Farmakotechnikos katedra atsakinga už farmacijos studijų krypties, Farmakotechnikos studijų programos vykdymo kokybę. Pagrindiniai katedros uždaviniai – aukšta dėstytojų profesinė kvalifikacija, studijų aprūpinimas kokybiškais, šiuolaikiniais metodiniais ištekliais, aukšta studijų dalykų dėstymo kokybė, tarptautinių studijų ir mainų programų plėtra, aktyvi mokslo taikomųjų tyrimų veikla. Katedros dėstytojų tikslas – padėti studentams pasiekti numatytus studijų rezultatus ir įgyti vaistininko padėjėjui (farmakotechnikui) būtinas kompetencijas.

Studijuoja motyvuoti studentai, aktyviai dalyvaujantys ne tik katedros, fakulteto, bet ir Kauno kolegijos įvairiose veiklose.

Katedroje dirba 18 dėstytojų,  turinčių 3 metų ir didesnę praktinio darbo patirtį.

Socialiniai dalininkai (studentai, dėstytojai, socialiniai partneriai, absolventai, universitetų atstovai, visuomenė) dalyvauja studijų programos tobulinime, profesinės veiklos praktikų realizavime, vertina galimybes koreguoti studijų programą, reaguojant į pokyčius darbo rinkoje, teikia rekomendacijas. Visi socialiniai dalininkai yra kviečiami ir aktyviai dalyvauja katedros organizuojamose profesijos dienose, kituose renginiuose. Pedagogai, dirbantys praktinį darbą, neatsiejamai dalyvauja studijų procese, vadovaudami (mentoriaudami) profesinės veiklos praktikoms savo darbo vietoje ir katedroje esančiose simuliacinėse aplinkose.

 

Kontaktai :

Katedros vedėjas:
Aurimas Galkontas, aurimas.galkontas@go.kauko.lt 

Administratorė :
Aušra Kepurienė, ausra.kepuriene@go.kauko.lt

K. Petrausko g. 15, II a. 205 kab., LT-44162 Kaunas
Tel. (8 37) 33 19 71