Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas. 

Akademinę tarybą (toliau – AT) sudaro 33 nariai:

  • 23 narius, iš jų 7, einančius docento pareigas renka dėstytojų atstovai (Rinkikai), išrinkti akademinio padalinio susirinkimuose.
  • 7 narius skiria Studentų atstovybė. 
  • 3 nariai patenka į Akademinę tarybą pagal pareigas.

Vadovaujantis Akademinės tarybos narių tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu 2022 m. sausio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-41, 5 metų kadencijai išrenkami 23 AT nariai dėstytojai.

Rinkimų procesas vyks laikotarpiu nuo 2022-01-28 iki 2022-02-15 d.

Rinkimų tvarka:

  1. Kandidatų į AT iškėlimas ir Rinkikų išrinkimas fakulteto dėstytojų susirinkime.
  2. AT narių išrinkimas visuotiniame Rinkikų susirinkime.

Kandidatas į AT narius negali būti Rinkiku.

Kandidatus į Akademinės tarybos narius turi teisę kelti / išsikelti kiekvienas dėstytojas tik tame fakultete, kurio katedrai / akademijai / centrui priklauso. Jeigu kandidatas nedalyvauja dėstytojų susirinkime, kandidatą iškėlęs asmuo turi pateikti rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Akademinę tarybą (sutikimo forma).

Naujos kadencijos Akademinės tarybos sudėtis bus paskelbta Kauno kolegijos interneto svetainėje.

Detalesnė informacija skelbiama Kolegijos intranete.