Siekiant užtikrinti kokybiškas studijas ir veiksmingą partnerystę su verslu, Kauno kolegijos Verslo fakultete periodiškai atliekamos studentų, absolventų ir darbdavių apklausos. Grįžtamasis ryšys ypatingai svarbus, vertinant absolventų profesinį pasirengimą ir planuojant studijų programų tobulinimo kryptis.

Remiantis grįžtamojo ryšio rezultatais, planuojamos ir tobulinamos tolesnės Kauno kolegijos Verslo fakulteto veiklos (studijos, taikomieji tyrimai, materialinė bazė ir kt.), reguliariai pateikiama informacija apie tai, kas buvo tobulinta, reaguojant į apklausose pateiktus aspektus.

Jūs pasakėte, mes padarėme

#1

Jūs pasakėte:

Norėtume turėti galimybę papildomai pasimokyti užsienio kalbų.
Daugiau pirmosios užsienio kalbos studijose ir ne tik pirmame kurse.

Mes padarėme:

Finansavome ir sudarėme sąlygas nemokamai tobulinti anglų kalbą C1 lygiu ir rusų kalbą A1/A2 lygiu. Šia galimybe pasinaudojo 105 Verslo fakulteto studentai.
Įtraukėme į studijų programas ne mažiau kaip 9 kreditus pirmosios užsienio kalbos, išdėstydami nuosekliai per studijų metus.

#2

Jūs pasakėte:

Mėgstame laiką praleisti vidiniame KK kiemelyje, norėtųsi daugiau vietų prisėsti, gražesnės aplinkos.

Mes padarėme:

Atnaujinome vidinį pastato Pramonės pr. 20 kiemelį: įsigijome naujus lauko baldus, įrengėme vietas poilsiui ir bendravimui.

#3

Jūs pasakėte:

Pakviesti užsienio dėstytojų.

Mes padarėme:

Bendraujame su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, verslo įmonėmis ir per studijų metus metus paskaitas studentams skaito vidutiniškai 50 užsienio dėstytojų. Kasmet pateikiame 10-12 paraiškų kviestiniams dėstytojams iš užsienio finansuoti. Užsienio šalių dėstytojų  paskaitos vykdomos visose fakultete realizuojamose studijų programose.

#4

Jūs pasakėte:

Daugiau praktinių užsėmimų su įmonių atstovais, jų paskaitų, realių pavyzdžių iš tikrojo darbo versle.

Mes padarėme:

Nuo 2021 m. siekiant stiprinti studentų pasirengimą profesinei veiklai ir integraciją į darbo rinką, organizuojame visuomenei žinomų žmonių / verslo / viešojo sektoriaus atstovų atviras paskaitas / paskaitų ciklus ne rečiau kaip 2 kartus per semestrą kiekvienai akademinei grupei, kurie integruojami į studijų dalykus / modulius. Taip pat ne rečiau kaip 1 kartą per semestrą kiekvienai akademinei grupei organizuojame išvykstamuosius studentų projektus į verslo / viešojo sektoriaus organizacijas / teisėsaugos institucijas.

#5

Jūs pasakėte:

Atsižvelgti į studentų pastabas. Jeigu ne vieną kartą pastebi ir skundžiasi pvz. dėstytojo netinkamu elgesiu, tai  imtis priemonių ir keisti.

Mes padarėme:

Atsižvelgiant į studentų kelis metus iš eilės išsakytus pasikartojančius ir pagrįstus nusiskundimus, nesudarome darbo sutarčių su dėstytojais arba atsisakome dėstytojų paslaugų, kurie trejus metus iš eilės neatsižvelgia į studentų apklausų metu išsakytus pastebėjimus apie studijų dalyko/ modulio dėstymo kokybę.

#6

Jūs pasakėte:

Reikia papildomų seminarų pirmo kurso studentams apie keliamus kokybinius reikalavimus studijų rašto darbams.

