Verslo fakultete plėtojamos Socialinių mokslų tyrimų kryptys:

Vadybos krypties tyrimai:

 • Rinkos tyrimai
 • Vartotojų elgsenos tyrimai
 • Darbuotojų motyvacijos ir motyvavimo tyrimai
 • Tarpkultūrinės komunikacijos  ypatumai
 • Įmonių socialinės atsakomybės tyrimai

Ekonomikos krypties tyrimai:

 • Privataus ir viešojo sektoriaus įmonių veiklos analizė
 • Aplinkosaugos ir darnios plėtros  tyrimai
 • Finansų teisės tyrimai

Teisės krypties tyrimai:

 • Civilinės ir darbo  teisės tyrimai
 • Administracinės teisės tyrimai
 • Socialinės apsaugos teisės tyrimai
 • Šeimos teisės tyrimai

Edukologiniai tyrimai:

 • Studijų programų kokybės tyrimai
 • Studijų proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo tyrimai
 • Kūrybiškumo svarba versle ir jo ugdymo galimybės
 • Dėstytojų ir studentų darbo laiko efektyvumo tyrimai

Projektai

APIE PROJEKTĄ

Pagrindiniai į studentą orientuoto mokymosi skiriamieji bruožai yra dėmesys individualiai besimokančiojo patirčiai, perspektyvoms, išsilavinimui, interesams, gabumams ir poreikiams (Harkema ir Schout, 2008). Laikantis šio požiūrio, dėstytojai orientuojasi į tai, ką studentai turėtų išmokti, ir pabrėžia, kodėl (Bransford, Vye ir Bateman, 2002). Dėstytojai atsižvelgia į turimas studentų žinias (Bransford, Brown, Cocking, 2000; Protheroe, 2007), sudaro galimybes studentams mokytis, dažnai keičia mokymo metodus, padeda studentams, turintiems mokymosi sunkumų, atsižvelgia į jų esamas bendrąsias žinias. Dėstytojai aptaria su studentais, kurios mokymosi veiklos padeda pasiekti gerų mokymosi rezultatų, skatina juos ieškoti alternatyvų ir bandyti savarankiškai priimti sprendimus. Egzaminų klausimai siejasi su realaus gyvenimo situacijomis, ir jų tikslas nėra suskirstyti studentus pagal jų gautus balus ar pažymius. Vienas iš klausimų, iškilusių tyrimo metu, buvo išsiaiškinti, ar reikia ir kaip reikia individualizuoti mokymosi procesą pagal studento asmeninius poreikius. Aslan, kaip cituojama iš Reigeluth (2013) straipsnio, teigia, kad šiuolaikinė švietimo sistema turėtų spręsti problemas, susijusias su dabartinių studentų poreikiais, palengvinti studijų procesą ir paruošti studentus socialiniam gyvenimui.

Kiekviena švietimo sistema turėtų žiūrėti į studentą kaip į studentą su specialiais poreikiais ir nereikalautų, kad visi studentai mokytųsi tuo pačiu būdu.

Projekto tikslas – išanalizuoti pastarųjų metų tyrimų SOM (į studentą orientuotas mokymasis) srityje duomenis ir atlikti empirinį tyrimą apie tai, kaip aukštųjų mokyklų dėstytojai taiko šią pedagoginę paradigmą stengdamiesi individualizuoti mokymąsi ir kokių problemų jiems iškyla.

Tyrimą sudaro dvi dalys: kritinė šiuolaikinės literatūros SOM tema apžvalga ir universitetų dėstytojų anketinės apklausos duomenų analizė. Pirmoje literatūros analizės dalyje aptariamos pagrindinės teorinės sąvokos: išsireiškimo „dėstytojų įgalinimas taikyti į studentą orientuotą mokymąsi“ interpretacija, trumpa istorinė SOM vystymosi apžvalga, šios sąvokos aiškinimas, teigiami atsiliepimai ir kritinės pastabos apie šią teoriją ir jos taikymą. Antroje literatūros apžvalgos dalyje pateikiamas kritinis šiuolaikinės literatūros apie į studentą orientuotą mokymąsi vertinimas. Čia aptariamas mokymosi procesas, populiariausi SOM modeliai ir grįžtamosios informacijos pateikimo svarba. Tyrimas atskleidžia faktą, kad į studentą orientuotas mokymasis taikomas įvairiose profesinėse ir geografinėse srityse, o taip pat ir didelėse studijuojančiųjų grupėse. Nors dėstytojai ir studentai žino apie tai ir taiko SOM, jiems reikalingos žinios ir pagalba praktiškai taikant šią paradigmą. Trečioje dalyje aptariamas dėstytojo vaidmuo įgyvendinant SOM aukštajame moksle. Siekiant įvertinti dėstytojo vaidmenį į studentą orientuotų studijų kontekste, čia pabrėžiama Bolonijos sistemos taikant SOM svarba, aptariama į studentą orientuotų studijų sąvoka bei pateikiama įvairių dokumentų ir mokslinės literatūros analizė. Projekte dalyvauja keturios Europos šalys, trys aukštojo mokslo institucijos ir vienas Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tyrimo centras, kuris kuria ir remia programas, skirtas dėstytojams ir vadovams.

PROJEKTO PARTNERIAI

1) Tarptautinė verslo mokykla Liublijana, Slovėnija

Liublianos Tarptautinio Verslo Mokykla (TVM) yra nedidelė privati kolegija, vykdanti Tarptautinio verslo Bakalauro studijų programą. TVM ir jos vykdomos programos yra pilnai akredituotos Slovėnijos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

Tarptautinio verslo programa susideda iš trijų krypčių, viena susijusi su užsienio kalbomis, antra su tvariu vystymusi, ir trečia su viešu administravimu. Dauguma dalykų yra dėstomi slovėnų, taip pat ir anglų kalbomis. Liublianos TVM pradėjo taikyti į studentą orientuotas studijas 2009 metais. Mokymo metodai pagrįsti komandiniu mokymusi, e-mokymusi, projektiniu darbu, ir žinių siekimu, pagarba skirtingoms kultūroms, dėmesiu etikai, kūrybiškumu, studentų motyvavimu mokytis visą gyvenimą. TVM laikosi svarbiausių Bolonijos deklaracijos principų, skatina studentų ir dėstytojų tarptautinį mobilumą, remdami užsienio kalbų mokymąsi, kviesdami užsienio lektorius ir organizuodami praktikas užsienyje.

TVM ugdo studentus, kurie įgyja svarbių verslo, užsienio kalbų, tvaraus vystymosi ir viešojo administravimo žinių. TVM studentai daugiausia yra suaugusieji, dirbantys organizacijų vadovais, pardavimų vadybininkais, pardavėjais, administratoriais komercinėse, rinkodaros, viešojo administravimo įmonėse, projektų vadovais, žmogiškųjų išteklių skyriuose, importo / eksporto įmonėse, turizmo, medicinos ir statybų organizacijose.

TVM buvo įregistruota kaip mokslinių tyrimų institucija Nr.2971. TVM atlieka tyrimus ekonominės plėtros, tarptautinio verslo ekonomikos, žmogiškųjų išteklių valdymo, poreikių darbo rinkos, darbo krūvio įtakos gyvensenos, mokymo metodų klausimais, taip pat tvaraus vystymosi ir kitose srityse.

TVM yra įsikūrusi Liublianos miesto centre. Kolegijoje dirba apie 60 lektorių ir/ar 20 mokslininkų, į mokymo veiklą taip pat įtraukiami dėstytojai ir tyrėjai iš įvairių užsienio universitetų

2 ) KAUNO KOLEGIJA, Lietuva

Šiandien Kauno kolegija – viena didžiausių kolegijų Lietuvoje, kurios bendruomenę sudaro daugiau negu 7600 studentų, apie 1000 darbuotojų ir 18 000 absolventų, sėkmingai įsitvirtinusių įvairiose Lietuvos ir užsienio įmonėse. Kolegijoje vykdomos pirmosios pakopos profesinio bakalauro laipsnį suteikiančios technologijos, biomedicinos, humanitarinių, socialinių mokslų bei meno sričių studijos. Kolegija vienija 4 fakultetus ir 2 regioninius skyrius.

Nuo pat institucijos įsteigimo pradžios ieškota galimybių kurti produktyvias sąsajas tarp studijų, mokslo taikomosios veiklos ir veiklos pasaulio, kurių rezultatas – ryšių su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje plėtra, mokslo taikomųjų tyrimų organizavimo iniciatyvų skatinimas bei studijų programų ir proceso tobulinimas, siekiant išplėsti programų pasiūlą ir įgyvendinti turinio pakeitimus, atitinkančius realią darbo rinkos situaciją ir europinius standartus.

Kauno kolegijoje nuo 2000 metų išaugo studijų programų skaičius. Šiuo metu realizuojamos 45 biomedicinos, technologijos, socialinių, humanitarinių mokslų ir meno sričių studijų programos. Pastaruoju metu ypač patrauklios ir konkurencingos biomedicinos studijų srities programos, auga technologijų studijų srities paklausa. Kauno kolegijos studijų programos yra sukurtos taip, kad besimokantieji per studijų laikotarpį galėtų įgyti tvirtas teorines žinias ir maksimaliai išlavintų praktinius įgūdžius. Reaguojant į ekonominius ir technologinius pokyčius buvo sukurtos ir pradėtos realizuoti naujos multimedijos technologijų, verslo anglų kalbos, prekybos vadybos, maisto saugos, sporto vadybos, fotografijos, įvaizdžio dizaino bei kitos studijų programos.

Kauno kolegijoje vidutiniškai nuo 30 iki 50 procentų viso studijų programos laiko yra skiriama praktiniams studentų įgūdžiams formuoti. Kauno kolegijoje nuolat plečiamas praktikos vietų tinklas, pasirašomos ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis ir organizacijomis. Praktikos vietų dinamiką palaiko ir asmeninė darbuotojų, studentų iniciatyva, pagrįsta geranoriškais susitarimais su įvairiomis organizacijomis.

Kauno kolegija lyderiauja užtikrindama studijų lankstumą ir prieinamumą. Studentams sudaromos sąlygos studijuoti nuotoliniu ar mišriu būdu. Virtualioje mokymosi aplinkoje pateikiama studijoms skirta medžiaga bei kita su studijų organizavimu susijusi informacija.

Kauno kolegija pirmauja tarp Lietuvos kolegijų pagal išvykstančių dalinėms studijoms ar praktikai į užsienį studentų skaičių. Kiekvienais metais per 200 studentų dalyvauja „Erasmus+“ mainų programoje. Išvykstamąjį mobilumą didina ir aktyvus kolegijos studentų, dėstytojų dalyvavimas intensyviose studijų programose, kurios yra vykdomos pagal „Erasmus+“, „NordPlus“ programas arba tarpusavio susitarimu su partneriais. Kauno kolegija bendradarbiauja su daugiau kaip 150 užsienio aukštųjų mokyklų iš 33 pasaulio šalių: tarp kolegijos studentų populiariausios dalinės studijos Suomijoje, Danijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse.

Kolegijoje realizuojama studijų programa užsienio kalba – Turizmo ir viešbučių vadyba.

3) Radomo aukštoji ekonomikos mokykla, Lenkija

Radomo aukštoji ekonomikos mokykla (RAE) yra tarptautiniu mastu pripažinta didžiausia privati aukštojo mokslo institucija skaičiuojanti 17 savo veiklos metus. RAE yra trys fakultetai (Humanitarinių mokslų, Strateginių ir techninių mokslų, Teisės mokslų), kuriuose įgyvendinama visa eilė bakalaurinių (Pedagogika, Psichologija, Žurnalistika ir socialinė komunikacija, Šalies vidaus saugumo strategija, Informacinės technologijos, Vadyba, Administravimas, Ekonomika, Verslo teisė, Tarptautiniai santykiiai) ir magistro (Pedagogika, Administravimas, Šalies vidaus saugumo strategija) studijų programų bei daugiau nei 40 antrosios pakopos kursų. RAE į gyvendinamos ir dvi pirmosios pakopos studijų programos anglų kalba: Vadyba (3 metų bakalauro studijos) ir Informacinės technologijos (3,5 metų trukmės inžinerinės studijos).

Abiejų pakopų studijų programos siūlo gausybę darbo rinkos poreikius įgyvendinančių specialybių. RAE kasmet studijuoja gausus, lengvai į Lenkijos švietimo sistemą besiintegruojančių studentų skaičius iš Ukrainos, Baltarusijos, Turkijos, Ispanijos, Bulgarijos ir daugelio kitų šalių. Šiuo metu mokykloje mokosi apie 300 studentų iš užsienio šalių. RAE įsikūrusi moderniuose Radom miesto (apie 100 kilometrų į pietus nuo Varšuvos) centre esančiuose pastatuose, tarp kurių yra, pvz. Teismo ekspertizės laboratorija ir Mobili šaudykla. Mūsų tikslas yra ruošti kvalifikuotus verslo, vyriausybės ir socialinių organizacijų poreikius atliepiančius specialistus. Vykdydama savo švietėjišką misiją, RAE bendruomenė siekia ugdyti studentuose pagarbos žmogaus teisėms, patriotizmo, demokratijos ir atsakomybės už visuomenės bei valstybės gerovę dvasią.

Tyrimo rezultatai

100 BŪDŲ, KAIP PAGERINTI DĖSTYMĄ: DĖSTYTOJO VADOVAS

Informacija apie projekto tęstinumą:

http://www.ibs.si/index.php/en/sustainability-of-the-project.

Partneriai:

Tarptautinė verslo mokykla Liublijana, Slovėnija

Radomo aukštoji ekonomikos mokykla, Lenkija

Straipsniai:

http://www.ibs.si/index.php/en/articles-reports-online-news-for-teachers

Information in English:

Empowering teachers for a student-centred approach
100 ways to improve teaching

Partners:

International Business School Ljubljana (www.ibs.si)

IBS International Business School Ljubljana, Slovenia, is a small private University of Applied Sciences that carries out BA and MA programmes in the field of international business. IBS and its programmes are fully accredited by Slovene university education authorities. IBS International Business School Ljubljana started to develop student-centred approach in 2009. The teaching methods are based on team learning, e-learning, project work and stimulate knowledge of and respect for different cultures, consideration of ethics, creativity, and motivation of students for lifelong learning. IBS respects the principles of the Bologna declaration, tries to increase the student and personnel mobility, supported by studying in foreign languages, foreign lecturers and work practice.

IBS educates students who acquire a good command of business knowledge, foreign languages, sustainable development and public administration. IBS students are mainly adults who work especially as managers of working organizations, sales engineers, salespeople, executive secretaries, in commercial companies, marketing, in public administration, as project managers, in personnel departments, import/export firms, in tourist organizations, in medical and constructing organizations.

IBS was registered as a research institution under the number 2971. IBS performs research in the areas of economic development, international business economics, human resources management, needs of the labour market, influence of life style on work load, teaching methods, sustainable development etc.

IBS has premises in the centre of Ljubljana. It employs about 60 lecturers and/or 20 researchers. IBS includes in its work also lecturers/researchers from numerous foreign universities.

 

Kauno kolegija/University of applied sciences (www.kauko.lt)

Kauno Kolegija/University of Applied Sciences is one of the largest professional higher education institutions in Lithuania, with a community of over 7 600 students, about 1000 employees and over 18 000 graduates, who have successfully established their careers in Lithuanian and foreign companies. The university delivers the first cycle studies in the areas of technology, biomedicine, humanities, social sciences and art leading to the professional bachelor’s degree. The university has seven faculties and 2 regional departments.Since the establishment of the university opportunities were sought to build productive linkages between education, applied research and the world of business. The results are well developed relations with social partners in Lithuania and abroad, promotion of applied research initiatives and enhanced quality of the study programmes. Educational process makes it possible to expand the range of offered coursers and to improve their contents in response to the actual needs of the labour market and the requirements of European standards.

Since 2000 the number of programmes delivered by Kauno Kolegija/University of Applied Sciences has increased. At present 45 programmes in the areas of biomedicine, technology, social sciences, humanities and art are delivered. Kauno Kolegija/University of Applied Sciences degree programmes are designed with the goal to equip the learners with profound theoretical knowledge and to provide the maximum training of practical skills. Multimedia Technologies, Business English, Trade Management, Food Safety, Sports Management, Photography and Image Design are the new study programmes developed and introduced in response to economic and technological changes.Approximately 30 to 50 per cent of the total study time at Kauno Kolegija/University of Applied Sciences is spent on developing students’ practical skills. Kauno Kolegija/University of Applied Sciences is continually expanding the network of placements; longterm cooperation agreements are signed with Lithuanian and foreign businesses and organizations. The dynamics of placements is also upheld by personal initiative of the faculty and students based on mutual agreements with different organizations.

Kauno Kolegija/University of Applied Sciences is a leader in ensuring the flexibility and accessibility of education. The students can choose distance courses or a mixed mode of studies. Study materials and other education related information is presented in the virtual learning environment.

 

Teachers use interactive knowledge transfer methods, implement and develop new teaching and learning tools in view of the changing learning styles and emerging technological innovations so that information is communicated in the most comprehensible way.

Kauno Kolegija/University of Applied Sciences is ahead of Lithuanian professional higher education institutions by the number of students going to study or work abroad as part of their degree programme. Each year over 200 students participate in the Erasmus student exchange programme. Outbound mobility is also increased due to active participation of the faculty members and students in intensive Erasmus, NordPlus or bi-lateral cooperation programmes. Kauno Kolegija/University of Applied Sciences collaborates with more than 150 foreign higher education institutions in 33 countries of the world. Studies for a semester or a full academic year in Finland, Denmark, Portugal, and France are the most popular among students. Two study programmes, i.e. Tourism and Hotel Management and General Practice Nursing are delivered in a foreign language. These programmes are often chosen by students from different countries, they are very popular among foreign exchange students too.

Radom Academy of Economics (www.vsg.pl)

Radom Academy of Economics (RAE) is a young (17 years) but constantly progressing the largest in Radom non-state school of Higher Education gaining worldwide recognition. RAE has 3 faculties (Faculty of Humanities, Faculty of Strategic and Technical Studies, Faculty of Legal Sciences) and provides many Bachelor degree programmes (Pedagogics, Psychology, Journalism and Social Communication, Internal Security, Information Technology, Management, Administration, Economics, Law in Business and International Relations), Master degree programmes (Pedagogics, Administration, Internal Security) and over 40 postgraduate courses. RAE also runs two first-cycle degree programmes in English: Management (Bachelor degree lasting 3 years) and Information Technology (Engineering studies lasting 3,5 years). Both degree programmes offer a variety of specialties adjusted to demands of present labor market. RAE every year attracts hundreds of international students coming from Ukraine, Belarus, Turkey, Spain, Bulgaria and many other countries that easily adapt themselves into present educational system. At present, RAE has a pleasure to host almost 300 international students that enjoy studying and living in Radom. The premises of our academy are located right in the city center of Radom (a city situated about 100 km south of Warsaw) and comprise the latest infrastructure including, e.g., the Forensic Laboratory and Mobile Shooting Range. Our mission is to educate skilled managers for business needs, government and social organizations. The academy fulfilling its educational activities aims to educate students in the spirit of respect for human rights, patriotism, democracy and responsibility for the welfare of society and state.

Įvykusios konferencijos:

Konferencijos data Konferencijos pavadinimas
2017-05-04 Mokslinė-praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“
2017-03-22 Mokslinė-praktinė studentų  konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2017“
2016-10-06 Konferencija „Europa pokyčių akivaizdoje“, Kauno kolegija
2016-01-22 Tarptautinis verslo forumas “International Business Experience for Students, Academics and Entrepreneurs: Latvia, Lithuania and Poland Perspective”, Kauno kolegija
2015-01-23 Tarptautinis verslo forumas “International Business Experience for Students, Academics and Entrepreneurs: Latvia, Lithuania and Poland Perspective”, Lenkija, Bialystoko technologijų universitetas
2015-04-02 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Naujų idėjų beieškant: vadyba, ekonomika ir teisė 2015“, Kauno kolegija
2014-04-17 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Naujų idėjų beieškant: vadyba, ekonomika ir teisė 2014“, Kauno kolegija
2014-09-18/19 Konferencija  „Lietuva – 10 metų Europos Sąjungoje: ekonominiai ir socialiniai aspektai“,  Druskininkai
2013-03-06 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2013“, Kauno kolegija
2012-03-07 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Vadybos studijos: probleminis mokymas ir multidiscipliniškumas“, Kauno kolegija
2011-04-14 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“, Kauno kolegija
2010-04-23 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“, Kauno kolegija

 

VF studentų  konferencijos:

Konferencijos data Konferencijos pavadinimas
2019-04-17 Mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu“, Kauno kolegija
2018-04-17 Mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu“, Kauno kolegija
2016-11-22/23 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Teisės aktualijos 2016“, Kauno kolegija
2016-03-17 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016“, Kauno kolegija
2015-03-19 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015“, Kauno kolegija
2015-09-16 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2015“, Kauno kolegija
2014-04-03 Tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų  požiūris 2014“, Kauno kolegija
2014-12-10 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2014“, Kauno kolegija
2013-09-25 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras “Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste“, Kauno kolegija
2013-03-19 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų vadybininkų požiūriu“, Kauno kolegija
2012-03-12 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų vadybininkų požiūriu“, Kauno kolegija