Norėdami puoselėti Kauno kolegijos vertybes – atsakomybę, profesionalumą, atvirumą, pagarbą, bendruomeniškumą, – turime kiekvienas atskirai ir visi kartu kurti palankią, demokratišką, saugią, atvirą pagarbai ir pagalbai darbo ir akademinę aplinką. Kauno kolegijoje nepriimtinas nesąžiningas ir nepagarbus elgesys su žmogumi, todėl netoleruotinų veiksmų atveju skatiname kalbėti ir veikti.

 • Dėstytojas (-a) nuolat vėluoja į paskaitą?
 • Pastebėtas plagijavimas ar nusirašinėjimas?
 • Susiduriama su psichologiniu smurtu, patyčiomis iš kurso draugų (-ių), dėstytojų ar kitų darbuotojų?
 • Pastebėtas kyšio siūlymas / priėmimas?
 • Susiduriama ar pastebėti kiti neetiško elgesio, netoleruotini atvejai.
 • Dėstytojas (-a), administracijos darbuotojas (-a) ar studentas (-ė) gašliai juokauja ar kalba seksualinio pobūdžio temomis?
 • Iš dėstytojo (-os), administracijos darbuotojo (-os) ar studento (-ės) sulaukta seksualinio pobūdžio pasiūlymų?
 • Dėstytojas (-a), administracijos darbuotojas (-a) ar studentas (-ė) tau nenorint palietė koją, apkabino ar pabučiavo?
 • Susiduriama ar pastebėti kiti panašūs nepageidaujami veiksmai, pasireiškiantys skirtingomis seksualinio priekabiavimo formomis.

Etika

Kolegijos bendruomenės narių etiško elgesio principus ir normas apibrėžia Akademinės etikos kodeksas. Kiekvienas Kauno kolegijos bendruomenės narys pats įsipareigoja laikytis Etikos kodekso nuostatų ir netoleruoti jo pažeidimų. Apie pažeidimus turi būti pranešta Etikos komitetui.

Kauno kolegijos Etikos komitetą, kurio sudėtis patvirtinta 2017–2020 metų laikotarpiui, sudaro 7 asmenys. Jie nagrinėja pranešimus ir (ar) skundus dėl Kolegijos bendruomenės narių (administracijos, dėstytojų ir kitų darbuotojų bei studijuojančiųjų) veiklos, prieštaraujančios akademinės etikos normoms. Etikos komitetas nenagrinėja anoniminių pranešimų.

Etikos komitetas užtikrina visišką pateikto pranešimo ir (ar) skundo apie galimus etikos pažeidimus konfidencialumą ir garantuoja, kad informacija apie pranešimą pateikusį asmenį nebus paviešinta kitiems asmenims, nesusijusiesiems su Etikos komiteto veikla. Siekiant užtikrinti atsakingumą, kreipiantis ir pranešant apie nusižengimą privalu pateikti rekomenduojamus duomenis.

Pranešimus ir (ar) skundus dėl galimų Etikos kodekso pažeidimų galima siųsti el. paštu etika@go.kauko.lt arba pateikti raštu tiesiogiai Etikos komiteto pirmininkei Sigridai Eimutienei.

Daugiau informacijos:

 

Pasitikėjimo linija

„Pasitikėjimo linija“ skirta pranešti apie priekabiavimo dėl lyties, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo atvejus.

Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kai dėl asmens lyties siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Seksualinis priekabiavimas – tai nepageidaujamas užgaulus, žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.

Persekiojimas – asmens traktavimas mažiau palankiai, lyginant su kitais asmenimis, dėl pranešimo ar skundo pateikimo, liudijimo priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo atveju, dalyvavimo priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo tyrimo procese.

Seksualinio priekabiavimo atvejui būdinga:

 • priklausomumo ir pavaldumo santykiai tarp priekabiautojo ir asmens, prie kurio priekabiaujama (pvz., vadovas – pavaldinys, dėstytojas – studentas ir kt.);
 • užgaulus, įžeidžiantis, orumą žeminantis ir nepageidaujamas elgesys;
 • įvairūs nepageidaujami veiksmai, pasireiškiantys skirtingomis seksualinio priekabiavimo formomis: žodine (seksualinio pobūdžio siūlymai, pastabos, užuominos, pokalbiai, juokeliai, seksualinių ypatybių, kūno formų, fiziologinių funkcijų aptarinėjimas girdint asmeniui ir jo kolegoms), fizine (lietimas, apkabinimas, bučiavimas) ir neverbaline (seksualinio turinio žinutės, laiškai, vaizdo įrašai, paveikslėliai).

„Pasitikėjimo linija“ gauta informacija yra viešai neskelbtina. Duomenys apie asmenis, pateikusius informaciją, yra konfidencialūs.

Pranešimus ir (ar) skundus dėl priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo nagrinėja specialiai sudaryta Komisija. Pranešimus ir (ar) skundus siųsti el. paštu pasitikejimas@go.kauko.lt.

Daugiau informacijos: