Kalbų centras

Kalbinė kompetencija yra būtina gyvenimo ir veiklos šiuolaikinėje visuomenėje sąlyga. Užsienio kalbų mokėjimas atveria platesnes galimybes naudotis naujausiomis informacijos bei komunikacijos technologijomis, integruotis į šalies ir pasaulio bendruomenę, sudaro sąlygas visapusiškai tobulėti, padeda giliau pažinti kitas kultūras, bendrauti bei dalintis bendražmogiškomis vertybėmis su kitų tautų žmonėmis.

Kalbų centre realizuojamose Anglų kalbos ryšiams su visuomene (dėstoma dvejomis kalbomis – lietuvių arba anglų) ir Verslo anglų kalbos studijų programose rengiami specialistai, mokantys taisyklingai bendrauti dalykine anglų kalba; tinkamai vartojantys verslo ir ryšių su visuomene profesinius terminus; mokantys organizuoti ir valdyti vidinę bei išorinę įmonės komunikaciją lietuvių ir užsienio kalbomis; kuriantys ir vertinantys informacinius produktus; plečiantys ir palaikantys tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą; formuojantys organizacijos įvaizdį lietuvių ir užsienio kalbomis; taikantys įvairias integruotos komunikacijos strategijas; lanksčiai reaguojantys į rinkos pokyčius ir prisitaikantys prie kintančių aplinkos sąlygų; išmanantys Lietuvių kalbos normas ir redagavimo principus bei juos taikantys rengiant, redaguojant ir verčiant įvairaus pobūdžio dokumentus; taikantys vertimo principus versdami pokalbius, diskusijas ir įvairius tekstus; naudojantys šiuolaikines informacijos technologijas ir specializuotus įrankius versdami tekstus ir valdydami informaciją.

Šiems rezultatams pasiekti studijų procesas yra virtualizuojamas, taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai. Studentams sukuriama edukacinė aplinka, skatinanti kūrybiškumą ir inovatyvumą, sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksijas. Kalbų centre realizuojamose studijų programose studentai motyvuojami dalyvauti studijų procese, todėl paskaitų metu yra kuriama diskusinė aplinka, skatinanti studentų probleminį ir kritinį mąstymą, dialogą su dėstytoju. Studentų aktyvumas Kalbų centre taip pat skatinamas ir rengiant tradicinius renginius: Europos kalbų dieną bei Tarptautinę vertėjų dieną, organizuojant forumą „Kalba, kultūra, komunikacija“.

Įtvirtindami įgytas žinias ir siekdami naujų, studentai praktikas atlieka įvairaus tipo įmonėse: žiniasklaidos kanaluose, vertimų biuruose, kultūros ir socialinių paslaugų centrų, gamybos įmonių komunikacijos ir informacijos tarnybose, o taip pat yra skatinami pradėti verslą, patys susikurti sau darbo vietas.

Kalbų centras išskirtinis ir tuo, jog veikia ir kaip administracinis padalinys, plėtojantis daugiakalbystės idėją Kauno kolegijoje. Čia tobulinamos ne tik kolegijos personalo anglų kalbos kompetencijos, bet ir rūpinamasi, kad studentams būtų sudarytos sąlygos studijuoti kuo daugiau užsienio kalbų: nuo vokiečių, prancūzų, italų, ispanų iki norvegų, suomių, nyderlandų, arabų ir kt.

Kaip teigia filosofas L. J. J. Vitgenšteinas: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ (angl. The limits of my language means the limits of my world), (liet. Mano kalbos ribos – tai mano pasaulio ribos).