• Renginiai

 • Kolegijos taryba

  Kolegijos taryba

  (toliau — Taryba) yra vienas iš kolegialių Kauno kolegijos valdymo organų, kurio įgaliojimus nustato  Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas ir Kauno kolegijos statutas.

  Mokslo ir studijų įstatyme yra numatyta, kad Taryba sudaroma iš 9 narių. Tarybos nariais gali būti asmenys, atitinkantys minėtame įstatyme nustatytus reikalavimus. Pradėdami eiti pareigas Tarybos nariai Tarybos posėdyje pasirašo Tarybos nustatytos formos įsipareigojimus, kurie nustato vadovautis Kolegijos ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.  Tarybos kadencijos trukmė – 5 metai.

  Tarybos funkcijos:

  • Kolegijos vizijos ir misijos,  strateginio veiklos plano, struktūros pertvarkos planų, vidaus tvarkos taisyklių, Direktoriaus metinių veiklos ataskaitų ir kitų kolegijos veiklai svarbių dokumentų svarstymas ir tvirtinimas;
  • Kolegijos statuto pakeitimų kolegijos reorganizavimo ir likvidavimo planų tvirtinimas ir teikimas Vyriausybei;
  • Kolegijos lėšų ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos nustatymas;
  • Kolegijos bendro studijų vietų skaičiaus, studijų kainų ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių nustatymas;
  • Kolegijos administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principų nustatymas;
  • Kolegijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir jos įvykdymo ataskaitos svarstymas;
  • kitų Statute ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų atlikimas.

  Tarybos sudėtis:

  Tarybos pirmininkas – dr. Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius;
  Zigmas Lydeka, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, Ekonomikos katedros profesorius;
  Vidas Butkus, AB „Kauno Baltija“ generalinis direktorius;
  Andrius Neniškis Andrius Neniškis, UAB „EVD“ generalinis direktorius;
  Ona Junevičienė, Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekanė;
  Paulius Baltrušaitis, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir infrastruktūrai;
  dr. Nijolė Zinkevičienė, Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui;
  Faustas Zubka, Kauno kolegijos Studijų aprūpinimo informacija centro vedėjas;
   Kristina Karinauskaitė Kristina Karinauskaitė, Kauno kolegijos Studentų atstovybės L.E.P prezidentė;

  Reglamentas

  Kauno kolegijos tarybos nutarimai bei metinės ataskaitos

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas