Siekiant užtikrinti kokybiškas studijas ir veiksmingą partnerystę su verslu, Kauno kolegijos Verslo fakultete periodiškai atliekamos studentų, absolventų ir darbdavių apklausos. Grįžtamasis ryšys ypatingai svarbus, vertinant absolventų profesinį pasirengimą ir planuojant studijų programų tobulinimo kryptis.

Remiantis grįžtamojo ryšio rezultatais, planuojamos ir tobulinamos tolesnės Kauno kolegijos Verslo fakulteto veiklos (studijos, taikomieji tyrimai, materialinė bazė ir kt.), reguliariai pateikiama informacija apie tai, kas buvo tobulinta, reaguojant į apklausose pateiktus aspektus.

Jūs pasakėte, mes padarėme

#1

Jūs pasakėte:

Norėtume turėti galimybę papildomai pasimokyti užsienio kalbų.
Daugiau pirmosios užsienio kalbos studijose ir ne tik pirmame kurse.

Mes padarėme:

Finansavome ir sudarėme sąlygas 2020-2021 m. m. nemokamai tobulinti anglų kalbą C1 lygiu ir rusų kalbą A1/A2 lygiu. Šia galimybe pasinaudojo 105 Verslo fakulteto studentai.
Įtraukėme į studijų programas ne mažiau kaip 9 kreditus pirmosios užsienio kalbos, išdėstydami nuosekliai per studijų metus.

#2

Jūs pasakėte:

Mėgstame laiką praleisti vidiniame KK kiemelyje, norėtųsi daugiau vietų prisėsti, gražesnės aplinkos.

Mes padarėme:

Atnaujinome vidinį pastato Pramonės pr. 20 kiemelį: įsigijome naujus lauko baldus, įrengėme vietas poilsiui ir bendravimui.

#3

Jūs pasakėte:

Pakviesti užsienio dėstytojų.

Mes padarėme:

Bendraujame su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, verslo įmonėmis ir per pastaruosius dvejus metus paskaitas studentams skaitė 47 užsienio dėstytojai.

Pateikėme 10 paraiškų kviestiniams dėstytojams iš užsienio finansuoti 2021 m., 5 finansavimas gautas, kitų 5 dėstytojų vizitus finansuosime iš kolegijos lėšų;

Suplanavome užsienio šalių dėstytojų  paskaitas visose fakultete realizuojamose studijų programose.

#4

Jūs pasakėte:

Daugiau praktinių užsėmimų su įmonių atstovais, jų paskaitų, realių pavyzdžių iš tikrojo darbo versle.

Mes padarėme:

Nuo 2021 m. siekiant stiprinti studentų pasirengimą profesinei veiklai ir integraciją į darbo rinką, organizuojame visuomenei žinomų žmonių / verslo / viešojo sektoriaus atstovų atviras paskaitas / paskaitų ciklus ne rečiau kaip 2 kartus per semestrą kiekvienai akademinei grupei, kurie integruojami į studijų dalykus / modulius. Taip pat ne rečiau kaip 1 kartą per semestrą kiekvienai akademinei grupei organizuojame išvykstamuosius studentų projektus į verslo / viešojo sektoriaus organizacijas / teisėsaugos institucijas (išskyrus karantino laikotarpį, kai buvo apribota ši veikla).

#5

Jūs pasakėte:

Atsižvelgti į studentų pastabas. Jeigu ne vieną kartą pastebi ir skundžiasi pvz. dėstytojo netinkamu elgesiu, tai  imtis priemonių ir keisti.

Mes padarėme:

Atsižvelgiant į studentų kelis metus iš eilės išsakytus pasikartojančius ir pagrįstus nusiskundimus, 2020-2021 m. m. atsisakėme keturių dėstytojų darbo, o nuo 2021-09-01 nesudarysime darbo sutarčių su dėstytojais, kurie trejus metus iš eilės neatsižvelgia į studentų apklausų metu išsakytus pagrįstus pastebėjimus apie studijų dalyko/ modulio dėstymo kokybę.

#6

Jūs pasakėte:

Reikia papildomų seminarų pirmo kurso studentams apie keliamus kokybinius reikalavimus studijų rašto darbams.

Mes padarėme:

Dėkojame studentams už jų norą kokybiškiau parengti studijų rašto darbus ir 2021 m. rugsėjo mėn. pradžioje suplanavome vykdyti praktinius seminarus „Kaip teisingai įforminti studijų rašto darbus Verslo fakultete?“

#7

Jūs pasakėte:

Daugiau dėmesio skirti specializuotoms apskaitos programoms (rinkoje naudojamų specializuotų apskaitos programų paketui) ir praktikai su jomis dirbant. Reikia daugiau to, ko prireiks šiuolaikiniame darbe.

Mes padarėme:

Apskaitos ir Finansų studijų programų komitetuose išanalizavome Buhalterinės apskaitos ir Finansų studijų procese taikomų apskaitos programų kiekį, įvertinome jų savalaikiškumą bei atitikimą buhalterinės apskaitos ir finansų specialistams keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Atsižvelgiant į studijų procese naudojamų IT įrankių poreikį, įsigijome programą STEKO ALGA, naudojamą studijų modulio „Verslo organizavimas ir mokesčiai“ ir studijų dalyko „Verslo organizavimo ir apskaitos praktika“ studijose. Atnaujinome programą „Finvalda“. Siekiant gerinti studentų darbo su kompiuterinėmis programomis įgūdžius, nuo 2020-09-01 studijų dalykų „Apskaitos pagrindai“, „Finansinė apskaita 1,2“, „Valdymo apskaita“ ir studijų modulių komponentų „Apskaitos pagrindai“, „Finansinė apskaita 1,2“ praktinius užsiėmimus organizuojame kompiuterių auditorijose. Nuo 2021 m. pavasario semestro į Buhalterinės apskaitos studijų programos studijų procesą integravome inovatyvią debesų kompiuterija grindžiamą apskaitos programą B1.lt.

#8

Jūs pasakėte:

Peržiūrėti ir pakoreguoti studijų programas, nes kai kurie dėstomi dalykai dubliuojasi.

Mes padarėme:

Išanalizavome ir priėmėme konkrečius sprendimus dėl Logistikos studijų programoje nustatytų pasikartojančių temų studijų moduliuose ir / ar modulio komponentuose. Peržiūrėjome ir atnaujinome Logistikos studijų programos turinį su socialiniais partneriais, studijų krypčių komiteto nariais.

#9

Jūs pasakėte:

Tobulinti komunikaciją tarp studijų modulio dėstytojų, nes teiraujantis informacijos kartais gaunami skirtingi atsakymai.

Mes padarėme:

Siekiant sklandesnio dėstytojų darbo modulinėse studijose, organizuojame studijų modulių koordinatorių ir dėstytojų susirinkimus ne vėliau kaip 1 savaitė iki modulio vykdymo pradžios. Juose aptariami studijų modulio realizavimo, vertinimo, studentų komandinio (grupinio) darbo ir kt. organizaciniai klausimai.

#10

Jūs pasakėte:

Dėstytojai turėtų bendrai susitarti kurią nuotolinių pokalbių platformą naudoja visi

Mes padarėme:

Sutarėme, kad dėstytojai, dirbantys viename studijų modulyje, aptars ir pasirinks vienodą nuotolinių studijų įrankį.

#11

Jūs pasakėte:

Prisijungimo nuoroda į paskaitą turėtų būti atsiunčiama 1-3 dienas prieš paskaitą, o ne likus kelioms minutėms iki paskaitos.

Mes padarėme:

Nusprendėme taikyti šiuos prisijungimų prie nuotolinių paskaitų būdus:

 1. Siųsti prisijungimo nuorodas į studentų institucinius paštus ne vėliau kaip 1-2 dienos iki paskaitų tvarkaraštyje numatyto užsiėmimo ir paskelbti ją studijų modulio / dalyko „Moodle“ klasėje (gali būti ta pati prisijungimo nuoroda arba kiekvienu atveju vis kita);
 2. Naudoti viso semestro / studijų modulio realizavimo metu vieną prisijungimo nuorodą, kuri būtų paskelbta studijų modulio / dalyko „Moodle“ klasėje.

#12

Jūs pasakėte:

Teikti individualų grįžtamąjį ryšį apie atsiskaitymo užduotis (palikti komentarus prie atviro tipo užduočių, kas padaryta negerai, ko trūko, paaiškinti klaidas). Nuotolinės paskaitos metu studentams nemalonu visiems girdint aiškintis klaidas.

Mes padarėme:

Susitarėme, kad fakulteto dėstytojai teiks grįžtamąjį ryšį apie studento studijų dalyko / modulio komponento pasiekimus tik individualiai (VMA Moodle, el. paštu), o ne nuotolinio užsiėmimo metu.

#13

Jūs pasakėte:

Sudaryti geresnes prieigas prie elektroninių knygų.

Mes padarėme:

 • Visas dėstytojų mokomąsias knygas publikuojame kolegijos talpykloje el. formatu, kurios surandamos per bibliotekos katalogą ar virtualią biblioteką;
 • Prenumeruojame kolegijos studentams reikiamas knygas lietuvių kalba, jeigu tik jos yra išleistos el. formatu (tai KTU, VGTU, KU, KVK, Vitae Litera el. knygos);
 • Prenumeruojame 200 tūkst. el. knygų įvairiomis temomis EBSCO ebook duomenų bazėje;
 • Aprašytos ir surandamos per bibliotekos katalogą ir virtualią biblioteką laisvos prieigos el. knygos (MRU ir kt.);
 • Išsami informacija apie prisijungimą prie el. knygų teikiama puslapyje: kaunokolegija.lt;
 • knygų prieigos sklaida vyksta per bibliotekos svetainę, Facebook, Youtube, el. paštu, bibliotekos mokymuose.

#14

Jūs pasakėte:

Nesudaryti didelių darbo grupių savarankiško darbo užduotims atlikti.

Mes padarėme:

Parengėme ir publikavome metodinę priemonę dėstytojams ir studentams „Komandinio (grupinio) darbo organizavimo ir vertinimo metodinės rekomendacijos“; Sutarėme, kad dėstytojai nustatys ne didesnį kaip 5 studentų skaičių darbui komandose (grupėse).

#15

Jūs pasakėte:

Nepamiršti daryti pertraukų, kurios turėtų būti daromos nepaisant to, ar vyksta kolegijoje, ar virtualiu būdu.

Mes padarėme:

Sutarėme, kad dėstytojai organizuos pertraukas paskaitų tvarkaraštyje numatytu laiku.

#16

Jūs pasakėte:

Siūloma padaryti privalomą kamerų įsijungimą, tuomet studentai labiau susikauptų paskaitoje ir būtų lengviau diskutuoti bei kalbėti.

Mes padarėme:

Nuo 2021 m. sausio mėn. pakoregavome Duomenų saugos užtikrinimo, organizuojant studijas nuotoliniu būdu Kauno kolegijoje taisykles šiomis nuostatomis:

 • Nuotoliniu būdu vykdomų atsiskaitymų (tarpinio atsiskaitymo, egzamino, savarankiško darbo, praktinių užduočių pristatymo ir kt.) ar darbo, projekto gynimo metu, dėstytojui pareikalavus, studentas / klausytojas privalo įjungti vaizdo kamerą ir (ar) garso įrangą tapatybės nustatymo tikslu.
 • Praktinių užsiėmimų, konsultacijų, tarpinių ir galutinių atsiskaitymų, praktinių užduočių pristatymo, savarankiško darbo metu studentas / klausytojas turi užtikrinti savo įrenginio kokybišką vaizdo ir (ar) garso ryšį. Jei studentas / klausytojas dėl objektyvių priežasčių nuotolinio užsiėmimo metu negali užtikrinti kokybiško vaizdo ir (ar) garso ryšio, jis apie tai turi informuoti dėstytoją (prieš prasidedant užsiėmimui arba kuo skubiau, jeigu ryšio sutrikimai įvyksta nuotolinio užsiėmimo metu).

#17

Jūs pasakėte:

Gerinti praktikų kokybę:

 • sudaryti ir pasiūlyti praktikos vietų sąrašą;
 • padėti studentams susirasti praktikos vietas, kurios būtų susijusios su studijuojama specialybe;
 • megzti ryšius su kompanijomis / įmonėmis, norint palengvinti profesinės praktikos paieškas ir galimai integruotis į minėtąją įmonę;
 • aktyviau tarpininkauti tarp studentų ir darbdavių.

Mes padarėme:

Pradėjome organizuoti studentams informacinius seminarus ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki praktikos pradžios, kurių metu aptariami praktikos tikslai, rekomenduojamos veiklos, praktikos ataskaitai / užduočiai aktuali informacija, darbo etikos ir kt. svarbūs klausimai;

Parengėme profesinės praktikos įmonėse / įstaigose vizitavimo planus ir nuosekliai vykdome praktikų stebėseną, renkant praktikos vietų mentorių atsiliepimus, vykstant į praktikų vietas / bendraujant nuotoliniu būdu.

Atnaujinome / koregavome studijų programų praktikos vietų duomenų bazę ir reguliariai informuojame studentus apie praktikos vietų pasirinkimo galimybes;

Vykdome praktikų vietų mentorių apklausas;

Atnaujinome Įstaigų ir įmonių administravimo, Teisės studijų programų profesinės veiklos praktikų užduotis, koregavome vertinimo sistemą, parengėme metodinę priemonę „Teisės studijų krypties studentų praktikų metodiniai nurodymai“.

#18

Jūs pasakėte:

Gerinti profesinio bakalauro baigiamųjų darbų rengimo procesą.

Mes padarėme:

Vykdome susitikimus su baigiamuosius darbus rengiančiais studentais / studentų grupėmis ne mažiau kaip 2 kartus per semestrą;

Nuolat atnaujiname aktualią informaciją VMA „Moodle“ klasėse „Baigiamasis darbas“; Rekomendavome baigiamųjų darbų vadovams organizuoti įvadines / bendras konsultacijas vadovaujamiems studentams, jų metu supažindinti su baigiamojo darbo rengimo eiga, etapais, galimybėmis pasinaudoti konsultantų pagalba ir kt. klausimais;

Organizuojame nuotolinius  seminarus ir individualias konsultacijas baigiamųjų kursų studentams (pagal studijų kryptis)  tyrimų metodologijos, lietuvių kalbos kultūros, santraukos anglų k., streso valdymo klausimais.

#19

Jūs pasakėte:

Organizuoti daugiau realios praktikos.

Mes padarėme:

Turizmo ir viešbučio vadybos bei Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadybos studijų programose prailginome bendrą profesinės praktikos laikotarpį išorės organizacijose (iš viso 36 kreditai per studijų metus).

Turizmo ir viešbučio vadybos studijų programos studentams sudarėme sąlygas įgyti dvigubą diplomą.