Verslo fakultete plėtojamos Socialinių mokslų tyrimų kryptys:

Vadybos krypties tyrimai:

 • Rinkos tyrimai
 • Vartotojų elgsenos tyrimai
 • Darbuotojų motyvacijos ir motyvavimo tyrimai
 • Tarpkultūrinės komunikacijos  ypatumai
 • Įmonių socialinės atsakomybės tyrimai

Ekonomikos krypties tyrimai:

 • Privataus ir viešojo sektoriaus įmonių veiklos analizė
 • Aplinkosaugos ir darnios plėtros  tyrimai
 • Finansų teisės tyrimai

Teisės krypties tyrimai:

 • Civilinės ir darbo  teisės tyrimai
 • Administracinės teisės tyrimai
 • Socialinės apsaugos teisės tyrimai
 • Šeimos teisės tyrimai

Edukologiniai tyrimai:

 • Studijų programų kokybės tyrimai
 • Studijų proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo tyrimai
 • Kūrybiškumo svarba versle ir jo ugdymo galimybės
 • Dėstytojų ir studentų darbo laiko efektyvumo tyrimai

Projektai

APIE PROJEKTĄ

Pagrindiniai į studentą orientuoto mokymosi skiriamieji bruožai yra dėmesys individualiai besimokančiojo patirčiai, perspektyvoms, išsilavinimui, interesams, gabumams ir poreikiams (Harkema ir Schout, 2008). Laikantis šio požiūrio, dėstytojai orientuojasi į tai, ką studentai turėtų išmokti, ir pabrėžia, kodėl (Bransford, Vye ir Bateman, 2002). Dėstytojai atsižvelgia į turimas studentų žinias (Bransford, Brown, Cocking, 2000; Protheroe, 2007), sudaro galimybes studentams mokytis, dažnai keičia mokymo metodus, padeda studentams, turintiems mokymosi sunkumų, atsižvelgia į jų esamas bendrąsias žinias. Dėstytojai aptaria su studentais, kurios mokymosi veiklos padeda pasiekti gerų mokymosi rezultatų, skatina juos ieškoti alternatyvų ir bandyti savarankiškai priimti sprendimus. Egzaminų klausimai siejasi su realaus gyvenimo situacijomis, ir jų tikslas nėra suskirstyti studentus pagal jų gautus balus ar pažymius. Vienas iš klausimų, iškilusių tyrimo metu, buvo išsiaiškinti, ar reikia ir kaip reikia individualizuoti mokymosi procesą pagal studento asmeninius poreikius. Aslan, kaip cituojama iš Reigeluth (2013) straipsnio, teigia, kad šiuolaikinė švietimo sistema turėtų spręsti problemas, susijusias su dabartinių studentų poreikiais, palengvinti studijų procesą ir paruošti studentus socialiniam gyvenimui.

Kiekviena švietimo sistema turėtų žiūrėti į studentą kaip į studentą su specialiais poreikiais ir nereikalautų, kad visi studentai mokytųsi tuo pačiu būdu.

Projekto tikslas – išanalizuoti pastarųjų metų tyrimų SOM (į studentą orientuotas mokymasis) srityje duomenis ir atlikti empirinį tyrimą apie tai, kaip aukštųjų mokyklų dėstytojai taiko šią pedagoginę paradigmą stengdamiesi individualizuoti mokymąsi ir kokių problemų jiems iškyla.

Tyrimą sudaro dvi dalys: kritinė šiuolaikinės literatūros SOM tema apžvalga ir universitetų dėstytojų anketinės apklausos duomenų analizė. Pirmoje literatūros analizės dalyje aptariamos pagrindinės teorinės sąvokos: išsireiškimo „dėstytojų įgalinimas taikyti į studentą orientuotą mokymąsi“ interpretacija, trumpa istorinė SOM vystymosi apžvalga, šios sąvokos aiškinimas, teigiami atsiliepimai ir kritinės pastabos apie šią teoriją ir jos taikymą. Antroje literatūros apžvalgos dalyje pateikiamas kritinis šiuolaikinės literatūros apie į studentą orientuotą mokymąsi vertinimas. Čia aptariamas mokymosi procesas, populiariausi SOM modeliai ir grįžtamosios informacijos pateikimo svarba. Tyrimas atskleidžia faktą, kad į studentą orientuotas mokymasis taikomas įvairiose profesinėse ir geografinėse srityse, o taip pat ir didelėse studijuojančiųjų grupėse. Nors dėstytojai ir studentai žino apie tai ir taiko SOM, jiems reikalingos žinios ir pagalba praktiškai taikant šią paradigmą. Trečioje dalyje aptariamas dėstytojo vaidmuo įgyvendinant SOM aukštajame moksle. Siekiant įvertinti dėstytojo vaidmenį į studentą orientuotų studijų kontekste, čia pabrėžiama Bolonijos sistemos taikant SOM svarba, aptariama į studentą orientuotų studijų sąvoka bei pateikiama įvairių dokumentų ir mokslinės literatūros analizė. Projekte dalyvauja keturios Europos šalys, trys aukštojo mokslo institucijos ir vienas Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tyrimo centras, kuris kuria ir remia programas, skirtas dėstytojams ir vadovams.

PROJEKTO PARTNERIAI

1) Tarptautinė verslo mokykla Liublijana, Slovėnija

Liublianos Tarptautinio Verslo Mokykla (TVM) yra nedidelė privati kolegija, vykdanti Tarptautinio verslo Bakalauro studijų programą. TVM ir jos vykdomos programos yra pilnai akredituotos Slovėnijos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.

Tarptautinio verslo programa susideda iš trijų krypčių, viena susijusi su užsienio kalbomis, antra su tvariu vystymusi, ir trečia su viešu administravimu. Dauguma dalykų yra dėstomi slovėnų, taip pat ir anglų kalbomis. Liublianos TVM pradėjo taikyti į studentą orientuotas studijas 2009 metais. Mokymo metodai pagrįsti komandiniu mokymusi, e-mokymusi, projektiniu darbu, ir žinių siekimu, pagarba skirtingoms kultūroms, dėmesiu etikai, kūrybiškumu, studentų motyvavimu mokytis visą gyvenimą. TVM laikosi svarbiausių Bolonijos deklaracijos principų, skatina studentų ir dėstytojų tarptautinį mobilumą, remdami užsienio kalbų mokymąsi, kviesdami užsienio lektorius ir organizuodami praktikas užsienyje.

TVM ugdo studentus, kurie įgyja svarbių verslo, užsienio kalbų, tvaraus vystymosi ir viešojo administravimo žinių. TVM studentai daugiausia yra suaugusieji, dirbantys organizacijų vadovais, pardavimų vadybininkais, pardavėjais, administratoriais komercinėse, rinkodaros, viešojo administravimo įmonėse, projektų vadovais, žmogiškųjų išteklių skyriuose, importo / eksporto įmonėse, turizmo, medicinos ir statybų organizacijose.

TVM buvo įregistruota kaip mokslinių tyrimų institucija Nr.2971. TVM atlieka tyrimus ekonominės plėtros, tarptautinio verslo ekonomikos, žmogiškųjų išteklių valdymo, poreikių darbo rinkos, darbo krūvio įtakos gyvensenos, mokymo metodų klausimais, taip pat tvaraus vystymosi ir kitose srityse.

TVM yra įsikūrusi Liublianos miesto centre. Kolegijoje dirba apie 60 lektorių ir/ar 20 mokslininkų, į mokymo veiklą taip pat įtraukiami dėstytojai ir tyrėjai iš įvairių užsienio universitetų

2 ) KAUNO KOLEGIJA, Lietuva

Šiandien Kauno kolegija – viena didžiausių kolegijų Lietuvoje, kurios bendruomenę sudaro daugiau negu 7600 studentų, apie 1000 darbuotojų ir 18 000 absolventų, sėkmingai įsitvirtinusių įvairiose Lietuvos ir užsienio įmonėse. Kolegijoje vykdomos pirmosios pakopos profesinio bakalauro laipsnį suteikiančios technologijos, biomedicinos, humanitarinių, socialinių mokslų bei meno sričių studijos. Kolegija vienija 4 fakultetus ir 2 regioninius skyrius.

