Socialinio darbo katedra

Socialinio darbo katedra savo veiklą pradėjo 1998 m. Šiuo metu katedroje dirba 17 dėstytojų, studijuoja apie 180 studentų. Katedroje realizuojama viena profesinį bakalauro laipsnį suteikianti studijų programa – Socialinis darbas. Per visą Socialinio darbo katedros veiklos laikotarpį Socialinio darbo studijų programą baigė 1063 absolventai.

Socialinio darbo katedros studentai ir dėstytojai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, „Erasmus+“ tarptautinių mainų programoje. Studentai vyksta studijuoti į aukštojo mokslo institucijas ar atlikti profesinės veiklos praktikas į socialines paslaugas teikiančias įstaigas Belgijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Nyderlanduose, Anglijoje, Čekijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse.

Katedroje studentai nuolat yra skatinami dalyvauti įvairiose veiklose, kuriose jie gauna daug neformalios, emocinės paramos iš kitų bendramokslių, dėstytojų ar socialinių partnerių. Studentai organizuoja renginius katedroje, socialinių partnerių įstaigose, dalyvauja įvairiose socialinėse akcijose, savanoriškoje veikloje ir įvairiose socialines paslaugas teikiančių institucijų organizuojamose labdaringose akcijose.

Socialinio darbo katedros dėstytojai taip pat dalyvauja įvairiose veiklose: yra ekspertų grupių nariai, įvairių komisijų nariai, tarptautinių mokslo žurnalų redkolegijų nariai, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, kartu su studentais ir socialiniais partneriais atlieka mokslo taikomuosius tyrimus.

Katedroje kasmet sistemingai renkami duomenys apie absolventų įsidarbinimą, studijų tęstinumą. Svarbus yra socialinių partnerių įtraukimas į studijų programos vertinimo ir tobulinimo procesus. Socialiniai partneriai – absolventai (Alumni klubo nariai), darbdaviai, kitų aukštųjų mokyklų atstovai – yra tiesiogiai įtraukiami į studijų programos tobulinimą ir vertinimą. Katedroje nuolat vykdomi katedros dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių susitikimai, į katedrą kviečiami administracijos atstovai.