2019 m. gruodžio 19 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino naują Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius. Šis įsakymas įsigaliojo 2020 m. kovo 1 d.

Patvirtintas tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvoje įsteigtų ir turinčių leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo tikslus ir atlikimo principus, taip pat akreditavimo tikslus bei atlikimo tvarką. Išorinio tarptautinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla vertinama pagal keturias vertinamąsias sritis: valdymas, kokybės užtikrinimas, studijų ir mokslo (meno) veikla bei poveikis regionų ir visos šalies raidai.

Valdymo ir kokybės departamento vadovė Inga Stravinskienė

Pasak Kauno kolegijos Valdymo ir kokybės departamento vadovės Ingos Stravinskienės, pasiruošimas išoriniam organizacijos vertinimui yra labai svarbus, siekiant tarptautinio kolegijos veiklos kokybės įvertinimo.

„Kauno kolegija jau nuo šių metų pavasario atsakingai ruošiasi išoriniam tarptautiniam vertinimui. Tai svarbus žingsnis, siekiant tarptautinio kolegijos veiklos kokybės įvertinimo. Šį vertinimą inicijuoja LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Primenu, kad Kauno kolegija paskutinį kartą – 2014 metais – buvo sėkmingai įvertinta tarptautinių išorinių vertintojų ir akredituota maksimaliam laikotarpiui“, – sako Valdymo ir kokybės departamento vadovė I. Stravinskienė.

Į pasiruošimą išoriniam tarptautiniam vertinimui įtraukiami ne tik įvairių padalinių darbuotojai, bet ir studentai, kolegijos absolventai, darbdaviai bei kitos suinteresuotosios šalys.

„Vykdant veiklos savianalizę instituciniu lygmeniu, už penkerius metus renkami ir analizuojami aktualūs kiekybiniai ir kokybiniai duomenys, atliekamas įsivertinimas pagal atskiras veiklos sritis, išskiriant stiprybes ir tobulintinus aspektus, numatant veiklos tobulinimo kryptis ir priemones. Vertinami praėjusio ir naujojo kolegijos strateginio veiklos planavimo periodai, kuriuose išskiriami veiklos pasiekimai, padaryta pažanga ir analizuojamos daugiau dėmesio veiklos tobulinimui reikalaujančios sritys. Į šį savianalizės procesą įtraukiami kolegijos darbuotojai ir studentai, remiamasi kitų suinteresuotųjų šalių, tokių kaip darbdaviai, alumnai ir kt., pasiūlymais ir įžvalgomis. Savianalizės metu taip pat remiamasi grįžtamojo ryšio iš studentų, darbuotojų, absolventų, darbdavių rezultatais. Kolegijos bendruomenės aktyvus įsitraukimas į vykdomas apklausas yra itin reikšmingas kolegijos veiklos tobulinimui“, – sako I. Stravinskienė.

„Darbo grupės šiuo metu aktyviai diskutuoja ir rengia savianalizės suvestinę. Tarptautiniai ekspertai atvyks kolegijos vertinti jau kitą pusmetį, t. y. 2022 m. pavasarį“, – atskleidžia Valdymo ir kokybės departamento vadovė I. Stravinskienė.