Praktikos (mokomosios, profesinės veiklos, baigiamosios ir specializacijų profesinės veiklos) – tai galimybė pritaikyti turimas teorines žinias bei tobulinti profesinius ir bendruosius gebėjimus. Įgyta praktinė patirtis leidžia susiformuoti praktinėms kompetencijoms būtinoms siekiant profesinės kvalifikacijos. Medicinos fakulteto studijų programose numatytos mokomosios, profesinės veiklos, baigiamosios ir specializacijų profesinės veiklos praktikos, kurios sudaro ne mažiau kaip 50 proc. studijų trukmės. Jos vykdomos pagal  konkrečios studijų programos studijų planą ir  studijų grafiką, patvirtintą fakulteto dekano. Galimos profesinės veiklos  praktikų vietos pateikiamos socialinių partnerių sąraše, tačiau studentas praktikos atlikimo vietą gali susirasti ir savarankiškai, kurioje gali realizuoti numatytą profesinės veiklos praktikos programą. Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigose studentų praktikoms vadovauja praktikos vadovai (mentoriai), fakultete yra išklausę mentorių mokymus ir turintys kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus. Siekiant aukštos profesinės veiklos praktikų kokybės, glaudžių ryšių su mentoriais, socialiniais partneriais, praktikos vadovas (dėstytojas), fakulteto vadovas praktiniam mokymui, katedrų vedėjai, fakulteto administracijos atstovas sistemingai lanko studentus praktikos atlikimo vietose, bendrauja, reikalui esant konsultuoja.

Vadovas praktiniam mokymui
Dr. Donatas Gužauskas

Petrausko g. 15, II a. 216 kab., LT-44162 Kaunas
Tel. nr. + 370 606 84 022
El. p. donatas.guzauskas@go.kauko.lt

Įmonės, įstaigos ir organizacijos, ieškančių būsimų darbuotojų – medicinos fakulteto absolventų, prašome darbo pasiūlymus siųsti Kauno kolegijos Karjeros centrui el.p. karjera@go.kauko.lt

Savanorystė, savanoriška praktika
Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių atliekama veikla, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai. Tai būdas „atrasti save“,  tobulėti, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei lengviau rasti darbą. Savanorystę reglamentuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Savanoriška praktika – tai abipusiu (tarp asmens ir priimančios įstaigos (įmonės) susitarimu pasirinktoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje atliekama praktika. Kauno kolegija savanoriškos praktikos nekoordinuoja ir studento praktinio mokymo sutarčių šiai praktikai neišduoda.
Daugiau informacijos apie savanorišką praktiką ir reglamentuojančius dokumentus: