Kolegijos veiklų tarptautiškumo didinimas yra vienas iš Kauno kolegijos Integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų strateginių prioritetų.

Kauno kolegija pirmauja tarp Lietuvos kolegijų pagal išvykstančių dalinėms studijoms ir praktikai į užsienį studentų skaičių.  Kiekvienais metais  mainų programose dalyvauja per 300 kolegijos studentų. Išvykstamąjį mobilumą didina ir aktyvus kolegijos studentų ir dėstytojų dalyvavimas intensyviose studijų programose bei projektuose.

Tarptautinės veiklos kryptys

 • dvipusis studentų, dėstytojų ir administracijos darbuotojų mobilumas;
 • tarptautinių studijų organizavimas;
 • Kauno kolegijoje realizuojamų studijų programų tarptautiškumo didinimas;
 • tarptautinių projektų rengimas ir dalyvavimas juose.

Kauno kolegijoje didelis dėmesys yra skiriamas:

 • palankios tarptautiškumui aplinkos kūrimui,
 • akademinio personalo ir kitų darbuotojų kompetencijų, reikalingų darbui multikultūrinėje aplinkoje, plėtojimui,
 • studijų programų anglų kalba rengimui.

„Erasmus +“ chartija

Kauno kolegijai suteikta „Erasmus +“ chartija aukštajam mokslui 2014–2020 metams. Pasirašydama chartiją Kauno kolegija įsipareigoja prisidėti prie Europos aukštojo mokslo modernizavimo ir tarptautiškumo didinimo programos įgyvendinimo pagal šiuos prioritetus:

 • didinti prieinamumo lygius, tenkinant absolventų ir tyrėjų poreikius;
 • gerinti aukštojo mokslo kokybę;
 • gerinti kokybę per mobilumą ir užsienio bendradarbiavimą;
 • susieti aukštąjį mokslą, tyrimus ir verslą, siekiant kokybės bei regionų plėtros;
 • gerinti valdymą ir finansavimą.

Kauno kolegijos veiklos principai ir tarptautinė plėtra siekiant šio tikslo yra išdėstyta Kauno kolegijos „Erasmus+“ politikos nuostatose 2014-2020

Partneriai

Kauno kolegija yra šių tarptautinių asociacijų ir tinklų narė:

Siekdama sėkmingai integruotis į ES erdvę bei lygiateisiškai dalintis gerąja patirtimi su kitomis šalimis, Kauno kolegija ir jos atstovai yra šių tarptautinių asociacijų ir tinklų nariai:

 • EURASHE (Europos aukštųjų neuniversitetinių mokyklų asociacija);
 • EAIE (Europos Tarptautinių studijų asociacija);
 • UASNET (Europos taikomųjų mokslų universitetų tinklas);
 • BUSINET (Tarptautinė verslo mokymo institucijų asociacija);
 • EAEC (Europos Erasmus koordinatorių asociacija);
 • ICEIGATM (tarptautinis tinklas, vienijantis grafinio dizaino srities specialybes realizuojančias mokymo institucijas);
 • ENPHE (Europos aukštųjų mokyklų, rengiančių kineziterapijos specialistus, tinklas);
 • UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (tarptautinis tinklas, vienijantis socialinės atsakomybės principus įgyvendinančias organizacijas).

Kauno kolegija yra Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo švietimo srityje programos NordPlus tinklų aktyvi dalyvė:

 • EkoTekNord (AM tinklas,  plėtojantis  bendradarbiavimą verslo, inžinerijos, logistikos, komunikacijų ir žiniasklaidos, entreprenerystės ir inovacijų skatinimo  srityse);
 • NOBANET (tinklas SVV įmonių tarptautiškumo plėtojimui);
 • WELLTOUR (AM tinklas, bendradarbiaujantis sveikatinimo turizmo srityje);
 • NEWELRA  (AM tinklas, bendradarbiaujantis verslumo ir alternatyvių verslų kūrimo  srityse, siekiant sustiprinti socialinį ir ekonominį kaimiškų vietovių vystymąsi).

Kauno kolegija aktyviai bendradarbiauja su daugiau kaip 200 užsienio partnerių pagal Europos Sąjungos „Erasmus+“ programą.
Kauno kolegijos Erasmus+ partneriai ES ir asocijuotose šalyse
Kauno kolegijos Erasmus+ partneriai kitose šalyse

Tarptautinės veiklos koordinavimas

Įgyvendinant  kolegijos  tarptautiškumo plėtros veiklas Kauno kolegijoje įkurtas Tarptautinių studijų skyrius, kurio pagrindinės funkcijos yra:

 • organizuoti ir administruoti tarptautinius dėstytojų ir studentų mainus pagal įvairias tarptautines programas ir dvišalius susitarimus;
 • koordinuoti „Erasmus+“ programos  įgyvendinimą  kolegijoje,
 • vykdyti užsienio studentų priėmimą nuolatinėms studijoms ir atlikti kitas funkcijas.

Tarptautinę veiklą akademiniuose padaliniuose koordinuoja projektų koordinatoriai.

Naudingos nuorodos