• Renginiai

  2017 m. rugsėjo mėn.
  P A T K P Š S
  « Rgp   Spa »
   123
  45678910
  1112131415
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  16
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  17
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  18192021222324
  252627282930  
 • Statutas

  Kauno kolegijos statutas

  (Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 953)

  I.         BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.   Kauno kolegijos statutas (toliau – Statutas) nustato Kauno kolegijos pavadinimą, buveinės adresą, teisinę formą, veiklos tikslus ir uždavinius, veiklos sritis ir rūšis, mokslo ir studijų organizavimo pagrindines nuostatas, kolegijos organus ir jų kompetenciją, jų rinkimo (skyrimo, šaukimo) ir atšaukimo tvarką, studentų ir darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, studentų priėmimo ir šalinimo tvarką, ginčų tarp studentų, administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisijų sudarymo, ginčų nagrinėjimo ir sprendimų įgyvendinimo tvarką, lėšų šaltinius, turto ir lėšų naudojimo tvarką, filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo tvarką, statuto keitimo tvarką ir kitus kolegijos veiklos dalykus.

  2.   Kauno kolegija (toliau – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos ir plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir profesionalusis menas. Kolegijos buveinės adresas: Kaunas, Pramonės pr. 20. Kolegijos pavadinimas – Kauno kolegija.

  3.   Kolegijos steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė).

  4.   Kolegija yra viešasis juridinis asmuo. Kolegijos teisinė forma – viešoji įstaiga. Kolegija turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą banke.

  5.   Kolegijos savininkė yra Lietuvos Respublika. Kolegijos savininkės turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

  6.   Kolegija turi autonomiją, derinamą su atskaitomybe visuomenei ir apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu ir akademine laisve, apibrėžtą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr.54-2140) (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) ir Statute. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Kolegijos autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei, Vyriausybei ir Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – ministerija).

  7.   Kolegija yra paramos gavėja pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818).

  8.   Kolegija turi vėliavą, ženklus ir kitus atributus. Kolegijos akademiniai padaliniai taip pat gali turėti vėliavas, ženklus ir kitus atributus. Atributus ir jų naudojimo tvarką tvirtina Kolegijos akademinė taryba (toliau – Akademinė taryba).

  9.   Kolegija gali būti įvairių asociacijų ir kitų organizacijų narė.

   

  II. MISIJA, VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

   

  10. Kolegijos misiją, įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos taryba (toliau – Taryba).

  11. Kolegijos veiklos tikslai:

  11.1.   vykdyti studijas, teikiančias asmeniui aukštąjį koleginį išsilavinimą ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, tenkinančias Lietuvos valstybės, visuomenės ir ūkio reikmes, atitinkančias mokslo ir naujausių technologijų lygį;

  11.2.   sudaryti sąlygas tobulinti asmenų įgytas žinias ir gebėjimus;

  11.3.   ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis;

  11.4.   plėtoti regionui reikalingą taikomąją mokslinę (meninę) veiklą ir tyrimus, konsultuoti vietos valdžios institucijas, ūkio subjektus;

  12.    Kolegijos uždaviniai:

  12.1.  užtikrinti aukštos kokybės studijas, laiduojančias studijuojančiojo profesinę karjerą ir asmenybės ugdymą;

  12.2.   kurti modernią aplinką, leidžiančią taikyti šiuolaikinius mokymo (mokymosi) metodus ir būdus;

  12.3.   įgyvendinti priemones, sudarančias galimybes dėstytojams ir kitiems Kolegijos darbuotojams tobulėti, kad jie ir Kolegija pasiektų gerų veiklos rezultatų;

  12.4.   vykdyti darbo rinkai aktualias mokymo programas;

  12.5.   plėtoti tarptautines studijas;

  12.6.   plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir studijų institucijomis bei verslo subjektais;

  12.7.   užtikrinti racionalų materialinių ir finansinių išteklių naudojimą;

  12.8.     ugdyti aplinką tausojančią bendruomenę, taikyti aplinkos apsaugos kriterijus;

  12.9.   plėtoti visuomenės ekonominį, teisinį, estetinį, technologinį, informacinės kultūros ir sveikos gyvensenos švietimą;

  12.10.    plėtoti sveikatai palankias studijų, darbo ir poilsio sąlygas.

  13.    Kolegijos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Kolegijos pagrindinė veiklos rūšis – koleginių studijų vykdymas. Kolegija gali verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais.

  14.    Kitos Kolegijos veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

  14.1.  techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas – 85.32;

  14.2.   kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

  14.3.   moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;

  14.4.   augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, kodas – 01;

  14.5.   žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla, kodas – 01.6;

  14.6.   maisto produktų gamyba, kodas – 10;

  14.7.    leidybinė veikla, kodas – 58;

  14.8.    spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas – 18.1;

  14.9.       medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba, kodas – 32.50;

  14.10.   baldų gamyba, kodas – 31;

  14.11.   elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, kodas – 35;

  14.12.   vandens surinkimas, valymas ir tiekimas, kodas – 36;

  14.13.   kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kodas – 47.19;

  14.14.   apgyvendinimo veikla, kodas – 55;

  14.15.   maitinimo ir gėrimų teikimo veikla, kodas – 56;

  14.16.   kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla, kodas – 62;

  14.17.   nekilnojamojo turto operacijos, kodas – 68;

  14.18.   kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla, kodas – 79;

  14.19.   konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas – 70.22;

  14.20.   žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86;

  14.21.   nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas – 88;

  14.22.   kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90;

  14.23.   reklama ir rinkos tyrimas, kodas – 73;

  14.24.   bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas – 91;

  14.25.   architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė, kodas – 71;

  14.26.   matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma, kodas – 77.39.80;

  14.27.   sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

  14.28.   sportinė veikla, kodas – 93.1.

   

  III. PAGRINDINĖS MOKSLO IR STUDIJŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATOS

   

  15.    Studijų tvarką Kolegijoje nustato Akademinės tarybos tvirtinamas Kolegijos studijų tvarkos aprašas.

  16.    Kolegijoje mokslo ir studijų vienovė užtikrinama per glaudžią studijų, mokslo (meno) taikomųjų tyrimų ir praktikos sąveiką. Dėstytojai ir studentai dalyvauja mokslo (meno) taikomuosiuose tyrimuose ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbuose pagal verslo, pramonės ir kitų organizacijų užsakymus, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje. Mokslo (meno) taikomųjų tyrimų rezultatai naudojami studijų procese.

  17.    Studijos Kolegijoje vykdomos pagal laipsnį suteikiančias studijų programas ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas, įtrauktas į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą.

  18.    Pagrindinės studijų formos yra: nuolatinė ir ištęstinė.

  19.    Naujos studijų programos tvirtinamos Akademinėje taryboje prieš tai jas svarsčius studijų programos komitetuose ir studijų srities komitetuose.

  20.    Studijų srities komitetas – atitinkamos (humanitarinių, socialinių, technologijos, meno, fizinių, biomedicinos) studijų srities ekspertinė patariamoji institucija, kuri formuoja tos studijų srities studijų programų plėtros strategiją, teikia siūlymus dėl vykdomų ir kuriamų studijų programų tikslų ir turinio, taip pat siūlymus Akademinės tarybos nuomonei dėl vykdomų studijų programų sustabdymo (uždarymo). Komitetų sudėtį 3 metams tvirtina Kolegijos direktorius dekanų teikimu.

  21.    Studijų programos komitetas nagrinėja ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti vykdomos studijų programos turinio atnaujinimo (pakeitimo) projektus. Studijų programos komitetas gali inicijuoti naujų studijų programų rengimą arba vykdomų studijų programų sustabdymą.

  22.    Su priimamais studentais sudaromos studijų sutartys.

  23.    Priėmimo į studijas, konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus, įvertinus studentų atstovybei, nustato Akademinė taryba ir skelbia ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.

  24.    Minimalų stojančiųjų priėmimo į atskiras studijų programas skaičių nustato Kolegijos direktorius, įvertinęs fakultetų pasiūlymus, gavęs Kolegijos tarybos pritarimą ir atsižvelgdamas į galimybes užtikrinti studijų kokybę.

  25.    Kolegijoje nustatyta tvarka studentams turi būti sudaromos sąlygos studijuoti pagal individualų studijų planą, o klausytojams – pagal neformaliojo švietimo arba atskirų studijų dalykų ir jų grupių programas.

  26.    Kolegijoje gali būti organizuojamos ir kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, laipsnio nesuteikiančios studijų programos.

  27.    Asmenims, baigusiems kolegines studijas, išduodamas profesinio bakalauro diplomas ir diplomo priedėlis.

   

  IV. KOLEGIJOS ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA, JŲ RINKIMAS (SKYRIMAS, ŠAUKIMAS) IR ATŠAUKIMAS

   

  28.    Kolegijos organai sudaromi ir jų kompetencija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752)  ir Mokslo ir studijų įstatymu. Kolegialūs Kolegijos valdymo organai yra Taryba ir Akademinė taryba, vienasmenis valdymo organas – Kolegijos direktorius (toliau – direktorius).

  29.    Taryba atlieka šias funkcijas:

  29.1.   įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos viziją ir misiją;

  29.2.   įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, teikia Vyriausybei tvirtinti Statuto pakeitimus;

  29.3.   įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos strateginį veiklos planą;

  29.4.   svarsto ir tvirtina direktoriaus teikiamus Kolegijos struktūros pertvarkos planus;

  29.5.   įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;

  29.6.   įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką;

  29.7.   renka, skiria ir atleidžia direktorių;

  29.8.   nustato Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;

  29.9.   tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles;

  29.10. direktoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;

  29. 11. įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;

  29.12. svarsto direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

  29.13. tvirtina direktoriaus pateiktą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą;

  29.14. įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus, tvirtina Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Vyriausybei;

  29.15. rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje kasmet iki balandžio 1 dienos;

  29.16. atlieka kitas Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

  30.    Taryba sudaroma iš 9 narių tokia tvarka:

  30.1. studentų atstovybė savo nustatyta tvarka, o jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija) skiria vieną narį;

  30.2. kiti akademinės bendruomenės nariai (išskyrus studentus) Akademinės tarybos nustatyta tvarka skiria 4 narius;

  30.3. Akademinės tarybos nustatyta tvarka atrenkami, skiriami ir atšaukiami 4 nariai, nepriklausantys Kolegijos personalui ir studentams, iš jų vienas narys – studentų atstovybės savo nustatyta tvarka, o jeigu jos nėra, – visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos); šie 4 nariai atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą.

  31. Tarybos sudėtį viešai skelbia Akademinės tarybos pirmininkas.

  32. Tarybos kadencija – 5 metai. Ne vėliau kaip prieš mėnesį iki Tarybos nario kadencijos pabaigos Akademinės tarybos pirmininkas paskelbia sudaromos naujos Tarybos sudėtį.

  33.    Tarybos nariu gali būti asmuo, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatyme nustatytus reikalavimus. Pradėdamas eiti pareigas Tarybos narys Tarybos posėdyje pasirašo Tarybos nustatytos formos įsipareigojimą vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas. 

  34.    Taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką. Tarybos pirmininku negali būti Kolegijos personalui priklausantis asmuo ar studentas.

  35.    Taryba tvirtina savo darbo reglamentą. Taryba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Savo sprendimus Taryba skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje.

  36.    Direktorius gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise.

  37.    Jeigu Tarybos narys netinkamai vykdo Mokslo ir studijų įstatymo, Statuto, Tarybos darbo reglamento ar Mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nurodyto įsipareigojimo nustatytas pareigas arba nepasirašo Mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nurodyto įsipareigojimo, Tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į tą narį paskyrusį asmenį su prašymu atšaukti paskirtą Tarybos narį.

  38.    Jeigu Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują Tarybos narį Mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje ir Statute nustatyta tvarka skiria asmuo, skyręs Tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujasis Tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą paskelbia Akademinės tarybos pirmininkas ir Tarybos narys pasirašo Mokslo ir studijų įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nurodytą įsipareigojimą.

  39.    Tarybos nariams gali būti atlyginama už veiklą einant Tarybos nario pareigas iš Kolegijos lėšų. Išmokų dydis nustatomas Tarybos veiklos organizavimo išlaidų sąmatoje, šis dydis priklauso nuo Kolegijos pasiektų veiklos rezultatų ir kiekvieno Tarybos nario veiklos intensyvumo.

  40.    Direktorius užtikrina Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas.

  41.    Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

  42.    Akademinė taryba atlieka šias funkcijas:

  42.1.   nustato studijų tvarką;

  42.2.   tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį;

  42.3.   tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;

  42.4.   nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;

  42.5.   šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti; apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją) informuoja akademinę bendruomenę ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Kolegijos interneto tinklalapyje ar kitais Akademinės tarybos darbo reglamente nustatytais būdais;

  42.6.   Kolegijos padalinių ar administracijos siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitos visuomenei reikšmingos veiklos rezultatus, teikia garbės ir kitus vardus;

  42.7.   svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;

  42.8.   svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų;

  42.9.   svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas;

  42.10.    svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų;

  42.11.    svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;

  42.12.    svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;

  42.13.    tvirtina Kolegijos direktoriaus teikiamas dekanų kandidatūras;

  42.14.    svarsto ir tvirtina taikomųjų tyrimų ir (ar) taikomosios mokslinės (meno) ir eksperimentinės veiklos plėtros programas, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį;

  42.15.    atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

  43.    Akademinė taryba renkama 5 metams. Akademinę tarybą sudaro 33 nariai:

  43.1.   23 dėstytojus ir mokslo darbuotojus skiria dėstytojų ir mokslo darbuotojų atstovai, išrinkti akademinės bendruomenės susirinkimuose (konferencijose) juose dalyvavusiųjų balsų dauguma proporcingai dėstytojų ir mokslo darbuotojų etatų skaičiui; iš jų 7 nariai turi būti docentai ir vyresnieji mokslo darbuotojai;

  43.2.   3 nariai patenka į Akademinę tarybą pagal pareigas; direktorius yra Akademinės tarybos narys pagal pareigas, kiti 2 nariai pagal pareigas skiriami direktoriaus nustatyta tvarka;

  43.3.   7 narius skiria Studentų atstovybė, o jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija).

  44.    Akademinės tarybos veiklą reglamentuoja Akademinės tarybos patvirtintas darbo reglamentas. Pirmąjį išrinktos naujos Akademinės tarybos posėdį ne vėliau kaip per mėnesį nuo Akademinės tarybos narių išrinkimo šaukia direktorius.

  45.    Akademinė taryba paprasta visų narių balsų dauguma iš savo narių renka Akademinės tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Jie gali būti atšaukti ne mažiau kaip 2/3 visų Akademinės tarybos narių balsų dauguma. Direktorius negali būti Akademinės tarybos pirmininku.

  46.    Akademinės tarybos sudėtį ir jos pakeitimus skelbia direktorius įsakymu.

  47.    Akademinės tarybos narys atšaukiamas iš pareigų šiais atvejais:

  47.1.   jeigu nutrūksta darbo pagal pareigas, kurių pagrindu paskirtas arba išrinktas Akademinės tarybos nariu, sutartis (studentai – nutraukę arba baigę studijas Kolegijoje);

  47.2.   savo noru.

  48.    Akademinė taryba savo sprendimus skelbia viešai Kolegijos interneto tinklalapyje ir kartą per metus atsiskaito už savo veiklą Kolegijos bendruomenei.

  49.    Direktorius yra vienasmenis valdymo organas, veikia Kolegijos vardu ir jai atstovauja.

  50.    Direktorius atlieka šias funkcijas:

  50.1.   vadovauja Kolegijai, organizuoja jos veiklą, užtikrindamas Kolegijos strateginio veiklos plano įgyvendinimą;

  50.2.   leidžia įsakymus;

  50.3.   priima sprendimą dėl viešo konkurso dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti paskelbimo;

  50.4.   priima ir atleidžia Kolegijos darbuotojus;

  50.5.   Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus;

  50.6.   teikia Tarybai siūlymus dėl studijų kainos ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių nustatymo;

  50.7.   atsako už Kolegijos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais;

  50.8.   teikia Tarybai tvirtinti Kolegijos metinę veiklos ataskaitą;

  50.9.   skelbia viešai Tarybos patvirtintą Kolegijos metinę veiklos ataskaitą;

  50.10.    teikia Akademinei tarybai svarstyti ir Tarybai tvirtinti strateginį Kolegijos veiklos ir Kolegijos struktūros pertvarkos planus;

  50.11.    svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais;

  50.12. nustato Kolegijos struktūrinių padalinių veiklos principus;

  50.13.  savo įgaliojimų trukmei skiria ir atšaukia Kolegijos direktoriaus pavaduotojus, dekanus ir dekanų teikimu prodekanus;

  50.14.  teikia Akademinei tarybai tvirtinti dekanų kandidatūras; jeigu kandidatūra nepatvirtinama, teikia kitą kandidatūrą;

  50.15.  svarsto ir tvirtina Kolegijos direktoriaus pavaduotojų ir dekanų metines ataskaitas;

  50.16.  Akademinės tarybos nustatyta tvarka skatina darbuotojus ir studentus, skiria jiems drausmines nuobaudas;

  50.17.  nustato minimalų ir maksimalų studentų priėmimo į atskiras studijų programas skaičių;

  50.18.    rūpinasi studijų kokybe ir Kolegijos teikiamo aukštojo koleginio išsilavinimo lygiu;

  50.19.    atsižvelgdamas į Akademinės tarybos nuomonę, teikia siūlymus Tarybai dėl studijų programų sustabdymo (uždarymo);

  50.20.    užtikrina, kad Kolegijos veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Statutą, kitus teisės aktus;

  50.21.    atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

  51.    Direktorių renka Taryba jos nustatyta tvarka. Taryba skelbia viešą konkursą direktoriaus pareigoms eiti. Direktorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip trys penktadaliai visų Tarybos narių.

  52.    Direktoriumi gali būti asmuo, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties.

  53.    Su išrinktu direktoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Kolegijos vardu pasirašo Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos įgaliotas asmuo.

  54.    Direktoriaus kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

  55.    Jeigu direktoriaus pateikta Kolegijos metinė veiklos ataskaita Tarybos visų narių balsų dauguma nepatvirtinama, direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiamas iš pareigų ne mažiau kaip 6 Tarybos narių balsų dauguma.

  56.    Kolegijos direktorius įsakymu dalį savo funkcijų (išskyrus tas funkcijas, kurias pagal įstatymus ir kitus teisės aktus gali atlikti tik pats įstaigos vadovas) gali pavesti savo pavaduotojams ar kitiems įgaliotiems asmenims.

  57.    Kolegijos direktoriaus pavaduotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, padeda Kolegijos direktoriui įgyvendinti Kolegijos tikslus ir uždavinius.

  58.    Jeigu Kolegijos direktorius nepatvirtina savo pavaduotojų metinės veiklos ataskaitos arba nustatoma, kad Kolegijos direktoriaus pavaduotojas šiurkščiai pažeidė įstatymus ar Statutą, Kolegijos direktorius, pritarus Tarybai, teisės aktų nustatyta tvarka gali atleisti savo pavaduotojus iš pareigų.

  59.    Kolegijos direktoratas yra Kolegijos direktoriaus patariamoji institucija.

  60.    Kolegijos direktorato sudėtį ir darbo reglamentą įsakymu tvirtina Kolegijos direktorius.

  61.    Studentų atstovybė, o jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija), per savo skiriamus atstovus atstovauja Kolegijos studentų interesams Kolegijos valdymo organuose, patariamosiose ir ginčų sprendimo struktūrose. Studentų atstovybė turi teisę gauti informaciją ir paaiškinimus iš Kolegijos ir jos padalinių visais studijų klausimais. Studentų atstovybė gali ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas raštu kreiptis į sprendimą priėmusį Kolegijos valdymo organą ir reikalauti dar kartą svarstyti jo priimtus sprendimus.

  62.    Kolegija Tarybos nustatyta tvarka remia Studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas, skiria joms patalpas ir lėšų jų veiklai finansuoti, taip pat skiria lėšų studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai. Už skirtas lėšas Studentų atstovybė atsiskaito Kolegijos Tarybai kartą per metus Studentų atstovybės įstatų nustatyta tvarka.

   

  V. STUDENTŲ IR DARBUOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

   

  63.    Kolegijos personalą sudaro dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai, profesoriai emeritai, administracijos darbuotojai ir kiti darbuotojai, kurie būtini Kolegijos akademinei ir ūkinei veiklai vykdyti. Jų darbo santykius, darbo apmokėjimą ir socialines garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Mokslo ir studijų įstatymas, kiti teisės aktai ir Statutas.

  64.    Kolegijos dėstytojų pareigybės yra šios: profesorius, docentas, lektorius ir asistentas.

  65.    Daugiau kaip pusė Kolegijos dėstytojų turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo patirtį dėstomo dalyko srityje, kuri įvertinama per viešą konkursą dėstytojo pareigoms eiti.

  66.    Dalykus, kuriuos turi dėstyti mokslo laipsnį turintys dėstytojai, nustato studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašai.

  67.    Į pareigas dėstytojai ir mokslo darbuotojai, išskyrus mokslininkus stažuotojus ir asmenis, nurodytus Statuto 68 punkte ir Mokslo ir studijų įstatymo 65 straipsnio 4 dalyje, skiriami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Konkursų Kolegijos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarką nustato Akademinė taryba. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti, sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai Akademinės tarybos nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidžiamas. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu.

  68.    Kolegija gali ne ilgiau kaip 2 metams be konkurso kviesti dėstytojus ir mokslo darbuotojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį.

  69.    Kvalifikacinius dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimus ir konkursų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo ir dėstytojų atestavimo tvarką, vadovaudamasi Tarybos nustatytais Kolegijos personalo formavimo, parinkimo ir vertinimo principais, nustato Akademinė taryba.

  70.    Kolegijoje dirbusiam mokslininkui, palaikančiam su Kolegija mokslinius ryšius, bet laikinai (ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos) dirbančiam kitur, Akademinės tarybos sprendimu gali būti suteikiamas Kolegijoje asocijuoto mokslininko vardas.

  71.    Kolegijos personalas turi teisę:

  71.1.   pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas;

  71.2.   darbo vietoje nustatytoms funkcijoms atlikti naudotis Kolegijos materialine technine baze;

  71.3.   dirbti savarankiškai arba jungtis į kūrybines grupes;

  71.4.   mokytis ir tobulinti kvalifikaciją;

  71.5.   dalyvauti konkursuose ir išvykti laikinai stažuotis, dirbti pedagoginį ar mokslo tiriamąjį darbą kitose Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijose;

  71.6.   gauti iš valstybės institucijų moksliniam darbui reikalingą informaciją; jeigu tokia informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka;

  71.7.   dalyvauti svarstant Statutą ir veiklos kryptis;

  71.8.   teikti siūlymus dėl studijų programų, studijų organizavimo ir kitos veiklos tobulinimo;

  71.9.   savarankiškai skelbti savo mokslo darbus;

  71.10.    dalyvauti Kolegijos valdyme;

  71.11.    dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, tarp jų ir veikiančiose užsienyje;

  71.12.    pagal kompetenciją dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti ir mokslo ir studijų fondų paramai gauti, nustatyta tvarka disponuoti skirtomis lėšomis.

  72.    Kolegijos personalas, susijęs su mokslo ir studijų veikla, privalo:

  72.1.    laikytis Kolegijos akademinės etikos kodekso;

  72.2.  atlikti kitas Statute ir darbo sutartyse nustatytas pareigas.

  73.    Už Mokslo ir studijų įstatyme, Statute ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą Kolegijos darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

  74.    Studentai yra asmenys, kurie studijuoja Kolegijoje pagal studijų programas. Studento ir Kolegijos santykiai įforminami sutartimi. Standartines studijų sutarties sąlygas nustato ministerija, įvertinusi Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovybių sąjungos (sąjungų) siūlymus.

  75.    Klausytojai yra asmenys, kurie studijuoja pagal neformaliojo švietimo programas arba atskirus studijų dalykus (jų grupes). Klausytojo ir Kolegijos santykiai įforminami sutartimi Kolegijos nustatyta tvarka.

  76.    Studentams išduodamas atitinkamos formos studento pažymėjimas, kurio išdavimo tvarką nustato ministerija.

  77.    Studentai turi teisę:

  77.1.   studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;

  77.2.   studijuoti pagal individualų studijų planą Akademinės tarybos nustatyta tvarka;

  77.3.   studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus toje pačioje arba kitoje aukštojoje mokykloje;

  77.4.   vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę;

  77.5.   rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;

  77.6.   siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš keleto pasiūlytų temų;

  77.7.   atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka; alternatyvus atsiskaitymo būdas turi užtikrinti, kad bus pasiekti numatyti studijų programos tikslai;

  77.8.   kreiptis į Kolegijos administraciją, kad būtų įskaityti studijų toje pačioje arba kitoje Lietuvos arba užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;

  77.9.   kreiptis į Kolegijos administraciją, Ginčų nagrinėjimo komisiją dėl interesų pažeidimo;

  77.10.   studijų metu naudotis auditorijomis, bibliotekomis, laboratorijomis, kita studijų įranga ir priemonėmis Kolegijoje nustatyta tvarka;

  77.11.    nutraukti ir atnaujinti studijas:

  77.11.1.   studento prašymu nutraukti studijas; tokiu atveju studentas gali gauti studijų pažymėjimą apie išlaikytus egzaminus ir įskaitas;

  77.11.2.  išeiti akademinių atostogų, neprarasdami studento statuso ir teisės po akademinių atostogų tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje studijavo išeidami akademinių atostogų:

  77.11.2.1.    dėl pablogėjusios sveikatos – pagal gydytojų komisijos rekomendacijas; studentas išleidžiamas jo pageidavimu gydytojų komisijos rekomenduotam laikui, bet ne ilgiau kaip vieniems kalendoriniams metams;

  77.11.2.2.    prižiūrėti vaiką, kol jam sueis 3 metai, – pagal vaiko gimimo liudijimą;

  77.11.3.  pertraukti studijas dėl svarbių asmeninių priežasčių; vieną kartą pertraukti studijas galima ne ilgiau kaip vieniems metams, o per visą mokymosi laiką – ne daugiau kaip 2 kartus, išskyrus vaiko priežiūros atostogas;

