Kauno kolegijos Verslo fakultetas – vienas iš didžiausių vadybos, verslo, finansų, komunikacijos specialistų rengimo centrų. Fakultete vykdomos studijų programos yra nuolat tobulinamos glaudžiai bendradarbiaujant su praktinę patirtį sukaupusiais verslo įmonių atstovais, todėl studijos atliepia darbo rinkos tendencijas. 2019-aisiais Verslo fakultetas žengia svarbų žingsnį studijų programų tobulinimo procese – dalykiniu principu vykdytos studijų programos keičiamos į modulinį mokymąsi.

Lietuvos aukštosiose mokyklose vis dar tradicinėmis laikomos dalykinės studijų programos. Jų metu studentai visą semestrą, t. y. 4 mėnesius, mokosi 5–6 skirtingus studijų dalykus ir semestro pabaigoje laiko visų šių dalykų žinių patikrinimo egzaminus. Tokiu principu realizuojamų studijų metu vyksta teorinės paskaitos. Verslo fakultete sistemingai diegiamos ne dalykiniu, o moduliniu principu vykdomos studijų programos, kuriuo dirba ir partnerinės Skandinavijos šalių aukštosios mokyklos.

Studijų modulis – studijų programos vienetas, turintis apibrėžtą tikslą ir studento vertinimo kriterijus. Modulinė studijų programa yra orientuota į studijų rezultatą, o mokymosi proceso metu studentas skatinamas savarankiškai atrasti efektyviausią mokymosi būdą, suvokti motyvaciją ir siekti studijų tikslų. Vienas studijų modulis trunka 8 savaites. Kiekvieno modulio metu studentai rengia projektus, kurie kreipiami į realią verslo aplinką – bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, studentams pateikiamos situacijos, su kuriomis susiduria konkrečios įmonės. Svarbu paminėti, kad modulinėse studijose įgyvendinami nuolat žiniasklaidoje akcentuojami aspektai: glaudus studentų, dėstytojų ir praktikų bendradarbiavimas, mokslo bei studijų darna, o mokymosi procesas paremtas problemomis grįstu studijavimu ir projektine veikla. Problemomis grįstas mokymas yra vienas iš pagrindinių Verslo fakulteto socialinių partnerių ir darbdavių reikalavimų darbo rinkai rengiamiems specialistams.

Modulinės sandaros studijų programos pasižymi didesniu studento įtraukimu į studijų procesą. Studijos modulinėse studijų programose skatina mokymąsi bendradarbiaujant grupėse su kurso draugais. Rengiantis profesinei veiklai, studentui sudaromos sąlygos specializuotis ir rinktis individualų kelią bei laiką profesijai reikalingoms kvalifikacijoms įgyti, studijuojant laisvai pasirenkamus dalykus ir alternatyviuosius modulius.

2019-aisias įstoję Verslo fakulteto studentai studijuos šias modulines studijų programas: