Socialinio darbo katedra

Socialinio darbo katedra savo veiklą pradėjo 1998 m. Šiuo metu katedroje dirba 17 dėstytojų, studijuoja 200 studentų. Katedroje realizuojama socialinių mokslų profesinį bakalauro laipsnį ir socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją suteikianti studijų programa – Socialinis darbas. Per visą Socialinio darbo katedros veiklos laikotarpį Socialinio darbo studijų programą baigė 1407 absolventai.

Socialinio darbo katedros studentai ir dėstytojai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, „Erasmus+“ tarptautinių mainų programoje. Studentai vyksta studijuoti į aukštojo mokslo institucijas ar atlikti profesinės veiklos praktikas į socialines paslaugas teikiančias įstaigas Belgijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Nyderlanduose, Anglijoje, Čekijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse.

Katedroje studentai yra nuolat skatinami dalyvauti įvairiose veiklose:  organizuoja renginius katedroje, socialinių partnerių įstaigose, dalyvauja įvairiose socialinėse akcijose, savanoriškoje veikloje ir įvairiose socialines paslaugas teikiančių institucijų organizuojamose labdaringose akcijose. Studijų metu katedroje studentai gauna daug neformalios profesinės, emocinės paramos iš kitų bendramokslių, dėstytojų ar socialinių partnerių. Be to, Kauno kolegijoje studentai gali gauti akademinę ir neakademinę paramą.

Socialinio darbo katedros dėstytojai taip pat dalyvauja įvairiose veiklose: yra ekspertų grupių nariai, įvairių asociacijų ir komisijų nariai, tarptautinių mokslo žurnalų redkolegijų nariai, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, kartu su studentais, absolventais ir socialiniais partneriais atlieka mokslo taikomuosius tyrimus.

Katedroje kasmet sistemingai renkami duomenys apie absolventų įsidarbinimą, studijų tęstinumą. Svarbus yra socialinių partnerių įtraukimas į studijų programos vertinimo ir tobulinimo procesus. Socialiniai partneriai – absolventai (Alumni klubo nariai), darbdaviai, įvairių profesinių asociacijų atstovai – yra tiesiogiai įtraukiami į studijų programos tobulinimą ir vertinimą: yra Socialinio darbo studijų krypties komiteto ir baigiamųjų darbų vertinimo komisijos nariai. Siekiant užtikrinti grįžtamąjį ryšį, katedroje nuolat vykdomi katedros dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių susitikimai, į katedrą kviečiami Kauno kolegijos ir Medicinos fakulteto administracijos atstovai.