.