Mes padarėme:

Dėkojame studentams už jų norą kokybiškiau parengti studijų rašto darbus ir nuo 2021 m. Įvado į studijas metu pristatome Verslo fakulteto studijų rašto darbų rengimo  metodinius reikalavimus, pateikiame praktinių užduočių, padedančių geriau suprasti kaip įforminti  rašto darbo dalis, supažindiname su studijų rašto darbo pavyzdžiais.

#7

Jūs pasakėte:

Daugiau dėmesio skirti specializuotoms apskaitos programoms (rinkoje naudojamų specializuotų apskaitos programų paketui) ir praktikai su jomis dirbant. Reikia daugiau to, ko prireiks šiuolaikiniame darbe.

Mes padarėme:

Apskaitos ir Finansų studijų programų komitetuose išanalizavome studijų procese taikomų apskaitos programų kiekį, įvertinome jų savalaikiškumą bei atitikimą apskaitos ir finansų specialistams keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Įsigijome programą STEKO ALGA, naudojamą studijų modulio „Verslo organizavimas ir mokesčiai“ ir studijų dalyko „Verslo organizavimo ir apskaitos praktika“ studijose. Atnaujinome programą „Finvalda“. Nuo 2021 m. į Apskaitos studijų programos studijų procesą integravome inovatyvią debesų kompiuterija grindžiamą apskaitos programą B1.lt, o į Finansų studijų programos modulį „Įmonės finansų valdymas“ integravome paskaitas su Bloomberg terminalu, nuo 2022 m. į Finansų studijų programos studijų modulį „Finansinės veiklos sritys“ integruotos paskaitos su analitikos įrankiu Power BI.

#8

Jūs pasakėte:

Peržiūrėti ir pakoreguoti studijų programas, nes kai kurie dėstomi dalykai dubliuojasi.

Mes padarėme:

Išanalizavome ir priėmėme konkrečius sprendimus dėl Logistikos studijų programoje nustatytų pasikartojančių temų studijų moduliuose ir / ar modulio komponentuose. Peržiūrėjome ir atnaujinome Logistikos studijų programos turinį su socialiniais partneriais, studijų krypčių komiteto nariais.

#9

Jūs pasakėte:

Tobulinti komunikaciją tarp studijų modulio dėstytojų.

Mes padarėme:

Siekiant sklandesnio dėstytojų darbo modulinėse studijose, organizuojame studijų modulių koordinatorių ir dėstytojų susirinkimus ne vėliau kaip 1 savaitė iki modulio vykdymo pradžios. Juose aptariami studijų modulio realizavimo, vertinimo, studentų komandinio (grupinio) darbo ir kt. organizaciniai klausimai. 30 proc. studijų modulių pakeitėme studijų modulius koordinuojančius dėstytojus. 

#10

Jūs pasakėte:

Pradėti anksčiau vidinę praktiką Finansų studijų programoje, nes lieka mažai laiko paruošti integruotą projektą.

Mes padarėme:

Išanalizavome studijų planą ir praktikų išdėstymą bei koregavome Verslo organizavimo ir finansų analizės praktikos pradžią nuo 11-tos pavasario semestro savaitės.

#11

Jūs pasakėte:

Prisijungimo nuoroda į paskaitą turėtų būti atsiunčiama 1-3 dienas prieš paskaitą, o ne likus kelioms minutėms iki paskaitos.

Mes padarėme:

Taikome šiuos prisijungimų prie nuotolinių paskaitų būdus:

 • Siunčiame prisijungimo nuorodas į studentų institucinius paštus ne vėliau kaip 1-2 dienos iki paskaitų tvarkaraštyje numatyto užsiėmimo ir paskelbiame ją studijų modulio / dalyko VMA klasėje;
 • Naudojame viso semestro / studijų modulio realizavimo metu vieną prisijungimo nuorodą, kuri skelbiama studijų modulio / dalyko VMA klasėje.

#12

Jūs pasakėte:

Po atsiskaitymų būtų galima peržvelgti savo darbus ir pamatyti kaip jie buvo vertinami, kokios klaidos.

Mes padarėme:

Susitarėme, kad dėstytojai po kiekvieno atsiskaitymo studentus su klaidomis supažindins apibendrintai, aptars užduotis komentuojant teisingą atsakymą, o individualias studentų klaidas nurodys VMA klasėse.

#13

Jūs pasakėte:

Sudaryti geresnes prieigas prie elektroninių knygų.

Mes padarėme:

 • Visas dėstytojų mokomąsias knygas publikuojame kolegijos talpykloje el. formatu, kurios surandamos per bibliotekos katalogą ar virtualią biblioteką;
 • Prenumeruojame kolegijos studentams reikiamas knygas lietuvių kalba, jeigu tik jos yra išleistos el. formatu (tai KTU, VGTU, KU, KVK, Vitae Litera el. knygos);
 • Prenumeruojame 200 tūkst. el. knygų įvairiomis temomis EBSCO ebook duomenų bazėje;
 • Aprašytos ir surandamos per bibliotekos katalogą ir virtualią biblioteką laisvos prieigos el. knygos (MRU ir kt.);
 • Išsami informacija apie prisijungimą prie el. knygų teikiama puslapyje: kaunokolegija.lt;
 • knygų prieigos sklaida vyksta per bibliotekos svetainę, Facebook, Youtube, el. paštu, bibliotekos mokymuose.

#14

Jūs pasakėte:

Nesudaryti didelių darbo grupių savarankiško darbo užduotims atlikti. Trečiame kurse integruotus savarankiškus darbus rašyti individuliai ne grupėse.

Mes padarėme:

Parengėme ir publikavome metodinę priemonę dėstytojams ir studentams „Komandinio (grupinio) darbo organizavimo ir vertinimo metodinės rekomendacijos“; Sutarėme, kad dėstytojai nustatys ne didesnį kaip 5 studentų skaičių darbui komandose (grupėse). Nuo 2023 m. rudens semestro dalyje studijų modulių sumažinome integruotų savarankiškų darbų studentų grupes, trečiame kurse įtraukėme ir individualių studentų savarankiškų darbų užduočių.

#15

Jūs pasakėte:

Nepamiršti daryti pertraukų, kurios turėtų būti daromos nepaisant to, ar vyksta kolegijoje, ar nuotoliniu būdu.

Mes padarėme:

Sutarėme, kad dėstytojai organizuos pertraukas paskaitų tvarkaraštyje numatytu laiku.

#16

Jūs pasakėte:

Aiškiau formuluoti savarankiškų darbų užduotis, nuosekliai ją paaiškinti, pateikti pavyzdžių.

Mes padarėme:

Sudarėme darbo grupę išanalizuoti savarankiškų darbų užduotis. kuri pateikė rekomendacijas jų tobulinimui. Dėstytojams organizavome gerosios patirties sklaidos seminarą. Savarankiškų darbų užduotys peržiūrimos ir koreguojamos pagal poreikį prieš prasidedant studijų dalyko / modulio studijoms. Studijų rašto darbų  pavyzdžius pateikiame VMA klasėje „Informacija tavo studijoms“.

#17

Jūs pasakėte:

Gerinti praktikų kokybę:

 • sudaryti ir pasiūlyti praktikos vietų sąrašą;
 • padėti studentams susirasti praktikos vietas, kurios būtų susijusios su studijuojama specialybe;
 • megzti ryšius su kompanijomis / įmonėmis, norint palengvinti profesinės praktikos paieškas ir galimai integruotis į minėtąją įmonę;
 • aktyviau tarpininkauti tarp studentų ir darbdavių.

Mes padarėme:

Parengėme praktikų VMA klases ir nuolat atnaujiname jose aktualią informaciją bei metodinę medžiagą Pasitvirtinome studentų praktikų organizavimo procesus,  numatydami pasirengimo, išleidimo, atlikimo koordinavimą, praktikų vertinimą bei grįžtamojo ryšio užtikrinimą ir praktikų organizavimo tobulinimą. Nuolat atnaujiname studijų programų praktikos vietų duomenų bazę ir reguliariai informuojame studentus apie praktikos vietų pasirinkimo galimybes. Organizuojame studentams informacinius seminarus, kurių metu aptariami praktikos tikslai, rekomenduojamos veiklos, praktikos ataskaitai / užduočiai aktuali informacija, darbo etikos ir kt. svarbūs klausimai. Parengėme profesinės praktikos įmonėse / įstaigose vizitavimo planus ir nuosekliai vykdome praktikų stebėseną, renkant praktikos vietų mentorių atsiliepimus, vykstant į praktikų vietas / bendraujant nuotoliniu būdu. Vykdome praktikų vietų mentorių apklausas; Periodiškai atnaujiname praktikų užduotis, vertinimo sistemą, metodines rekomendacijas praktikoms.

#18

Jūs pasakėte:

Gerinti profesinio bakalauro baigiamųjų darbų rengimo procesą.

Mes padarėme:

Vykdome susitikimus su baigiamuosius darbus rengiančiais studentais / studentų grupėmis ne mažiau kaip 2 kartus per semestrą. Nuolat atnaujiname aktualią informaciją VMA klasėse „Baigiamasis darbas“. Rekomendavome baigiamųjų darbų vadovams organizuoti įvadines / bendras konsultacijas vadovaujamiems studentams, jų metu supažindinti su baigiamojo darbo rengimo eiga, etapais, galimybėmis pasinaudoti konsultantų pagalba ir kt. klausimais. Organizuojame  baigiamųjų kursų studentams seminarą „Kaip valdyti jaudulį ir įtikinančiai kalbėti baigiamojo darbo pristatymo metu” bei individualias konsultacijas tyrimų metodologijos, lietuvių kalbos kultūros, santraukos rengimo anglų k. klausimais.

#19

Jūs pasakėte:

Labiau išskaidyti laikus teorinių paskaitų, kadangi tikrai sunku 4h sėdėti įsitraukus į teoriją.

Mes padarėme:

Teorines paskaitas planuojame po 2 akademines valandas, išimtinais atvejais po 3 akademines valandas.

#20

Jūs pasakėte:

Daugiau laiko skirti dirbti su CRM sistemomis ir jas daugiau analizuoti.

Mes padarėme:

Suderinome, kad studijų modulio „Klientų valdymas“ komponento „Ryšių su klientais valdymas ir klientų valdymo IT sistemos“ bus naudojamos 3 CRM demo versijos, kiekvienai versijai analizuoti skiriant po du praktinius užsiėmimus.

#21

Jūs pasakėte:

Domėtis, ar į integruotą projektą visi studentai iš grupės įdeda vienodai įdirbio.

Mes padarėme:

Parengėme Studentų komandinio (grupinio) darbo organizavimo ir vertinimo metodines rekomendacijas, kuriomis remiantis dėstytojai į integruotų savarankiškų darbų / projektų vertinimo procesą įtraukia studentų darbo grupės narių į(si)vertinimą.

#22

Jūs pasakėte:

Leisti Taikomosios studijų programos studentams labiau išreikšti savo kūrybiškumą bei į tai atsižvelgti kiek lanksčiau. Dėstytojai į savo programas galėtų įtraukti kokių įdomesnių kūrybiškumą skatinančių žaidimų ar kitų veiklų.

Mes padarėme:

Studijų modulyje „Kūrybiškumo raiška“ organizuojame Design Thinking dirbtuves, intensyvias programas (Blended Intensive Programmes BIP) kūrybiškumo tematika.

#23

Jūs pasakėte:

Neaiškus ir painus studijų grafikas, kuriame sudėtinga suprasti koks studijų dalykas / modulis bus dėstomas, neaišku kada numatomos praktikos, atsiskaitymai ir pan.

Mes padarėme:

Koregavome VMA klasę „Informacija tavo studijoms“, kurioje patalpinome naujos formos kiekvienai akademinei grupei skirtus einamųjų mokslo metų studijų grafikus. Studijų grafikus parengėme kalendoriaus principu, nurodant koks studijų dalykas / modulis tam tikru metu dėstomas, kada atsiskaitymų / perlaikymų laikas ir t.t. Parengtas klases atnaujiname prieš kiekvienus studijų metus.