Duomenys, reikalingi mokant banko pavedimu

Įstaiga: KAUNO KOLEGIJA

Įstaigos kodas: 111965284 

Bankas: „Swedbank“, AB

Sąskaitos Nr.: LT28 7300 0100 0222 9776

Įstaiga: KAUNO KOLEGIJA

Įstaigos kodas: 111965284 

Bankas: „AB SEB bankas“

Sąskaitos Nr. LT42 7044 0600 0815 6460

Kai mokamas studijų registracijos mokestis, reikia nurodyti:

 1. Studento vardą ir pavardę;
 2. Gimimo datą;
 3. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: „Registracijos mokestis

Pavyzdžiui:

Vardas Pavardė

gim. d. 2000 01 01

Registracijos mokestis

Kai mokama už studijas, reikia nurodyti:

 1. Studento vardą ir pavardę;
 2. Gimimo datą;
 3. Mokėjimo paskirtyje nurodyti:
  1. Fakultetą;
  2. Grupę (neprivaloma);
  3. Mokėjimo paskirtį „Už studijas

Pavyzdžiui:

Vardas Pavardė

gim. d. 2000 01 01

TF, AT-7, Už studijas

Kai mokama už bendrabutį, reikia nurodyti:

 1. Studento vardą ir pavardę;
 2. Mokėjimo paskirtyje nurodyti:
  1. Mokėjimo paskirtį „Už bendrabutį
  2. Bendrabučio numerį arba adresą;
  3. Kambario numerį (neprivaloma);

Pavyzdžiui:

Vardas Pavardė

Už bendrabutį Nr. 4, 600 kamb

arba

Vardas Pavardė

Už bendrabutį Kalniečių g. 126, 600 kamb

Kauno kolegijos fakultetai ir skyriai:

VF Verslo fakultetas

TF Technologijų fakultetas

MF Medicinos fakultetas

MUF Menų ir ugdymo fakultetas

Kauno kolegijos bendrabučiai:

Nr. 1 Taikos pr. 121

Nr. 2 V. Krėvės pr. 92

Nr. 3 V. Krėvės pr. 90

Nr. 4 Kalniečių g. 126

Studentai, Kauno kolegijoje studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, moka studijų sutartyje nustatytą kainą.

Studijų sutartyje nustatytoji kaina dalinama lygiomis dalimis kiekvienam semestrui. Sutartyje nustatytoji kaina gali būti sumažinta proporcingai kitose studijų programose ir kitose aukštosiose mokyklose įgytam ir Kauno kolegijoje įskaitytam kreditų skaičiui.

Pirmo kurso studentai už pirmąjį semestrą visą studijų kainą sumoka iki rugsėjo 5 d. Studentai, kurie moka dalimis arba už studijas atsiskaito valstybės remiamomis paskolomis, už studijas atsiskaityti privalo iki lapkričio 15 d.

Studentai, neturintys galimybės sumokėti visos kainos už semestrą, gali pateikti prašymą, kad būtų leista mokėti dalimis (išskyrus pirmo kurso pirmą semestrą). Kauno kolegijos studentai, pageidaujantys už studijas mokėti dalimis, turi kreiptis į savo fakultetų dekanatus / skyrių administracijos atstovus.

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu:

 • asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą),
 • asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

Į valstybės biudžetą reikia grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, bet ne daugiau nei:

30 BSI – asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijų pakopos programas.

50 BSI – asmenims, studijavusiems pagal antrosios studijų pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.

70 BSI – asmenims, studijavusiems trečiojoje studijų pakopoje (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Išsamesnė informacija Valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose studijų vietose geriausiai rezultatais vienerius studijų metus baigusiems asmenims.

Teisę į kompensaciją turi asmenys, kurie:

 • neturi akademinių skolų;
 • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;
 • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį;
 • jei už šį studijų laikotarpį neturi piniginių įsiskolinimų kolegijai.

Teisės į kompensaciją neturi asmenys:

 • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • kurie vienu metu studijuoja dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas ir bent viena jų finansuojama valstybės biudžeto lėšomis;
 • užsieniečiai, išskyrus MSĮ 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip;
 • kurie gavo studijų stipendiją vadovaujantis Stipendijų skyrimo ir mokėjimų tvarkos aprašo nuostatomis;
 • kuriems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija, vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo nuostatomis.

Išsamesnė informacija Valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje

Į Sąrašą įtraukiami asmenys, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
 2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas Jūsų aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
 3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
 4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
 5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
 6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
 7. neturi akademinių skolų.

2020 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2018 m. spalio 16 d. iki 2019 m. metų spalio 15 d. baigė:

 1. pirmuosius dvejus pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos);
 2. studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją pusę studijų programos);
 3. antrosios pakopos studijas.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Studentai laisvos formos prašymą dėl įtraukimo į kainos kompensavimo sąrašus gali pateikti savo fakultete arba Studijų skyriuje, Pramonės pr. 20, 1-017 kabinete, su savimi reikia turėti patvirtintos formos karinių mokymų pažymėjimą arba patvirtintą jo kopiją.

Prašymus galima teikti iki vasario 5 dienos.

Valstybinis studijų fondas:

Stipendijos

Itin gerų studijų rezultatų pasiekę Kauno kolegijos studentai buvo apdovanoti Lietuvos prezidentų – Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko vardo stipendijomis. Prezidento vardo stipendijų skyrimą reglamentuoja 1995 vasario 13 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas nr. 241. Kauno kolegijos studentai yra gavę ir Carol Martin Gruodis atminimo švietimo fondo stipendiją. Carol Martin Gruodis (Kerol Martin Gruodis) atminimo švietimo fondas, veiklą Lietuvoje pradėjęs 2002 m., siekia padėti gabiems jaunuoliams siekti mokslo. Vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, pasižymėjusiems studijose ir mokslinėje veikloje studentams. Jų skyrimo tvarką reglamentuoja stipendijų steigėjų ar valstybės institucijų dokumentai.

 • Skatinamosios stipendijos skiriamos fakultetų dekanų skyriaus vadovų sprendimu.
 • Skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką reglamentuoja: Kauno kolegijos stipendijų skyrimo nuostatai.
 • Skatinamosios stipendijos skiriamos 10–12 proc. kurso studijų programoje studijuojančių studentų, pasiekusių geriausius studijų rezultatus.
 • Skatinamųjų stipendijų dydis svyruoja priklausomai nuo padalinio, kuriame studijuojama, finansinių resursų.
 • Apie skatinamosios stipendijos paskyrimą informuoja padalinio administracija, įvertinusi semestro rezultatus.
 • Kolegijos studentams, patyrusiems artimųjų netektį, gali būti skiriama vienkartinė stipendija.

Kauno kolegijos studentai, pageidaujantys gauti vienkartines stipendijas, turi kreiptis į savo padalinių, kuriuose studijuoja, administracijos atstovus

Socialines stipendijas gali gauti studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Norintys gauti socialinę stipendiją asmenys turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia). Paraiškos pildomos du kartus per metus:

 • rudens semestrui (įskaitant žiemos atostogų laikotarpį): einamųjų metų rugsėjo 15 d. – spalio 10 d.
 • pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį): einamųjų metų sausio 20 d. – vasario 20 d.

Socialinės stipendijos dydis – 3 BSI. Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki aukštosios mokyklos nurodytos semestro pabaigos datos. Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Socialinių stipendijų skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimo terminai skelbiami fondo interneto svetainės skiltyje

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Studijų stipendijas gali gauti asmenys nuo 2012-2013 studijų metų įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su mokslo ir studijų institucija. Socialinių stipendijų skyrimą administruoja Valstybinis studijų fondas. Mokama kas mėnesį lygiomis dalimis iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimo terminai skelbiami fondo interneto svetainės skiltyje

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į devintą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą: stipendiją ir socialinę išmoką. Studentas, norintis gauti paramą, pavasario semestre iki vasario 20 d., o rudens semestre iki rugsėjo 30 d. privalo nustatytais terminais užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką bei įvykdyti kitus reikalavimus.

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimo terminai skelbiami fondo interneto svetainės skiltyje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinusi Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą. Pagal paskolų išdavimo tvarkos aprašą yra teikiamos valstybės remiamos paskolos – teikiamos iš kredito įstaigų lėšų.

Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, su mažesnėmis nei rinkos kaina palūkanomis paskolos, už kurias garantuoja valstybė. Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Išsamesnę informaciją kolegijos studentams teikia

Išmokos iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

Finansinę pagalbą gali gauti studentai, kurie:

 1. turi sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
 2. pirmą kartą studijuoja pagal neuniversitetinių studijų pirmosios pakopos programą, neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis;

Studijuojantiems neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 1. specialiesiems poreikiams tenkinti – 76,46 Eur kas mėnesį;
 2. studijuojantiems valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (121,60 Eur).

Finansinės pagalbos priemonių teikimas

Neįgalusis, norintis gauti finansinę pagalbą, per 5 dienas nuo studijų metų pradžios savo fakultete/skyriuje turi pateikti:

 • prašymą suteikti finansinę pagalbą;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Išsamesnę informaciją kolegijos studentams teikia

Išmokos iš Valstybinio studijų fondo

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai

Reikalavimai išmokai gauti:

 1. Deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje.
 2. Turimas 45 % ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumą.
 3. Aukštojoje mokykloje studijuojama pirmą kartą bet kurioje studijų pakopoje, arba laipsnio nesuteikiančioje programoje, išskyrus atvejus kai neįgalusis buvo pašalintas arba nutraukė studijas ir pradeda studijuoti iš naujo.
 4. Neturi akademinių skolų arba nuobaudų.

Kaip gauti išmoką?

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu, jungiantis prie Fondo interneto svetainės ir pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia „Tikslinė išmoka“ ir pildo prašymo formą, kuri sistemoje pavadinta ,,Tikslinė išmoka, 2018 m. Rudens semestras“.

Kada pildyti paraišką?

Pagrindinis paraiškų priėmimas: vasario 1 d.–kovo 16 d.  ir rugsėjo 1 d.–spalio 16 d.

Papildomas paraiškų priėmimas*: balandžio 1 d.–rugpjūčio 31d. ir lapkričio 1 d.–sausio 31 d.

*Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos per informacinę sistemą ,,Parama“.

Išmokos mokėjimo sustabdymas

 • jei nustatomas didesnis nei 45 % darbingumo lygis,
 • studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų.

Išmokos mokėjimo nutraukimas

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Išsamesnę informaciją kolegijos studentams teikia

Naudingos nuorodos