Praeitą savaitę į pirmą susirinkimą rinkosi naujai išrinkta Kauno kolegijos taryba, kurią sudaro:

  • Kauno kolegijos Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovė dr. Kristina Bespalova;
  • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė;
  • Kauno kolegijos studentų atstovybės prezidentas Mantas Gutauskas;
  • Technologijų fakulteto studijų vedėja ir lektorė Janina Morkūnienė;
  • Kauno kolegijos Verslo fakulteto prodekanė ir lektorė Gelmina Motiejūnė;
  • UAB „Jorinis“ komercijos direktorius Andrius Neniškis;
  • Medicinos fakulteto lektorė doc. dr. Viktorija Piščalkienė;
  • VDU gamtos mokslų fakulteto profesorė, habilituota mokslų daktarė,  Nacionalinės sveikatos tarybos narė Ona Ragažinskienė;
  • Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos direktorė, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų asociacijos tarybos pirmininkė, Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Saulė Šerėnienė;
  • UAB „Topo centras“ valdybos narys, UAB „Baltimax“ valdybos narys, UAB „Vejusta“ direktorius, UAB „UB3“ direktorius Mindaugas Ubartas;
  • Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Menų akademijos vadovė dr. Inga Valentinienė.

Už nuveiktus darbus, įgyvendintus tikslus ir pasiektus rezultatus dėkojame iki šiol dirbusiai tarybai, kurią sudarė:

  • Kauno kolegijos Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovė dr. Kristina Bespalova;
  • AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius Vidas Butkus
  • Kauno prekybos, pramonės, amatų rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė;
  • Kauno kolegijos studentų atstovybės prezidentas Mantas Gutauskas (nuo 2021-12-08);
  • UAB „SDG“ generalinis direktorius Eduardas Jasas;
  • Kauno kolegijos studentų atstovybės prezidentė Eglė Jurevičiūtė (iki 2021-06-04);
  • Kauno kolegijos studentų atstovybės prezidentas Rokas Savickas (2021-06-04 iki 2021-12-08);
  • Kauno kolegijos Verslo fakulteto Vadybos ir teisės katedros lektorė Vitalija Skėruvienė;
  • UAB „KVADRATU LT“ pardavimų ir marketingo direktorius Donatas Valentinavičius;
  • Kauno kolegijos Menų akademijos vadovė, docentė dr. Inga Valentinienė;
  • Kauno kolegijos Studijų valdymo sistemos vystymo vadovas, Technologijų fakulteto Pramonės inžinerijos ir robotikos katedros lektorius Faustas Zubka.

Primename, kad taryba atlieka šias funkcijas:

  • suderinusi su Akademine taryba teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Kolegijos statuto (toliau – Statutas) pakeitimus;
  • įvertinusi Akademinės tarybos nuomonę, tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos planą, kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;
  • įvertinusi Akademinės tarybos nuomonę, tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;
  • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
  • įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą;
  • renka, skiria ir atleidžia direktorių;
  • nustato Kolegijos personalo parinkimo ir vertinimo principus;
  • svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
  • tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;
  • suderinusi su Akademine taryba, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
  • rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato Kolegijos bendruomenei;
  • direktoriaus teikimu, suderinusi su Akademine taryba, tvirtina stojančiųjų priėmimo į atskiras studijų programas minimalaus skaičiaus nustatymo tvarką;
  • nustato Studentų atstovybės ir kitų studentų organizacijų rėmimo ir atsiskaitymo už Kolegijos skirtas lėšas tvarką;
  • atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.