Pedagogikos katedra

Pedagogikos katedros tikslas – parengti pedagogus, gebančius atskleisti ir puoselėti individualius  vaiko poreikius, pomėgius, gebėjimus, ugdyti jo savarankiškumą, kūrybiškumą, pažinimą, norą ir gebėjimą mokytis; gebančius bendrauti, bendradarbiauti, teikti paramą bei pagalbą tiek vaikui, tiek  jo šeimai.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų metu studentai gilinasi į vaiko raidos teorijas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/-si metodikas, vysto gebėjimus įžvelgti vaikų individualumą, skirtingumus,  poreikius,  mokosi diferencijuoti,  individualizuoti, integruoti ugdymo/-si  procesą,  kurti saugią,  mokymąsi skatinančią ugdomąją  aplinką, vertinti individualius ugdytinių pasiekimus,  planuoti ir organizuoti į kiekvieną vaiką orientuotą ugdymo/-si procesą, numatyti ir valdyti reikalingus išteklius, naudoti mokymo/-si priemones bei metodus, atliepiančius šiuolaikinę informacinę kultūrą.

Pedagogikos katedros studentai nagrinėja istorinius, filosofinius, psichologinius, tarpkultūrinius ugdymo mokslo aspektus, analizuoja švietimo politikos,  darnaus vystymosi,  vadybos ir lyderystės teorijas; drauge su dėstytojais ir socialiniais partneriais inicijuoja ir vykdo pedagoginės veiklos tyrimus, projektus, pritaikydami šiuolaikinius informacijos kaupimo, analizės ir sisteminimo būdus, analizuoja bei interpretuoja gautus rezultatus; dalyvauja mokslinėse-praktinėse konferencijose,  šalies ir tarptautiniuose projektuose,  kituose renginiuose. Pedagogines praktikas studentai atlieka lyderiaujančiose, skirtingomis ugdymo metodikomis dirbančiose šalies ugdymo įstaigose.

Vėlyvą rudenį Pedagogikos katedra organizuoja mokslinę praktinę konferenciją „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo problematika”, kurioje gerąja patirtimi dalijasi šalies ir užsienio pedagogai bei pedagogų rengėjai. Katedros dėstytojai, studentai, socialiniai partneriai kasmet dalyvauja tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys“; pedagogines praktines kompetencijas tobulina stažuodamiesi šalies ir užsienio ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pedagogikos katedroje kasmet vyksta ir tradiciniai studentų  renginiai: studentų bei dramos, muzikos, dailės dėstytojų inicijuojami ir atliekami skirtingų žanrų spektakliai, koncertai; studentų pagamintų ugdymo/-si priemonių parodos; šventinės popietės, skirtos prisiminti lietuviškas švenčių tradicijas (adventas, Užgavėnės); užsienio kalbų dienos renginiai; poezijos vakaronės;  lopšeliuose-darželiuose studentų inicijuotos ir įgyvendintos projektinės veiklos pristatymai ir kt., į kuriuos kviečiami Kauno kolegijos bendruomenės nariai, socialiniai partneriai, pedagogai bei jų mažieji ugdytiniai. Kiekvieną gegužę Pedagogikos katedros studentai aktyviai dalyvauja tarptautinėje studentų konferencijoje „Idėjų forumas“, kurioje dalinasi tiriamosios veiklos rezultatais, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose, mainų programose įspūdžiais bei kita gerąja patirtimi. Vasarai prasidėjus, katedros studentai savanoriauja Kauno kolegijos organizuojamoje vaikų vasaros stovykloje, vykdo socialinius projektus, inicijuoja gerumo akcijas. Kiekvienais metais, Pedagogikos katedrai pasipildžius naujais nariais, organizuojami ir nauji renginiai, nes studentų iniciatyvų  palaikymas  – vienas iš katedros veiklos akcentų.

Pedagoginis darbas yra sunkus, matomas ir vertinamas, reikalaujantis daug išmanymo, gebėjimų, nuolatinio asmeninio tobulėjimo, kantrybės, atsakingumo. Tačiau tai – viena iš nedaugelio profesijų,  kasdien dovanojančių teigiamas  emocijas,  džiugias akimirkas,  nuoširdžias šypsenas, komplimentus.  Tai – viena iš specialybių, kurių rezultatas nėra matomas išsyk, tačiau vėliau jis  – itin ryškus, reikšmingas, jaudinantis.