2021 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 734 patvirtino atnaujintą ir su Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu bei jį įgyvendinančiais teisės aktais suderintą Kauno kolegijos statutą.

Naujos redakcijos Statute atlikti pakeitimai apima mokslo ir studijų organizavimo pagrindines nuostatas, kolegijos valdymo nuostatas (patikslinta Akademinės tarybos, kolegijos direktoriaus rinkimo tvarka bei kolegijos direktoriui keliami reikalavimai), studentų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, studentų priėmimo ir šalinimo tvarką, ginčų tarp studentų bei administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisijų sudarymo tvarką, mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo tvarką, kitus kolegijos veiklos dalykus.