Kauno kolegija ėmėsi įgyvendinti 18 mėnesių trukmės projektą – „Lyčių lygybės plano parengimas bei lyčių lygybės ir lygių galimybių priemonių įgyvendinimas, siekiant organizacinės kultūros pokyčių Kauno kolegijoje“.

Projekto metu bus parengtas kolegijos lyčių lygybės planas, kuris integraliai papildys lygių galimybių ir įvairovės programą priemonėmis lyčių lygybei užtikrinti, siekiant lyčių stereotipų mažinimo, lyčių lygybės bei darbuotojų įtraukties skatinimo, smurtui, priekabiavimui ir visų formų diskriminacijai nepalankios organizacinės aplinkos kūrimo, darbuotojų pasitenkinimo didinimo taip gerinant Kauno kolegijos veiklos efektyvumą bei prisidedant prie Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų siekimo.

Lyčių lygybė yra tapusi sudėtine tarptautiniu lygiu pripažįstamų žmogaus teisių dalimi, įtvirtinta daugybėje tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų visame pasaulyje. Didelis dėmesys lyčių lygybei pradėtas skirti dar XX a. antroje pusėje formuojant tarptautines organizacijas, pavyzdžiui Jungtines Tautas, kurios aktyviai pradėjo kovoti su pasireiškiančiomis lyčių nelygybės apraiškomis.

Projektu siekiama ne tik parengti Kauno kolegijos Lyčių lygybės planą, bet ir inicijuoti kolegijos organizacinės kultūros pokytį per realias priemones, užtikrinant darbo ir asmeninio gyvenimo balansą, lyčių pusiausvyrą valdyme ir priimant sprendimus, lyčių lygybę įdarbinant ir siekiant karjeros, integruojant lyčių aspektą į taikomųjų mokslinių tyrimų ir studijų turinį, taip prisidėti prie kolegijos vertybių puoselėjimo ir strateginių siekinių įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus vykdomi atviri mokymai, susiję su smurto ir priekabiavimo prevencija bei veiksmais, skirtais kitų nelygybės formų, tokių kaip rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pabėgėlių socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitų nelygybės bruožų, eliminavimui, kurie bus taikomi ir kuriuose galės dalyvauti visi Kauno kolegijos darbuotojai. Pasitelkus įvairias sklaidos priemones bus didinamas bendruomenės informuotumas apie lyčių lygybę.

Projekto įgyvendinimu rūpinsis strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus vadovė Kristina Adomaitienė ir bendruomenės gerovės vadovė Smiltė Juraitė.

„Mūsų darbuotojų gerovė, palankios darbo aplinkos ir palaikančios vidinės kultūros kūrimas yra labai svarbus tikslas, kurio siekiame, o į tai įeina lygių galimybių bei teisių užtikrinimas visiems darbuotojams, įtraukios ir tolerantiškos aplinkos kūrimas, smurto ir priekabiavimo prevencijos užtikrinimas ir pan. Manau, kad parengtu lyčių lygybės plano modeliu galėsime sustiprinti socialinį teisingumą ir lygybę, socialinę apsaugos sistemą, geriau užtikrinti lygias galimybes ir žmogaus teisių apsaugą, nepriklausomai nuo lyties, etninės kilmės, amžiaus grupės ir kitų veiksnių“, – akcentuoja bendruomenės gerovės vadovė S. Juraitė.

„Kolegijos patirtis įgyvendinant Lygių galimybių ir įvairovės programą įrodė, kad neužtenka teisiniame lygmenyje reglamentuoti lygių galimybių principų įgyvendinimą. Tad nesitikime, kad  Lyčių lygybės planas savaime sukurs lyčių lygybę kolegijoje. Todėl ypatingą dėmesį skirsime bendruomenės švietimui, tikslinių grupių mokymams ir pažangos stebėsenai lyčių lygybės srityje. Tikime, kad tik konkrečiais veiksmais puoselėdami lyčiai ir įvairovei palankią organizacinę kultūrą išvengsime nesąmoningo lyčių šališkumo taikymo ir suformuosime lyties atžvilgiu sąžiningą, įtraukią dėstytojų ir tyrėjų karjerą mokslinių tyrimų srityje“, – priduria projekto vadovė K. Adomaitienė.

Projektas įgyvendinamas pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ veiklą, orientuotą į Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetų įgyvendinimą, siekiant institucinių pokyčių, ir yra finansuojamas pagal 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonę, t. y. iš Europos Sąjungos „NextGenerationEU“ programos lėšų.