Nuo pat institucijos įsteigimo pradžios ieškota galimybių kurti produktyvias sąsajas tarp studijų, mokslo taikomosios veiklos ir veiklos pasaulio, kurių rezultatas – ryšių su socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje plėtra, mokslo taikomųjų tyrimų organizavimo iniciatyvų skatinimas bei studijų programų ir proceso tobulinimas, siekiant išplėsti programų pasiūlą ir įgyvendinti turinio pakeitimus, atitinkančius realią darbo rinkos situaciją ir europinius standartus.

Kauno kolegijoje nuo 2000 metų išaugo studijų programų skaičius. Šiuo metu realizuojamos 45 biomedicinos, technologijos, socialinių, humanitarinių mokslų ir meno sričių studijų programos. Pastaruoju metu ypač patrauklios ir konkurencingos biomedicinos studijų srities programos, auga technologijų studijų srities paklausa. Kauno kolegijos studijų programos yra sukurtos taip, kad besimokantieji per studijų laikotarpį galėtų įgyti tvirtas teorines žinias ir maksimaliai išlavintų praktinius įgūdžius. Reaguojant į ekonominius ir technologinius pokyčius buvo sukurtos ir pradėtos realizuoti naujos multimedijos technologijų, verslo anglų kalbos, prekybos vadybos, maisto saugos, sporto vadybos, fotografijos, įvaizdžio dizaino bei kitos studijų programos.

Kauno kolegijoje vidutiniškai nuo 30 iki 50 procentų viso studijų programos laiko yra skiriama praktiniams studentų įgūdžiams formuoti. Kauno kolegijoje nuolat plečiamas praktikos vietų tinklas, pasirašomos ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis ir organizacijomis. Praktikos vietų dinamiką palaiko ir asmeninė darbuotojų, studentų iniciatyva, pagrįsta geranoriškais susitarimais su įvairiomis organizacijomis.

Kauno kolegija lyderiauja užtikrindama studijų lankstumą ir prieinamumą. Studentams sudaromos sąlygos studijuoti nuotoliniu ar mišriu būdu. Virtualioje mokymosi aplinkoje pateikiama studijoms skirta medžiaga bei kita su studijų organizavimu susijusi informacija.

Kauno kolegija pirmauja tarp Lietuvos kolegijų pagal išvykstančių dalinėms studijoms ar praktikai į užsienį studentų skaičių. Kiekvienais metais per 200 studentų dalyvauja „Erasmus+“ mainų programoje. Išvykstamąjį mobilumą didina ir aktyvus kolegijos studentų, dėstytojų dalyvavimas intensyviose studijų programose, kurios yra vykdomos pagal „Erasmus+“, „NordPlus“ programas arba tarpusavio susitarimu su partneriais. Kauno kolegija bendradarbiauja su daugiau kaip 150 užsienio aukštųjų mokyklų iš 33 pasaulio šalių: tarp kolegijos studentų populiariausios dalinės studijos Suomijoje, Danijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse.

Kolegijoje realizuojama studijų programa užsienio kalba – Turizmo ir viešbučių vadyba.

3) Radomo aukštoji ekonomikos mokykla, Lenkija

Radomo aukštoji ekonomikos mokykla (RAE) yra tarptautiniu mastu pripažinta didžiausia privati aukštojo mokslo institucija skaičiuojanti 17 savo veiklos metus. RAE yra trys fakultetai (Humanitarinių mokslų, Strateginių ir techninių mokslų, Teisės mokslų), kuriuose įgyvendinama visa eilė bakalaurinių (Pedagogika, Psichologija, Žurnalistika ir socialinė komunikacija, Šalies vidaus saugumo strategija, Informacinės technologijos, Vadyba, Administravimas, Ekonomika, Verslo teisė, Tarptautiniai santykiiai) ir magistro (Pedagogika, Administravimas, Šalies vidaus saugumo strategija) studijų programų bei daugiau nei 40 antrosios pakopos kursų. RAE į gyvendinamos ir dvi pirmosios pakopos studijų programos anglų kalba: Vadyba (3 metų bakalauro studijos) ir Informacinės technologijos (3,5 metų trukmės inžinerinės studijos).

Abiejų pakopų studijų programos siūlo gausybę darbo rinkos poreikius įgyvendinančių specialybių. RAE kasmet studijuoja gausus, lengvai į Lenkijos švietimo sistemą besiintegruojančių studentų skaičius iš Ukrainos, Baltarusijos, Turkijos, Ispanijos, Bulgarijos ir daugelio kitų šalių. Šiuo metu mokykloje mokosi apie 300 studentų iš užsienio šalių. RAE įsikūrusi moderniuose Radom miesto (apie 100 kilometrų į pietus nuo Varšuvos) centre esančiuose pastatuose, tarp kurių yra, pvz. Teismo ekspertizės laboratorija ir Mobili šaudykla. Mūsų tikslas yra ruošti kvalifikuotus verslo, vyriausybės ir socialinių organizacijų poreikius atliepiančius specialistus. Vykdydama savo švietėjišką misiją, RAE bendruomenė siekia ugdyti studentuose pagarbos žmogaus teisėms, patriotizmo, demokratijos ir atsakomybės už visuomenės bei valstybės gerovę dvasią.

Tyrimo rezultatai

100 BŪDŲ, KAIP PAGERINTI DĖSTYMĄ: DĖSTYTOJO VADOVAS

Informacija apie projekto tęstinumą:

http://www.ibs.si/index.php/en/sustainability-of-the-project.

Partneriai:

Tarptautinė verslo mokykla Liublijana, Slovėnija

Radomo aukštoji ekonomikos mokykla, Lenkija

Straipsniai:

http://www.ibs.si/index.php/en/articles-reports-online-news-for-teachers

Video:

Minčių žemėlapis
Projektinis mokymasis

Information in English:

Empowering teachers for a student-centred approach
100 ways to improve teaching

Įvykusios konferencijos:

Konferencijos data Konferencijos pavadinimas
2017-05-04 Mokslinė-praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“
2017-03-22 Mokslinė-praktinė studentų  konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2017“
2016-10-06 Konferencija „Europa pokyčių akivaizdoje“, Kauno kolegija
2016-01-22 Tarptautinis verslo forumas “International Business Experience for Students, Academics and Entrepreneurs: Latvia, Lithuania and Poland Perspective”, Kauno kolegija
2015-01-23 Tarptautinis verslo forumas “International Business Experience for Students, Academics and Entrepreneurs: Latvia, Lithuania and Poland Perspective”, Lenkija, Bialystoko technologijų universitetas
2015-04-02 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Naujų idėjų beieškant: vadyba, ekonomika ir teisė 2015“, Kauno kolegija
2014-04-17 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Naujų idėjų beieškant: vadyba, ekonomika ir teisė 2014“, Kauno kolegija
2014-09-18/19 Konferencija  „Lietuva – 10 metų Europos Sąjungoje: ekonominiai ir socialiniai aspektai“,  Druskininkai
2013-03-06 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2013“, Kauno kolegija
2012-03-07 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Vadybos studijos: probleminis mokymas ir multidiscipliniškumas“, Kauno kolegija
2011-04-14 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“, Kauno kolegija
2010-04-23 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“, Kauno kolegija

 

VF studentų  konferencijos:

Konferencijos data Konferencijos pavadinimas
2019-04-17 Mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu“, Kauno kolegija
2018-04-17 Mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu“, Kauno kolegija
2016-11-22/23 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Teisės aktualijos 2016“, Kauno kolegija
2016-03-17 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016“, Kauno kolegija
2015-03-19 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015“, Kauno kolegija
2015-09-16 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2015“, Kauno kolegija
2014-04-03 Tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų  požiūris 2014“, Kauno kolegija
2014-12-10 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2014“, Kauno kolegija
2013-09-25 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras “Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste“, Kauno kolegija
2013-03-19 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų vadybininkų požiūriu“, Kauno kolegija
2012-03-12 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų vadybininkų požiūriu“, Kauno kolegija