Š.m. sausio 7 – birželio 30 dienomis, Aplinkos inžinerijos katedroje Geodezijos studijų programoje (nuotoliniu būdu) pagal parengtus individualius mokymo(si) planus, stažavosi dėstytojai dr. Myroslav Smoliarchuk, dr. Ivan Rii, Oleg Bida, dr. Pavlo Kolodyi iš Ukrainos Lvovo valstybinio agrarinio universiteto bei dr. Vira Sai, dr. Nazar Stupen iš Lvovo valstybinio politechnikos universiteto. Ilgalaikės stažuotės metu dėstytojai pagilino profesines žinias ir praktinius įgūdžius kartografijos, geodezijos, inžinerinės geodezijos, žemėtvarkos ir nekilnojamojo turto dalykuose, dirbant su specializuotomis programomis, kuriant kartografijos produktus, analizuojant žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo ypatumus Lietuvoje bei inžinerinių matavimo procesų automatizavimą, naudojamas koordinačių sistemas.

Užsienio dėstytojų stažuotėms vadovavo ir konsultacijas pagal sudarytas mokslo užsakomosios veiklos sutartis be finansinio atlygio, teikė Aplinkos inžinerijos katedros dėstytojai dr. Donatas Rekus, dr. Vytautė Juodkienė, Ilona Urbanavičienė, Aurelijus Živatkauskas, dr. Ina Živatkauskienė. Plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą, aptartos galimos tęstinės bendrų tyrimų tematikos, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose galimybės, bendrų straipsnių rengimas. Pažymėtina, kad katedros dėstytojai Ilona ir Valdas Urbanavičiai, jau keletą metų glaudžiai bendradarbiaujama su Lvovo valstybiniu agrariniu universitetu, vykdo bendrus tyrimus, dalyvauja abiejų institucijų organizuojamose konferencijose, į mokslo taikomąją veiklą įtraukiant ir Geodezijos studijų programos studentus.

Lvovo valstybinio agrarinio universiteto Geodezijos ir geoinformatikos katedros vedėjas Dr. Pavlo Kolodiy, dėkoja už suteiktą galimybę kelti kvalifikaciją Kauno kolegijoje ir džiaugiasi puikiu ilgalaikės stažuotės proceso organizavimu, dalyko mokymo didaktika, Aplinkos inžinerijos katedros dėstytojų aukšta kvalifikacija bei geranoriškumu plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą.