Vadovaudamasi 2021–2025 metų strategijoje iškeltais tikslais, Kauno kolegija skiria dėmesį studentų interesams: aukštosios mokyklos paramos sistema siekiama orientuotis į studijų kokybę, emocinius ir socialinius poreikius, prisidėti prie sėkmingesnio integravimosi į aukštojo mokslo instituciją, studijų prieinamumo ir perėjimo į darbo rinką. 

Parama studentams – aukštosios mokyklos įsipareigojimas

Kauno kolegijos Studijų skyriaus paramos studentams koordinatorės Rasos Gaižiūnaitės teigimu, paramos sąvoka pasirinkta neatsitiktinai: „Apie tai kalbama Bolonijos proceso dokumentuose, Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatose ir gairėse. Aukštosioms mokykloms yra išskirtas įsipareigojimas užtikrinti studijų išteklius ir paramą studentams.“

Studijų skyriaus paramos studentams koordinatorė pabrėžia, jog itin svarbu atkreipti dėmesį į akademinės ir neakademinės paramos žinomumo didinimą – tai indėlis į studentų asmeninę gerovę ir studijų sėkmę. „Atliekant apklausas apie studijų kokybę ir pasitenkinimą studijomis antro ir aukštesnio kurso studentai paramą studentams nurodė kaip vieną iš labiausiai įtakos turinčių veiksnių pasitenkinimui studijomis.

Tačiau, kalbant apie paramą, kai kurie studijuojantieji ne visuomet identifikuoja, kad parama yra ne tik finansinė, ji apima daug daugiau sričių. Svarbu apie tai komunikuoti įvairiais informaciniais kanalais, kad esami ir būsimi kolegijos studentai žinotų, kas yra akademinė ir neakademinė parama, kokios pagalbos jie gali tikėtis ir kur galima kreiptis tam tikrais klausimais“, – atskleidžia R. Gaižiūnaitė.

Kauno kolegijoje paramai studentams priskiriamos tiesiogiai su studijų procesu bei studentų gerove susijusios paslaugos. Akademinę paramą sudaro studentų priėmimas ir integravimas į studijas, informavimas ir konsultavimas akademiniais klausimais, bibliotekos, karjeros paslaugos, pagalba tarptautiniams studentams bei Kalbų centro ir Verslo centro paslaugos. Neakademinei paramai priskiriama finansinė parama, parama studentams, turintiems negalią ir (ar) mokymosi sunkumų, apgyvendinimo, sporto ir laisvalaikio paslaugos, psichologinė pagalba bei Reklamos ir medijų centro paslaugos.

Į informacijos rengimą ir sklaidą įsitraukia studentai

R. Gaižiūnaitė atskleidžia, kokios tendencijos pastebimos studentams teiraujantis apie paramą: „Studentai kreipiasi įvairiais klausimais, kurie susiję su institucijos teikiama akademine ar neakademine parama. Studijuojantys dažniau mėgsta užduoti klausimus raštu, ypač dažnai klausimų sulaukiame po to, kai jiems išplatinami informaciniai pranešimai elektroniniu paštu: perskaitę elektroninius laiškus dalis studentų įsivertina savo poreikius ir kreipiasi dėl detalesnės informacijos.“

Kauno kolegijoje yra išbandyta praktika, jog informacija studentams greičiau ir labiau suprantama, kuomet vieni studentai ištransliuoja žinią kitiems. „Į informacijos turinio rengimą ir sklaidos procesus apie paramą įtraukėme Verslo fakulteto Taikomosios komunikacijos studijų programos antrakursius, kurie modulio Profesinės veiklos praktika organizacijoje metu kūrė vizualinius sprendimus netrukus socialiniuose tinkluose startuosiančiai informacinei kampanijai būtent paramos tematika“, – sako R. Gaižiūnaitė.

Dėmesys akademinei bendruomenei teikiamų paslaugų vystymui

Apžvelgdama ateities vizijas, Studijų ir taikomųjų mokslų departamento vadovė Kristina Bespalova įvardija numatytus paramos sistemos plėtros principus: „Įgyvendinant Kauno kolegijos strateginius tikslus, toliau planuojama projektuoti ir vystyti kolegijos paramos studentams sistemą, vykdyti informacijos sklaidą kolegijos studentams vieno langelio principu, koordinuoti individualių poreikių turinčių studentų integraciją į studijų procesą; organizuoti studentams visuomeniškumą, aktyvų mokymąsi skatinančias veiklas bei mokymus.“

Daugiau informacijos apie studentų paramos sistemą galite rasti čia.