Spinduliuojanti ir neblėstanti yra išmintis, lengvai pastebima tų, kurie ją myli,
ir surandama tų, kurie jos ieško.
Ji skuba atskleisti save tiems, kurie jos trokšta.

Išm. 6.32.

Globalizacijos procesai, nulemti pasaulio šalių sąveikos ir visuomenės kaitos, sustiprino švietimo politinį pobūdį. Mokymosi visą gyvenimą koncepcija akivaizdžiai atskleidė ilgalaikę švietimo kaip žmogiškųjų resursų tobulinimo svarbą. Suprantama, kad šiame laikmetyje švietimo įstaigos tampa svarbiausiais žinių skleidimo centrais, kuriuose mokomi ne tik vaikai ir jaunimas, bet ir suaugusieji. Informacijos technologijų srities žinios sensta labai greitai, todėl gyventojams reikia sudaryti sąlygas nuolatiniam, tęstiniam kvalifikacijos tobulinimui bei naujų žinių įsisavinimui.

Naujos technologijos įgalina tradicinius, statiškus mokymo/si procesus pakeisti dinamiškais, interaktyviais, daro mokymą/si įdomesnį ir turiningesnį. Tai kelia naujus reikalavimus mokymo įstaigų technologiniam aprūpinimui, mokymo proceso organizavimui, studijų programoms ir metodikoms, pedagogų kvalifikacijai.
Šiandienos pedagogo vaidmuo vis labiau artėja prie mokytojo – žinių vadybininko vaidmens, kurio viena iš svarbiausių užduočių yra išmokyti mokytis pastoviai besikeičiančioje informacinių technologijų aplinkoje, bendradarbiauti keičiantis informacija bei pristatyti savo informaciją kitiems. Informacinės visuomenės kūrimo pasiekoje kiekvienam besimokančiajam atsiveria didesnės saviraiškos galimybės. Nei erdvė, nei laikas neriboja studijų. Informacinių technologijų pagalba galima studijuoti pasirinktus dalykus ar tobulinti kvalifikaciją nuotoliniu būdu.

Informatizacija ir dirbančiųjų tarpvalstybinis mobilumas turi lemiamą įtaką profesinės veiklos charakteriui ir turiniui, skatina senų specialybių išnykimą, naujų darbo vietų sukūrimą. Tradicinės veiklos formos, profesijos ir specialybės keičia savo turinį, o tuo pačiu keičiasi darbo rinkos sandara. Kiekvienas darbas reikalauja vis daugiau žinių, kurios turi būti nuolat atnaujinamos. Šis požiūris lėmė ir nuolatinį studijų programų vykdomų Medicinos fakultete, tobulinimą, naujų rengimą. Šiandieninė informacijos priemonių gausa savo galimybėmis ne tik tenkina, bet ir žymiai pralenkia formalius mokymo programų reikalavimus. Informacinės technologijos padeda sukurti naują, besimokantiesiems patrauklią mokymosi aplinką, kurioje lengviau realizuoti šiuolaikinius didaktikos principus.

Šis tinklalapis – tai trumpa Medicinos fakulteto (buvusios Aukštesniosios medicinos mokyklos) raidos ir veiklos apžvalga. Viliuosi, kad pateikta medžiaga leis Jums giliau pažinti mūsų švietimo įstaigos nueitą kelią, kaitos procesus. Tikiu, kad mūsų organizacijos kultūra, paremta demokratiškumo vertybėmis ir tradicijomis, puoselėtomis 100 metų – esmingiausias šiuolaikinės institucijos, gebančios atliepti laikmečio iššūkius, įrodymas. Į iššūkius galima deramai atsakyti tik einant spartaus ir kryptingo atsinaujinimo keliu, visapusiškai panaudojant socialinės ir ekonominės kaitos teikiamas galimybes.

Dabarties pasaulyje toks kelias galimas, tik vertinant žmones kaip brangiausią turtą ir deramai į jį investuojant, vadovaujantis švietimu kaip esminiu bendros ateities kūrimo būdu.

Dekanas
Julius Dovydaitis