  77.11.4.  atnaujinti studijas pateikę prašymą direktoriui, kuriame nurodo studijų programą, Kolegijos akademinį padalinį, studijų pradžios semestrą, studijų formą ir informaciją, susijusią su nutrauktomis studijomis; prašymo patenkinimo galimybės turi būti išnagrinėtos akademinio padalinio, kuriame vykdoma asmens pageidaujama studijų programa, administracijos per 15 darbo dienų, apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas žodžiu arba raštu (jeigu asmuo pageidauja); su asmeniu, atnaujinusiu studijas Kolegijoje, sudaroma studijų sutartis, ir jo priėmimas įforminamas direktoriaus įsakymu; asmuo negali atnaujinti studijų pagal tą studijų programą, kuri išregistruota iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro;

  77.12.   laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras;

  77.13.   dalyvauti Kolegijos valdymo organų veikloje;

  77.14.   rinkti Studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją, laisvai burtis į studentų asociacijas;

  77.15.   naudotis įstatymų, Statuto ir kitų teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

  78.    Studentai privalo:

  78.1.   uoliai ir atsakingai studijuoti;

  78.2.   vykdyti studijų programoje numatytas užduotis, laikytis Statuto, studijų tvarkos, kitų teisės aktų ir Kolegijos vidaus tvarkos taisyklių;

  78.3.   laikytis Kolegijos akademinės etikos kodekso;

  78.4.   vykdyti teisėtus Kolegijos valdymo organų sprendimus, direktoriaus ir dekanų įsakymus.

  79.    Paskatų ir nuobaudų studentams skyrimo tvarką nustato Akademinė taryba, atsižvelgdama į Studentų atstovybės siūlymus.

  80.    Studentas gali būti pašalintas iš Kolegijos, jeigu pažeidžia Statutą ir Kolegijos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus arba nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų.

  81.    Ginčus tarp Kolegijos administracijos ar dėstytojų ir studentų sprendžia Ginčų nagrinėjimo komisija, kuri skiriama Kolegijos direktoriaus įsakymu. Komisiją sudaro 3 Kolegijos direktoriaus įsakymu paskirti ir 3 Studentų atstovybės deleguoti asmenys.

  82.    Į Ginčų nagrinėjimo komisiją studentai kreipiasi raštu dėl jų teisių arba teisėtų interesų pažeidimų arba tada, kai nepatenkinti Kolegijos administracijos ar jos įgalioto asmens atsakymu į pareiškimą ar skundą arba negauna atsakymo per 15 dienų. Ginčų nagrinėjimo komisija gautą skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 dienų.

  83.    Ginčų nagrinėjimo komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių, o sprendimai priimami daugiau kaip pusės visų dalyvavusių narių balsų dauguma. Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas Kolegijoje yra galutinis. Apie Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimą studentas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

  84.    Darbo ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI, TURTO IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

   

  85.    Kolegija valdo, naudoja savo turtą ir juo disponuoja vadovaudamasi visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais ir įstatymais, reguliuojančiais atitinkamų įmonių, įstaigų ar organizacijų veiklą.

  86.    Kolegijos lėšas sudaro:

  86.1.   Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) bazinio finansavimo lėšos;

  86.2.   Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka skiriamos valstybės biudžeto lėšos studijoms;

  86.3.   valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;

  86.4.   pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

  86.5.   lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas;

  86.6.   valstybės fondų lėšos;

  86.7.   tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;

  86.8.   lėšos, gautos kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

  86.9.   pajamos, gautos valdant ir naudojant Kolegijos turtą ir juo disponuojant;

  86.10.    kitos teisėtai gautos lėšos.

  87.    Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos skiriamos:

  87.1.   taikomiesiems moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai;

  87.2.   administravimui ir ūkiui;

  87.3.   kitoms reikmėms.

  88.    Valstybės biudžeto lėšos studijoms skiriamos:

  88.1.   studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti;

  88.2.   tiksliniam studijų finansavimui.

  89.           Kolegija naudoja:

  89.1.   valstybei nuosavybės teise priklausantį ir pagal turto patikėjimo sutartį Kolegijai perduotą ilgalaikį materialųjį turtą;

  89.2.   Kolegijai nuosavybės teise priklausantį turtą;

  89.3.   kitą teisėtu būdu įgytą turtą.

