Farmakotechnikos katedra

Farmakotechnikos katedra yra atsakinga už farmacijos studijų krypties Farmakotechnikos studijų programos vykdymą. Pagrindiniai katedros uždaviniai – aukšta dėstytojų profesinė kvalifikacija, studijų aprūpinimas kokybiškais, šiuolaikiniais metodiniais ištekliais, aukšta studijų dalykų dėstymo kokybė, tarptautinių studijų ir mainų programų plėtra, aktyvi mokslo taikomųjų tyrimų veikla.

Katedroje dirba 18 dėstytojų, kurie turi trijų metų ir didesnę praktinio darbo patirtį. Katedros dėstytojų tikslas – padėti studentams pasiekti numatytus studijų rezultatus ir įgyti vaistininko padėjėjui (farmakotechnikui) būtiną kompetenciją. Profesinės veiklos praktikoms vadovauja praktinį darbą dirbantys dėstytojai. Profesinės veiklos praktiką yra galimybė atlikti šių dėstytojų darbo vietose ar katedroje esančiose simuliacinėse aplinkose.

Farmakotechnikos katedroje studijuoja motyvuoti, smalsūs, naujas idėjas puoselėjantys studentai, kurie aktyviai dalyvauja ne tik katedros ar fakulteto, bet ir Kauno kolegijos organizuojamose įvairaus pobūdžio veiklose.

Svarbu pažymėti, kad profesinės veiklos praktikų realizavime ir įvairiuose studijų programos tobulinimo etapuose tiek vertinant galimybes koreguoti studijų programą, reaguojant į pokyčius darbo rinkoje, tiek teikiant pavienes rekomendacijas dalyvauja visi katedros socialiniai dalininkai (studentai, dėstytojai, socialiniai partneriai, absolventai, universitetų atstovai ir visuomenė). Visi socialiniai dalininkai yra kviečiami ir aktyviai dalyvauja katedros organizuojamose profesijos dienose bei kituose renginiuose.