2022 m. spalio 5 d. pasirašytas Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centro) direktoriaus įsakymas dėl Kauno kolegijos akreditavimo 7 metų laikotarpiui. Aukštosios mokyklos vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu bei Centro direktoriaus patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika. 2022 metų kovo mėnesį Kauno kolegija (toliau – Kolegija) Centrui pateikė savianalizės suvestinę. Tarptautinės ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą organizuotas 2022 m. gegužės 10–12 dienomis.

Ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino teigiamai

Aukštosios mokyklos veikla įvertinta pagal keturias vertinamąsias sritis penkių balų skalėje, kur 1 yra žemiausias, o 5 – aukščiausias galimas įvertinimas. Kokybės užtikrinimo, Studijų ir mokslo (meno) veiklos ir Poveikio regionų bei visos šalies raidai sritys yra plėtojamos sistemiškai, be esminių trūkumų. Pastarosios įvertintos 3 balais. Valdymo sritis įvertinta labai gerai (4 balais) – sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų.

Apibendrinant galima teigti, kad Kolegijos valdymas, pagrįstas visapusišku ir aktyviu darbuotojų, studentų ir socialinių partnerių dalyvavimu, yra siektinas pavyzdys kitoms kolegijoms. Kolegijos atvirumas ir skaidrumas atsispindi tiek institucijos ir jos socialinių dalininkų bendradarbiavimu, tiek ir Kolegijos interneto svetainėje skelbiant studentų apklausų rezultatus ir išsamią informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi.

Kokybės užtikrinimo srityje pagirtinas institucijos kolegialumas, kuris kartu su abipuse atskaitomybe užtikrina visapusišką vertinimo priemonių veiksmingumą. Tačiau rekomenduojama patobulinti Kokybės vadovą, kad jis taptų patogesniu ir išsamesniu vadovu darbuotojams ir studentams bei apsvarstyti programos lygmens vadovo, kuris sudarytų sąlygas studentams susipažinti su institucine politika, procedūromis ir reikalavimais, tikslingumą.

Tobulinant mokslo ir studijų sritį ekspertai rekomenduoja kiekvienoje studijų kryptyje siekti inovacijomis grįstų studijų ir apsvarstyti nerentabilių studijų programų atsisakymo perspektyvą. Siekiant užtikrinti studijų tarptautiškumą ir studentų skaičių iš užsienio, rekomenduojama padidinti siūlomų programų, vykdomų anglų kalbomis, skaičių, toliau propaguoti mobilumo vertę studentams ir darbuotojams.

Skatindama akademinį personalą dalyvauti taikomuosiuose moksliniuose tyrimuose, Kolegija turėtų nepamiršti išlaikyti balansą ir tarp dėstytojų skiriamo laiko studijoms, administraciniam darbui ir kt.

Poveikio regionų bei visos šalies raidai srityje ekspertai teigiamai įvertino galimybę rinktis atskirus kreditus suteikiančius modulius (dalykus) kaip įgūdžių tobulinimo ar gerinimo modelį baigus studijas. Ekspertų nuomone, Kolegija turėtų pradėti aktyvią rinkodaros kampaniją, kad daugiau absolventų ir socialinių partnerių žinotų apie galimybes profesinio tobulėjimo tikslais rinktis atskirus kreditus suteikiančius modulius (dalykus).

Apibendrinant galima teigti, kad:

  • Kolegija yra darni bendruomenė, pagrįsta kultūra, kurią lydi stiprus įtraukties, atsakomybės ir visą Kolegiją apimantis įsipareigojimo rūpintis institucijos gerove jausmas. Institucija puoselėja savo vertybes ir, nepaisant jos veiklos procesų sudėtingumo, yra gerai veikianti organizacija.
  • Kolegija yra parengusi aiškią ir perspektyvią studijų, mokslinių tyrimų veiklos strategiją ir nustačiusi kiekybinius bei kokybinius šių sričių tikslus. Kolegijos mokslinių tyrimų ir studijų veikla savo pobūdžiu ir kokybe atitinka kolegijoms keliamus aukštojo mokslo reikalavimus.

Su Kauno kolegijos vertinimo išvadomis galima susipažinti čia.

Informaciją parengė Studijų kokybės vertinimo centras.