  90.    Turtas, kurį Kolegija valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja nuosavybės teise, yra:

  90.1. valstybės investuotas turtas;

  90.2.   pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

  90.3.   lėšos ir kitas turtas, gauti kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

  90.4.   kitos piniginės lėšos, išskyrus valstybės biudžeto lėšas;

  90.5.   iš valstybės biudžeto lėšų ir Statuto 90.2–90.4 punktuose nurodytų lėšų įgytas turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, įgytą už Europos Sąjungos paramos, valstybės biudžeto ir valstybės fondų lėšas;

  90.6. dovanotas turtas;

  90.7.   paveldėtas turtas;

  90.8.   turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų (mokslo ar meno kūrinių ir pramoninės nuosavybės teisių objektų – išradimų patentų, dizaino, prekių ženklų ir puslaidininkinių gaminių topografijos ir kitų intelektinės nuosavybės objektų);

  90.9.   pajamos, turtas ar kita nauda, gauti valdant, naudojant Statuto 90.1–90.8 punktuose nurodytas lėšas ar kitą turtą ir jais disponuojant.

  91.    Nuosavybės teise priklausantį turtą Kolegija valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi įstatymais Tarybos nustatyta tvarka.

  92.    Valstybei nuosavybės teise priklausantį ir pagal turto patikėjimo sutartį Kolegijai perduotą ilgalaikį materialųjį turtą Kolegija valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi įstatymais ir valstybės turto patikėjimo sutartimi. Pagal patikėjimo sutartį perduotas valstybės turtas turi būti traukiamas į apskaitą atskirai nuo kito Kolegijos turto.

  93.    Kolegija naudojasi savo teritorijos ir pastatų neliečiamumo teise. Keisti Kolegijos teritorijos ribas ar valstybės pastatų valdytojus gali tik Vyriausybė, įvertinusi Tarybos nuomonę.

  94.    Kolegijos darbuotojai, studentai ir klausytojai Kolegijos turtu naudojasi laikydamiesi Kolegijos vidaus tvarkos taisyklių.

  95.    Pajamas ir išlaidas Kolegija tvarko pagal Tarybos patvirtintą metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.

  96.    Kolegija turi teisę skolintis, pasirašyti paskolų, finansinės nuomos sutartis ir kitus skolos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  VII. MOKSLO IR STUDIJŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

   

  97.    Kolegija atsako už mokslinės veiklos, studijų ir kitos veiklos kokybę, puoselėja mokslo ir studijų veiklos kokybės kultūrą.

  98.    Kolegija nuolat viešai skelbia (Kolegijos tinklalapyje ir kitais būdais) savo veiklos kokybės rodiklius, informaciją apie studijų programas, suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdomą mokslinę veiklą, periodiškai vykdomų savianalizių rezultatus, studentų, absolventų ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie studijų kokybę, pripažintų institucijų atliktus Kolegijos veiklos vertinimo rezultatus, absolventų karjeros rodiklius, skelbia kitus duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas ir mokslinę veiklą.

  99.    Mokslinės veiklos ir studijų kokybė užtikrinama per Kolegijos vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, grindžiamą Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis, Kolegijos strateginiuose dokumentuose patvirtinta veiklos kokybės gerinimo strategija, konkrečiais būdais ir priemonėmis, savianalizės principu. Kolegijos mokslinės veiklos ir studijų kokybė taip pat užtikrinama vykdant išorinį studijų programų vertinimą ir akreditavimą, išorinį mokslinės veiklos vertinimą ir išorinį institucinį Kolegijos įvertinimą ir (arba) akreditavimą.

  100.     Kolegijos mokslinė veikla ir studijų kokybė nuolat tobulinamos atsižvelgiant į savianalizės ir išorinio vertinimo išvadas.

   

  VIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

   

  101.     Kolegija savo veiklai užtikrinti gali steigti filialus ir atstovybes.

  102.     Kolegijos filialas yra struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas Kolegijos funkcijas arba jų dalį. Filialas veikia pagal Kolegijos patvirtintus nuostatus. Filialas nėra juridinis asmuo. Kolegija atsako pagal filialo prievoles, ir filialas atsako pagal Kolegijos prievoles.

  103.     Kolegijos filialo nuostatus tvirtina Taryba.

  104.     Kolegija turi teisę priimti sprendimą nutraukti filialo veiklą.

  105.     Atstovybė veikia pagal Kolegijos patvirtintus nuostatus. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Kolegija atsako pagal atstovybės prievoles, ir atstovybė atsako pagal Kolegijos prievoles.

  106.     Tarybos nutarimu Kolegijos filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  IX. STATUTO KEITIMO TVARKA

   

  107.     Statuto pakeitimus Vyriausybei tvirtinti teikia Taryba, įvertinusi Akademinės tarybos siūlymus. 

  X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  108.     Nė viena Statuto nuostata negali būti aiškinama taip, kad būtų susiaurinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuota Kolegijos autonomija.

  109.     Kolegijos veiklos klausimai, neaptarti Statute, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  Kiti Kauno kolegijos dokumentai

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas